knižní novinky detailpraha: ars et ecclesia. středověké umění pohledem katolického dějepisectví (opera facultatis theologiae catholicae universitatis carolinae pragensis. historia et historia artium)

Praha: Ars et Ecclesia. Středověké umění pohledem katolického dějepisectví (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydává v Nakladatelství Lidové noviny další svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, kterým je kniha Miroslava Šmieda „Ars et Ecclesia. Středověké umění pohledem katolického dějepisectví“.

Duchovní prostředí bylo od samého počátku úzce spojeno s výtvarným uměním. Římskokatolická církev se v podstatě bezděky stala již záhy správkyní uměleckých pokladu nevyčíslitelné hodnoty a tím převzala odpovědnost za správu podstatné části evropského kulturního dědictví. Zájem o výtvarné umění se stal i základním podnětem ke snaze o jeho dokumentaci, popis a pochopení zákonitostí jeho vývoje. Postupně se vytvořila početná skupina duchovních, kteří se vyprofilovali jako znalci výtvarného umění. Počátky takového myšlení můžeme sledovat již v textech středověkých kronikářů, dále pak v době baroka a národního obrození. Vrcholem se stalo období dvacátého století. Nejvýznamnějšími představiteli těchto snah v českých zemích byli Antonín Podlaha, Eduard Šittler a Josef Cibulka. Dnes se snaží na jejich dílo navazovat pracovníci Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. (SK)

 

Miroslav Šmied, Ars et Ecclesia. Středověké umění pohledem katolického dějepisectví, Opera Facultatis theologiae catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis Historia et historia artium vol. XXXV, Praha 2020, 240 stran, doporučená cena 259 Kč

 

Obsah:

Předmluva (Jiří Kuthan)

K HISTORII OBORU DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ

Přehled dosavadního bádání

Sborníky, slavnostní tisky a nekrology představitelů katolického dějepisu umění v Čechách

BAROKNÍ DĚJEPISECTVÍ

Bohuslav Balbín

Jan Kořínek

Tomáš Jan Pešina z Čechorodu

Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi

HISTORIOGRAFOVÉ BALBÍNOVA OKRUHU A JEHO POKRAČOVATELÉ

Barokní historiografie na Moravě

Matěj Benedikt Bolelucký

Jan Jiří Středovský

Barokní historiografie v Českém království

Jan Tanner

Jan František Beckovský

Jan Florián Hammerschmidt

OSVÍCENSTVÍ V EVROPSKÉM KONTEXTU A POČÁTEK VĚDECKÉHO POJETÍ DĚJIN VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Osvícenství v českých zemích a role příslušníků řádů benediktinů a piaristů na formování obrazu národní minulosti

Rajhradský klášter jako ohnisko vzdělanosti a historiografie na Moravě

Magnoald Ziegelbauer

Bonaventura Josef Piter

Piaristé a jejich role při vytváření nového historického obrazu Čech

Gelasius Dobner

Mikuláš Adaukt Voigt

Topografie

Jaroslav Schaller

ROZMACH OBORU DĚJINY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ V DEVATENÁCTÉM STOLETÍ

Pražští kanovníci jako stavebníci a objednavatelé uměleckých děl

Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Jan Václav Ditrich z Lilienthálu

Jan Vojtěch Tomáš Berghauer

Josef František Dewoty

Vojtěch Ruffer

Václav Svatopluk Štulc

Mikuláš Karlach

Metropolitní kapitula u svatého Víta

Václav Michal Pešina rytíř z Čechorodu

Komparace situace v českém prostředí s kanovnickým mecenátem a sběratelstvím v německých zemích

Ferdinand Franz Wallraf

Alexander Schnütgen

Franz Bock

Dějiny křesťanského umění na Moravě

Vincenc Weintridt

Benediktinský klášter v Rajhradě u Brna jako centrum moravské historiografie

Gregor Tomáš Wolný

Beda Franciscus Dudík

KATOLICKÝ DĚJEPIS UMĚNÍ V ČECHÁCH NA PŘELOMU DEVATENÁCTÉHO A DVACÁTÉHO STOLETÍ

Karel Navrátil

František Ekert

Jan Kapistrán Vyskočil

ZAKLADATELSKÉ OSOBNOSTI OBORU

Ferdinand Josef Lehner

Antonín Podlaha

Eduard Šittler

Josef Cibulka

Závěr

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/ars-et-ecclesia-stredoveke-umeni-pohledem-katolickeho-dejepisectvi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru