detailpraha: fascinující dějiny symbolů v kultuře středověkého západu michela pastoureaua (argo)

Praha: Fascinující Dějiny symbolů v kultuře středověkého západu Michela Pastoureaua (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako jednasedmdesátý svazek své úspěšné řady Každodenní život reprezentativní soubor studií známého francouzského historika Michela Pastoureaua. Kniha „Dějiny symbolů v kultuře středověkého západu“ přináší v šesti tematických oddílech celkem sedmnáct velice zajímavých a zároveň podnětných studií, které původně vyšly jednotlivě. Pro souborné vydání, které vyšlo ve francouzském originálu v roce 2004, autor některé z nich upravil a doplnil.

Michel Pastoureau (ročník 1947) se původně zabýval heraldikou, sfragistikou a emblémy. Časem se pak začal věnovat i dějinám zvířat a studiu středověkých bestiářů. Od 80. let minulého století se ale jako jeden z prvních začal zaměřovat na dosud přehlížené téma, kterým byly dějiny barev. Postupně se vypracoval na největšího odborníka a napsal o nich hned několik podnětných monografií.

Z Pastoureauových četných prací byly do češtiny přeloženy zatím pouze dvě. V roce 2011 vydalo Argo jeho úžasnou knihu „Medvěd. Dějiny padlého krále“, o dva roky později pak ve stejném nakladatelství vyšla jeho objevná monografie zasvěcená modré barvě - Modrá. Dějiny jedné barvy.

Obdivuhodný je autorův rozsah zájmů, který je zřejmý ze samotného obsahu souboru. Jednotlivé studie jsou názornou ukázkou všech hlavních témat, jimiž se Pastoureau v posledních čtyřiceti letech zabýval. Máme tak před sebou kapitoly – studie věnované zvířecímu světu, rostlinám, barvám, heraldice a hrám. Jako výjimka mohou působit tři závěrečné texty oddílu „Ohlasy“, ale i po jejich přečtení v nich najdeme Pastoureaua – heraldika a velkého znalce středověké symboliky.

Mezi jeho nejoblíbenější témata patří zvířata, jejichž symbolice se i u nás začíná pomalu věnovat větší pozornost. Pastoureau nejprve přibližuje soudní procesy se zvířaty, téma, s nímž jsme se u nás mohli seznámit především prostřednictvím francouzsko-britského historického filmu „Hodina prasete“ z roku 1993. Druhý text je věnován intronizaci lva, který postupně vytěsnil z pomyslného zvířecího trůnu medvěda. Zajímavý je i historický vývoj symboliky lovu na divočáka.

Druhý oddíl je zasvěcen rostlinám a materiálům, především dřevu, jehož symbolika by určitě měla být mnohem více vnímána a doceňována i historiky umění. Samotnou studii pak věnoval lilii a její symbolice, zejména ve vztahu s francouzským královským znakem.

Největší prostor a celkem čtyři kapitoly vymezil Pastoureau studiím o barvách a jejich vnímání, resp. vidění ve středověku. Ukazuje barevnost středověku a zdůrazňuje význam barev v liturgii a v sakrálním prostoru. Vždyť středověké chrámy byly barevné! Dnes jsou však v převážné většině zbaveny své původní polychromie, takže si jejich původní barevnost téměř nedokážeme ani představit. Objevné je i pojednání o barvířích, z něhož mimo jiné plyne, že i toto „nevoňavé“ řemeslo mělo v dějinách významný vliv na oblibu jednotlivých barev a jejich odstínů.

Michel Pastoureau je stále světově uznávaným heraldikem, proto jedna studie přibližuje vznik erbů. Jak pak dále autor dokazuje, od erbů vedl postupný vývoj k vlajkám, takže velká část dnešních vlajek byla a je ovlivněna heraldikou. Samotné vlajky pak nejsou jen symbolem státu, ale např. i národa.

Předposlední oddíl je věnován hrám. Šachy jsou považovány za královskou hru. Autor jim i proto věnuje zcela výjimečnou pozornost a představuje tuto hru z mnoha různých úhlů pohledu. Jejich symboliku tak přibližuje kupř. z pohledu dějin barev, materiálu, z něhož se vyřezávaly figurky, i samotných figurek, které prošly rovněž velice zajímavým vývojem.

Ve středověku byla velice oblíbená i hra na krále Artuše a „rytíře Kulatého stolu“, která byla spjata s tolik oblíbenými artušovskými romány. Obliba krále Artuše však zasáhla nejen nejvyšší společenské vrstvy, ale časem pronikla i do nižších vrstev, kde se projevovala především tím, že se chlapcům dávala křestní jména hlavních artušovských hrdinů.

V závěrečném oddíle nazvaném „Ohlasy“ pak ukazuje, jakým způsobem ovlivnil středověk a také jeho symbolika novověkou literaturu, např. La Fontainovy Bajky nebo Scottův román Ivanhoe.

Pastoureau se nevěnuje pouze konkrétním příkladům, ale hned v úvodu se zamýšlí i nad samotným pojmem symbol, který středověký člověk vnímal zcela jinak než my dnes. Právě proto varuje před promítáním naší současnosti do minulosti a ukazuje, jak by se mělo s dochovanými prameny, a to nejen vizuálními, ale i písemnými pracovat. Také naznačuje různá úskalí, která na badatele číhají.

Navíc si klade v jednotlivých textech řadu otázek, které doposud historici, ale i další zainteresovaní odborníci zcela opomíjeli. Je pomyslným „vůdcem“, který ukazuje svým nástupcům, jakými směry by mohli, resp. měli vést své budoucí bádání. I nezaujatý čtenář pak musí dát autorovi za pravdu, že mnohé prameny se opravdu dají nejen zcela nově interpretovat, ale zároveň upravují i pohled na naši současnost.

Pastoureau jasně dokazuje, že středověk „neskončil“, ba naopak řada věcí, které nás obklopují a my je vnímáme jako normální součásti našeho každodenního života, má svůj jedinečný původ právě ve „středním věku“ lidských dějin.

Součástí úžasné publikace je i zajímavý barevný obrazový doprovod, na který je odkazováno v některých textech. Nenajdeme jej však v rámci textu. Bohužel během vázání jednotlivých výtisků byla obrazová příloha vynechána, proto pak byla dodatečně vlepena na zadní přídeští (list předsádky, který je nalepen na zadní desce).

Úžasná kniha „Dějiny symbolů v kultuře středověkého západu“ je fascinujícím čtením, které osloví širší veřejnost. Nejen pro historiky, ale i další badatele je pak především velkou inspirací, otevírá jim oči a ukazuje nové cesty a směry, jimiž by se mohlo bádání o středověku ubírat. Doufejme, že se českého překladu dočkají i další Pastoureauovy práce.

 

Marek Zágora

 

Michel Pastoureau, Dějiny symbolů v kultuře středověkého západu, Argo, Praha 2018, 398 stran, doporučená cena 448 Kč

 

Obsah:

SYMBOL VE STŘEDOVĚKU

Vytvořme dějiny symbolů

Etymologie

Analogie

Odchylka, část a celek

Způsoby účinkování

ZVÍŘATA

PROCESY SE ZVÍŘATY

Křesťanský středověk ve vztahu ke zvířeti

Svině z Falaise

Neuspokojivá historiografie

Typologie procesů

Proč bylo souzeno tolik vepřů?

Duše zvířat

Správná spravedlnost

INTRONOZACE LVA

Lvi všude

Erbovní zvířena

Trojí dědictví

Zrod leoparda

Noemova archa

Medvěd sesazený z trůnu

LOV NA DIVOČÁKA

Lov u Římanů

Knihy o lovu

Od textů o lovu k archivním dokumentům

Divoký kanec jakožto ďábelské zvíře

Jelen jakožto christologické zvíře

Církev a lov

ROSTLINY

SÍLA LESA A DŘEVA

Živý materiál

Surovina par excellence

Dřevorubec a uhlíř

Sekera a pila

Blahodárné stromy

Škodlivé stromy

KVĚTINA PRO KRÁLE

Mariánská květina

Královská květina

Kosmická výzdoba

Sdílený květ

Rostlinná monarchie

BARVY

VIDĚNÍ BAREV VE STŘEDOVĚKU

Dokumentární obtíže

Metodologické obtíže

Epistemologické obtíže

Historikova práce

Učené spekulace

Společenská praxe

Vidění barev ve všedním životě

VZNIK ČEROBÍLÉHO SVĚTA

Světlo, nebo hmota?

Středověký kostel, chrám barev

Polychromie

Vnímavost

Otázka zlacení

Liturgie barvy

Oděv: od symbolu k emblému

Poctivá barva: černá

„Barvoborectví“ reformace

STŘEDOVĚCÍ BARVÍŘI

Rozdělení a hádaví řemeslníci

Zákaz míchání

Receptáře

Obtíže středověkého barvířství

Zdiskreditované řemeslo

Lexikální skutečnosti

Ježíš u barvíře

ZRZAVÝ ČLOVĚK

Jidáš není sám

Barva jinakosti

Červený, žlutý a pihovatý

Všichni leváci jsou zrzaví

ZNAK

VZNIK ERBŮ

Otázka původu

Otázka datace

Vyjádření identity

Společenské rozšíření

Figury a barvy

Brisury a mluvící znaky

Jazyk erbů

Od štítu ke klenotu

Mytologie příbuzenství

OD ERBŮ K VLAJKÁM

Málo studovaný předmět historie

Od předmětu k obrazu

Dlouhé dějiny

Příklad Bretaně

Když znak tvoří národ

Evropský kód v plantárním měřítku

Jak vznikají vlajky

Stát, nebo národ?

HRA

CESTA ŠACHOVÉ HRY NA ZÁPAD

Hra pocházející z Orientu

Církev a šachy

Živoucí materiál slonovina

Nový pohled na figurky a na partii

Od červené k černé

Nekonečná struktura

Hra vybízející ke snění

HRA NA KRÁLE ARTUŠE

Militantní literatura

Od literárních jmen ke jménům skutečným

Artušovské rituály

Nejoblíbenější hrdina Tristan

Ideologie jména

OHLASY

LA FONTAINEŮV BESTIÁŘ

Dobře známý bestiář

Literární erbovní kniha

Emblematická zvířata

Heraldika bajky

ČERNÉ SLUNCE MELANCHOLIE

Cenný rukopis

Černé slunce

Tvůrčí podněty

Otevřené dílo

IVANHOEVŮV STŘEDOVĚK

Obrovský knihkupecký trhák

Od historie k románu a zpátky

Exemplární středověk

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/dejiny-symbolu-v-kulture-stredovekeho-zapadu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru