archiv detailolomouc: vyšla objevná publikace o pařížském zlomku dalimilovy kroniky

Olomouc: Vyšla objevná publikace o Pařížském zlomku Dalimilovy kroniky

Letos v březnu uplynulo pět let od chvíle, kdy Národní knihovna v Praze zakoupila na aukci v Paříži fragment bohatě iluminovaného latinského překladu Dalimilovy kroniky, o jehož existenci neměl do té doby vůbec nikdo ponětí. Jeho objevení a rovněž koupě pro Českou republiku se staly velkou událostí. Zlomek byl nejprve vystaven v Praze a později ještě krátce v Olomouci. Téměř okamžitě se o něj začali zajímat odborníci hned několika oborů, zejména pak historici umění, historici a také filologové. Ještě v roce 2005 bylo publikováno několik základních studií, které nahlížely rukopisný zlomek z mnoha různých pohledů, většinou se ale jednalo o „pouhé" dílčí studie, které se věnovaly vybraným aspektům.

Až nedávno vydalo Vydavatelství Palackého univerzity v Olomouci první podrobnou monografii o tomto proslulém manuskriptu, jejímž autorem je historik umění Pavol Černý. Autor se zabývá rukopisem jako celkem, nejvíce pak jeho mimořádnou iluminátorskou výzdobou, které je věnována největší část textu.

Docent Pavol Černý přibližuje nejdůležitější dosavadní příspěvky k Pařížskému zlomku Dalimilovy kroniky, jež vyšly od roku 2005 do současnosti (především „studie" Francoise Avrila, Zdeňka Uhlíře, Anežky Vidmanové), a postupně na základě studia originálu potvrzuje, opravuje, respektive doplňuje poznatky o této výjimečné památce první poloviny 14. století.

V první kapitole popisuje dochovaný fragment a pokusil se o kodikologickou rekonstrukci jeho složek. Zkonstatoval některá známá fakta, např. že dochovaný zlomek je asi 12 až 15 procent původního rozsahu rukopisu. Rukopis podle něj musel být jako celek velice rozsáhlý a hlavně nádherně iluminovaný. Černý odhaduje počet ilustrací mezi 160 až 200 miniaturami. Jedná se ale o pouhou hypotézu, protože rukopis mohl klidně zůstat nedokončen.

Nejvíce textu, jak již bylo naznačeno, věnuje docent Černý jednotlivým iluminacím, jejich vztahu k textu, zda v něm mají oporu, a především se pak podrobně věnuje jejich bohaté ikonografii. Uvědomuje si, že velká část iluminací k jednotlivým kapitolám Dalimilovy kroniky chybí a jiné miniatury nemají s textem kroniky vůbec nic společného a vztahují k textům zcela jiným, které ale musel hlavní konceptor díla s vysokou pravděpodobností znát.

Autor srovnává některá konkrétní vyobrazení Pařížského zlomku s podobnými nebo stejnými, jež se nám ze středověku dochovala. Jedná se zejména o scény ze života sv. Václava, respektive jeho babičky sv. Ludmily, jež se dochovaly v dílech zejména knižní a nástěnné malby. Pracuje nejen s četnými vizuálními prameny, ale také prameny písemnými.

Pavol Černý dal dochovaný zlomek rovněž do souvislostí s ostatními ilustrovanými historiografickými texty období vrcholného a pozdního středověku a zařazuje jej mezi ve své době velice oblíbený „žánr" středověkých obrazových kronik.

Je škoda, že v publikaci chybí vyobrazení miniatur z rukopisů, které autor studie často zmiňuje. Právě tento srovnávací materiál by ještě více umožnil pochopit jednotlivé souvislosti spjaté se vznikem Pařížského zlomku. V knize si tak čtenář může prohlédnout „pouze" všechny dochované listy ve zrekonstruovaném pořadí, protože jednotlivá fólia byla v minulosti zpřeházena.

Velice přínosná je pátá kapitola, v níž se autor podrobněji zabývá vybranými vyobrazeními, jež jsou dokladem dobové materiální kultury. Nejprve se věnuje architektuře a vyobrazení mobiliářů, zejména pak zobrazením trůnů. Docela podrobně se věnuje odívání, ženskému i mužskému. Všímá si také vyobrazení militarií a koní, kterých je na dochovaných miniaturách velké množství.

Pavol Černý se při svém bádání nad Pařížským zlomkem seznámil i s knižní iluminací severní Itálie, kde rukopis určitě vznikl. V knize přibližuje zejména knižní malbu Boloně první třetiny, respektive druhé čtvrtiny 14. století, a snaží se najít souvislosti s výzdobou Pařížského zlomku. Velký vliv na knižní malířství měla také nástěnná malba, zejména pak výtvory Giottovy. Okrajově se zmiňuje i o vývoji v Padově a Benátkách, přičemž i zde lze vysledovat výrazný vliv Boloně.

Podobně jako další badatelé rozlišuje Pavol Černý v dochovaném fragmentu tři malíře, kteří se podíleli na dochovaných miniaturách, a přidává ještě čtvrtého, jehož dílem jsou všechny iniciály. Upřesnil, kdo je autorem maleb jednotlivých listů, a nastínil i případné vztahy (učitel - žák) mezi jednotlivými iluminátory.

V poslední kapitole si autor položil celkem čtyři otázky spjaté se vznikem a také dalším osudem rukopisu, jehož zlomek se náhle objevil. První se týká objednavatele díla, druhá osoby adresáta, tedy člověka, jemuž byl iluminovaný rukopis latinského překladu Dalimilovy kroniky původně určen. Třetí pátrá po poslání, jež měl bohatě ilustrovaný manuskript plnit, a poslední otázkou jsou pozdější osudy rukopisu. K řadě otázek se již dříve vyjádřili renomovaní odborníci, Pavol Černý ale přichází s novými poznatky a postřehy.

Největší roli při vzniku rukopisu přisuzuje kralevici Karlu Lucemburskému, který mohl být nejen objednavatelem nádherného manuskriptu, ale i samotného překladu kroniky do latiny. Nabízejí se ale i jiné hypotézy. Rovněž adresátem byl s vysokou pravděpodobností budoucí český král a římský císař Karel IV. O pozdějších osudech díla nemáme bohužel žádné informace. Pavol Černý na závěr souhlasí s vyjádřením historika Zdeňka Uhlíře, že není vyloučeno, že se v budoucnu objeví i další zlomek tohoto rukopisu.

Kniha je velice zajímavá a hlavně v mnoha ohledech objevná a určitě naznačila řadu dalších otázek, které by mohly či měly být časem zodpovězeny. I když jsou některé pasáže pro laika méně srozumitelné, není určena pouze pro odborníky, ale pro všechny milovníky středověku a zejména středověké knižní malby.

A ještě jedna poznámka na závěr, která je výtkou vydavatelství: velice zarážející je cena publikace, jejíž výše může bohužel řadu zájemců o tuto inspirativní monografii odradit.

 

Marek Zágora

 

Pavol Černý, Pařížský fragment kroniky tzv. Dalimila jeho iluminátorská výzdoba, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2010, 191 stran, doporučená cena 825 Kč.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru