detailpraha: kolektivní monografie tisíc a padesát let pražského biskupství (nln)

Praha: Kolektivní monografie Tisíc a padesát let pražského biskupství (NLN)

Anotace:

V nakladatelství Lidové noviny vyšla u příležitosti 1050. výročí založení pražské diecéze kolektivní monografie nazvaná „Tisíc a padesát let pražského biskupství“, která je společným dílem českých i zahraničních odborníků.

První část studií zasazuje téma první české diecéze do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících církevních institucí a christianizačních procesů v jejich jednotlivých částech, např. u Polabských Slovanů. Ke komplexnímu obrazu doby začátku je připojen snímek církevní organizace rodících se států uherského a polského a pohled na počátek církve v Kyjevské Rusi. Druhý blok textů sleduje procesy směřující k budování základů české diecéze, jejího založení a ke sledování její návaznosti na velkomoravské církevní začátky. Neméně důležité jsou sondy sledující proces christianizace české společnosti, vztah pražských biskupů a českého panovníka i vznik církevní organizace.
S tím úzce souvisí i studie následujících dvou oddílů, které přibližují zrod kultu prvních domácích světců a hmotné církevní kultury doprovázející českou církev. V této souvislosti jde jak o sakrální architekturu, tak o biskupská sídla, liturgickou výbavu a o písemnou kulturu neoddělitelně spjatou s novou křesťanskou vzdělaností i s církevní správou. Knihu uzavírají studie pátého bloku sledující česká a moravská (arci)biskupství ve zlomových dobách husitství a reformace, rekatolizace a v době reforem Josefa II. (SK)

 

Jan Kotous – Petr Sommer – Vratislav Vaníček (eds.), Tisíc a padesát let pražského biskupství, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2023, 420 stran, doporučená cena 499 Kč

 

Obsah:

SLOVA ÚVODEM

PROSLOVY

 

I. ZAČÁTKY CÍRKEVNÍ ORGANIZACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

Enno Bünz, Biskupství v karolínské a otonské říši (cca 850–1024)

Christian Lübke, Misijní biskupství u Polabských Slovanů

Gábor Klaniczay, První uherská biskupství

Józef Dobosz, Počátky křesťanství v Polsku

Matthias Hardt, Christianizace střední Evropy a [arci]diecéze Řezno a Pasov, Magdeburg a Merseburg

Jitka Komendová, Počátky církevní organizace na Rusi: perspektivy bádání

Kostjantyn Krajnij, Kyjevský chrám Spasitele v Berestovém z 12. století a jeho místo v historických a politických narativech 17.–20. století

 

II. PRAŽSKÉ BISKUPSTVÍ – VZNIK, SOUVISLOSTI, PODMÍNKY

Vratislav Vaníček, Počátky pražského biskupství

Petr Sommer, Misie a benediktinské začátky pražského biskupství

Libor Jan, Moravské arcibiskupství a biskupství v 9.–11. století

Jakub Izdný, Ekonomické podmínky christianizace české společnosti a vzniku pražského biskupství

Josef Žemlička, Pražské biskupství a český panovník

 

III. HAGIOGRAPHICA ET LITURGICA V NOVÉ DIECÉZI

Petr Kubín, Svatořečení sv. Václava a vznik pražské diecéze

Jan Frolík – Sylva Drtikolová Kaupová – Petra Stránská – Ivo Světlík – Petr Velemínský, Hledání hrobu kněžny abatyše Mlady

Jan Royt, Nejstarší biskupské katedrály v Praze a v Olomouci

Jana Maříková-Kubková – Pavel Šlézar – Hana Dehnerová, Praha – Olomouc. Sídelní potenciál a vznik biskupství

Milena Bravermanová – Helena Březinová – Jana Bureš Víchová, Liturgické oděvy a předměty z hrobů prvních pražských biskupů

 

IV. SVĚDECTVÍ PÍSEMNÝCH PRAMENŮ

Dalibor Havel, Písemná kultura pražského a olomouckého biskupství: prameny 10.–12. století

Marzena Matla, Písemná kultura prvních polských biskupství

Lukáš Führer, Kancelář jako nástroj správy pražských biskupů ve 13. století

Lukáš Reitinger, Václavův družiník Podiven v boji o Kristiána

 

V. PRAŽSKÉ BISKUPSTVÍ V ŠIRŠÍ HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ

Petr Elbel, Pražské a olomoucké biskupství v husitství a reformaci

Jiří Mikulec, Pražské arcibiskupství a stát – mezi spojenectvím a konflikty v časech rekatolizace

Rudolf Svoboda, Pražské arcibiskupství v době reforem Josefa II.

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/tisic-a-padesat-let-prazskeho-biskupstvi/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru