detailpraha: náboženské dějiny starověkého izraele (vyšehrad)

Praha: Náboženské dějiny starověkého Izraele (Vyšehrad)

Anotace:

Nakladatelství Vyšehrad vydalo knihu „Náboženské dějiny starověkého Izraele“ profesorky Starého zákona se zaměřením na dějiny a náboženství Izraele Angeliky Berlejung, která je kvalitním úvodem do dějin a náboženství oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, známější jako Starý zákon.

Kniha je rozdělena do dvou oddílů. V první části jsou představeny prameny a základní metodologie disciplín, které se zabývají starověkým Izraelem a jeho posvátnými knihami, ale též hmotnými památkami, nápisy nebo výtvarným uměním. Druhý oddíl pak přináší na základě těchto různorodých pramenů podrobný přehled starověkých dějin a náboženství na území Palestiny a v přilehlých oblastech.

Velkým kladem je zasazení těchto dějin do kontextu dějin velkých starověkých říší, Egypta, Babylónie, Persie i říše Alexandra Makedonského a jeho diadochů. Čtenář má před sebou velice barvitý historický obraz Izraele na základě jiných než pouze biblických pramenů.

Autorka přináší ve své syntéze řadu informací, které jsou nezbytné pro hlubší porozumění Starému zákonu. Přehledný výklad je doplněn tabulkami, tematickými exkurzy, mapami a nákresy, nechybí slovníček základních pojmů.

Cílem českého vydání  je povzbudit studenty v zájmu o velice zajímavé a zároveň podnětné téma, jakým je kulturní a náboženský život ve starověké Palestině.

 

Marek Zágora

 

Angelika Berlejung, Náboženské dějiny starověkého Izraele, Vyšehrad, Praha 2017, 312 stran, doporučená cena 348 Kč

 

Obsah:

Předmluva k českému vydání

První část: Prameny a metody

1 Prameny

1.1 Prolegomena

1.2 Prameny a jejich vzájemný vztah

1.2.1 Biblické prameny

1.2.2 Archeologické prameny z Palestiny

1.2.3 Mimobiblické textové prameny z Palestiny a sousedních kultur

1.2.4 Ikonografické prameny z Palestiny a sousedních kultur

2 Metody

2.1 Exegetické metody

2.1.1 Diachronně zaměřené metody: Postupy historické kritiky

2.1.2 Synchronně zaměřené metody: Kanonický přístup, strukturální analýza a „new literary criticism“

2.1.3 Metody orientované na užití: Tázání z pozic feminismu, sociálních dějin a teologie osvobození

2.2 Metody biblické archeologie / archeologie Palestiny

2.3 Metody hebrejské epigrafiky

2.4 Metody biblické ikonografie / ikonografie Palestiny

 

Druhá část: Dějiny a náboženské dějiny starověkého Izraele

3 Dějiny a náboženské dějiny Izraele: Východiska

3.1 Předpoklady: Izrael versus Kenaan, JHVH versus Baal a starověký Blízký východ jako horizont chápání biblických knih

3.2 Terminologie

3.2.1 Pojmy Kenaan, Izrael / Izraelec, Judsko / Judejec,  Jehud, Judea, Žid, Samařan / samaritán a Palestina

3.2.2 Dějiny, příběhy, dějepisectví a vyprávění příběhů

3.2.3 Pojmy monoteismus, polyteismus, monolatrie, henoteismus, polyjahvismus

3.3 Lidé a bohové: Oficiální a lokální kult, osobní zbožnost / domácí kult, kult každodenní a sváteční

3.4 Lidé a jejich zemřelí / předci: Hrob, pohřbívání, péče o zemřelé, nekromantie, kult zemřelých / uctívání předků a naděje ve vzkříšení

3.5 Prostor: Geografická charakteristika Palestiny

3.6 Čas: Kalendář, počítání času a (ještě jednou) chronologie

4. Dějiny a náboženské dějiny „Izraele“: historický přehled

4.1 Pozdní doba bronzová

4.1.1 Hospodářství a společnost: Konec egyptské nadvlády nad provincií Kenaan a království městských států

4.1.2 Náboženství a kult: Mezinárodní svět bohů a dominance mužských božstev v městských panteonech a chrámech

4.2 Od doby železné I po doby železnou IIC (asi 1200/1150–587/586 př. Kr.)

4.2.1 Hospodářství a společnost: Doba deurbanizace, růstu sídel, vývoje kmenů, měst, teritoriálních států a provincií

4.2.2 Náboženství a kult: Místní panteony, svatyně pod širým nebem, národní bohové a žádný městský chrám

4.3 Babylónsko-perská doba (587/586–333/332 př. Kr.)

4.3.1 Hospodářství a společnost: Období exilu, částečného návratu, nového začátku a konfliktů s obyvateli země

4.3.2 Náboženství a kult: Tradice a inovace

4.4 Helénistická doba (333/332–63 př. Kr.)

4.4.1 Hospodářství a společnost: Mezi asimilací a revolucí

4.4.2 Náboženství a kult: Řečtí bohové a interpretatio graeca autochtonních božstev

 

Internet:

http://www.ivysehrad.cz/kniha/nabozenske-dejiny-starovekeho-izraele/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru