zájezdy za uměním detailřecko: antické a byzantské umění (athény a její muzea, divadlo v epidauru, mykény – pevnost doby bronzové, byzantské město mystra, olympie a její muzeum, křižácký hrad chlemoutsi, věštírna delfy, byzantský klášter hosios lukas)

ŘECKO: ANTICKÉ A BYZANTSKÉ UMĚNÍ (Athény a její muzea, divadlo v Epidauru, Mykény – pevnost doby bronzové, byzantské město Mystra, Olympie a její muzeum, křižácký hrad Chlemoutsi, věštírna Delfy, byzantský klášter Hosios Lukas)

18.03.2019 - 25.03.2019

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!

Řecko bylo kolébkou evropské civilizace. Naše exkurze se soustředí na dvě období, která byla pro umění a kulturu nejvýznamnější: antické Řecko a byzantské Řecko. Na programu jsou nejvýznamnější místa spojená s kulturou starobylých Mykén, Athénami v době rozkvětu klasického umění, památná místa řecké historické paměti jako je Olympie a Delfy, velkolepé hlavní město pozdní Byzance - Mystra a slavné byzantské kláštery. Krok za krokem projdeme také nejvýznamnější řecká muzea, která jsou věnována řeckému a byzantskému umění. Zájezd je pojat jako škola dějin umění s cílem důkladného poznání řeckého odkazu pro světovou kulturu. Zvláštní pozornost bude věnována památkám zapsaným na Seznam světového dědictví UNESCO.

Zájezd pořádá cestovní kancelář SLAN tour ve spolupráci s uměleckohistorickou agenturou ARS AURO PRIOR PhDr. Petera Kováče a s Klubem přátel Stavitelů katedrál. Průvodcem bude historik umění PhDr. Peter Kováč.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Odlet z Prahy do Athén v odpoledních hodinách. Večer přílet do Athén, transfer do hotelu.

2. den: ATHÉNY - dopoledne hlavní objekty Akropole, Propyleje, Parthenón, Erechtejon, nové Muzeum Akropole s nejstaršími archaickými plastikami a s rekonstrukcí sochařské výzdoby Parthenónu. Pozornost bude věnována především osobitosti umění tvůrců Parthénónu, kterými byli největší antický sochař Feidiás a dva mimořádní architekti Íktinos a Kallikratés. Celá Akropole je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Výklad bude soustředěn na charakteristické rysy antické architektury a sochařství, její odkaz pro antiku i renesanci, a vazbu architektury a sochařské výzdoby na kultovní obřady. Odpoledne Muzeum byzantského a křesťanského umění - poznání cenné sbírky užitého umění a ikon, kde bude komentovaný výklad soustředěn na ikonografii byzantského umění a obřady pravoslaví. Volno a noc v hotelu v Athénách.

3. den: Cesta autobusem do EPIDAURU. Epidaurus byl významným kulturním i náboženským centrem a zejména souvisel s kultem Asklépia, který v řecké mytologii byl bohem lékařství. Tamní velmi dobře zachovaný amfiteátr byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Důkladně se seznámíme s řeckým antickým divadlem a jeho významem pro evropskou kulturu. Odpoledne MYKÉNY, prohlídka mykénského hradu, hradeb, šachtových hrobů, Lví brány, tzv. Átreovy pokladnice a nově otevřeného muzea. Mykény byly ve 2. tisíciletí př. n. l. jedním z hlavních center řecké civilizace a o jejich slávu se zasloužil archeolog Heinrich Schliemann. Mykénská kultura byla úchvatnou civilizací doby bronzové, která existovala na pevninském Řecku přibližně mezi lety 1600-1000 př. n. l. Dodnes fascinují její stavby a fortifikace z kyklopského zdiva nebo zlaté masky a šperky. Noc v hotelu poblíž MYSTRY.

4. den: Celý den MYSTRA - nazývaná Florencii východu. Nabízí unikátní soubor pozdně byzantské architektury a umění. Návštěva nám umožní lépe pochopit specifiku byzantského urbanismu, estetiku a symboliku kupolových chrámů a byzantskou ikonografii. Město bylo sídlem křižáků, kteří v roce 1204 dobyli Konstantinopol. V roce 1261 byzantský vládce Michael VIII. Paleolog Mystru učinil hlavním centrem tzv. Morejského despotátu, což byla významná provincie Byzantské říše, která se rozkládala na Peloponéském poloostrově. Mystra tehdy patřila vedle Konstantinopole k nejvýznamnějším kulturním centrům pozdní Byzance. Celá archeologická lokalita je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Noc v hotelu u Olympie.

5. den: Dopoledne OLYMPIE - areál slavného sportoviště a Archeologické muzeum. V roce 776 př. n. l. se tam konaly první olympijské hry, které se pak konaly pravidelně jednou za čtyři roky, než je roku 394 zakázal římský císař Theodosius I. Po nuceném odchodu z Athén se v Olympii usadil slavný sochař Feidiás, který tam vytvořil své nejslavnější dílo: Dia Olympského, který byl považován za jeden ze sedmi divů světa. Zastávka u CHLEMOUTSI - křižáckého hradu ze 13. století. Noc v hotelu u Delfy.

6. den: DELFY - prohlídka posvátného okrsku bývalé starořecké věštírny a muzea (slavný bronzový vozataj a sochařská výzdoba pokladnic - unikátní díla archaického umění a raně klasického řeckého umění). Místo je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Za nejslavnější dobu Delf se považuje období mezi 8.-6. stoletím př.n.l., kdy tamní věštírna nabyla obrovského vlivu a prestiže nejen v Řecku. Delfy byly také považovány za střed tehdy známého světa. Odpoledne opevněný byzantský klášter HOSIOS LUKAS, který je jednou z nejvýznamnějších památek středověké architektury. Nádherná mozaiková výzdoba dokumentuje byzantskou ikonografii v době největšího rozkvětu Byzance. Klášter je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Noc v hotelu v Athénách

7. den: ATHÉNY - Národní archeologické muzeum. Výklad bude soustředěn na starořecké umění od neolitu až po helénismus, archaické, klasické a helenistické řecké umění a nové archeologické nálezy a nástěnné malby z minojského města na ostrově Théra. Volno, noc v hotelu v Athénách.

8. den: Odjezd na letiště, odpoledne odlet z Athén do Prahy.

 

Cena: 27990 Kč

 

Podrobnější informace k ceně a přihlášky:

http://www.slantour.cz/zajezdy/zobrazit/recko:-anticke-a-byzantske-umeni

 

KONTAKTY SLAN tour:

telefon: 312 520084

mobil: 604 255018

info@slantour.cz

skype: slantour-centrala

 

Vše lze v pohodě vyřešit na našich pobočkách:

SLAN tour, s.r.o.

cestovní kancelář: Wilsonova 597, 27401 Slaný

pobočka cestovní kanceláře: PRAHA 7 - Holešovice , Veletržní 48


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru