knižní novinky detailpraha: monografie malostranská rotunda sv. václava v praze (národní památkový ústav)

Praha: Monografie Malostranská rotunda sv. Václava v Praze (Národní památkový ústav)

Anotace:

Národní památkový ústav vydal jako 9. svazek řady Archeologické Prameny k Dějinám Prahy kolektivní monografii „Malostranská rotunda sv. Václava v Praze“, v níž se autoři pokusili využít a zhodnotit pramenný materiál získaný terénním záchranným archeologickým výzkumem jedinečné památky v letech 2004 a 2005. Terénní dokumentace byla zpracována do podoby nálezové zprávy, která se stala východiskem pro vyhodnocení, zapojení archeologických informací do prostorových i časových souvislostí a rozpracování do podoby knihy.

První část knihy se zabývá románskou rotundou a jejími nástupci. Její první oddíl je věnován vzhledu, stavbě, osudu, zániku, dochovanému torzu i okolí rotundy. Druhý se zabývá drobnou částí původní románské podlahy z keramických reliéfních dlaždic vyšehradského typu, jejímu datování, analogiím, definici a technologii výroby dlaždic. Náplní třetího oddílu jsou geometrické znalosti tehdejšího architekta uplatněné při stavbě. Díky unikátnímu dochování skladby dlaždic z 11. století na podlaze v poloze in situ bylo rozpoznáno komplexní geometrické pojetí stavby i jejích detailů.

Druhá část knihy se zabývá analýzou stratifikace zkoumané pod podlahou rotundy, souvrstvím vzniklým před polovinou 11. století.

Svými kapitolami a průběžnými vstupy přispěli k rozšíření poznání odborníci různých oborů. Pojednáno je tak o opracování kamene (M. Cihla), technologii výroby dlaždic a jejich glazury (J. Zavřel, A. Kloužková), astronomických souvislostech (P. Hadrava), malované omítce z doby okolo roku 1000 (M. Slížková a kol.), analýze zvířecích kostí a její sociotopografickém vyhodnocení (O. Trojánková) či těžbě železné rudy na pražském levobřeží (J. Zavřel s kolegy). Kapitola N. Profantové o několika chronologicky a kulturně citlivých kovových předmětech z 9. a 10. století propojuje místo, na němž později vyrostla románská rotunda, s elitními lokalitami v Čechách i Evropě.

Text je bohatě doplněn analytickými plány ve formě profilů i půdorysů, kresbami a fotografiemi nalezených předmětů, mapkami postihujícími vývoj tehdejšího města a fotografiemi z doby exkavace. (SK)

 

Jarmila Čiháková - Martin Müller, Malostranská rotunda sv. Václava v Praze, Archeologické Prameny k Dějinám Prahy, svazek 9, Národní památkový ústav, Praha 2020, 519 stran, doporučená cena 540 Kč

 

Obsah:

Hlava I – Rotunda

1. Kostel, který tu stojí do dnešního dne

Historie kostela sv. Václava a jeho okolí z písemných pramenů

Objevení rotundy, metoda a okolnosti výzkumu

Barokní kostel Přenesení sv. Václava a jeho dvě podoby v 17. století

Rotundy – nejen český fenomén

Architektura rotund

Rotunda sv. Václava a co z ní dodnes zbylo

Postup výstavby a vzhled malostranské rotundy

Doba vzniku rotundy

K možnosti astronomické orientace rotundy na Malostranském náměstí (Petr Hadrava)

Proměny rotundy do roku 1628

Pohřbívání

Nálezy z doby funkce rotundy

Život v okolí rotundy v počátcích její existence

2. Dlažba na podlaze rotundy

Objev a rozmístění nálezů keramických dlaždic a maltového lože

Typy dlaždic nalezených v rotundě

Vyšehradský typ dlažby

Technologie výroby (s Janem Zavřelem)

Glazury na dlaždicích a zdroje jejich poškození (Alexandra Kloužková, Mária Kolářová)

Skladba a pokládka dlažby vyšehradského typu

3. Umění geometrie a geometrie v umění

Geometrie dlažby vyšehradského typu

Geometrie v reliéfech dlaždic – metoda GeDeKS

Aplikace metody geometricky definovaných kružnic a sečen v architektuře

Postřehy k tématu geometrických souvislostí

4. Rotunda sv. Václava, dlažba a jejich tvůrce

 

Hlava II – Pod dlažbou

5. Metoda výzkumu pod dlažbou

6. Sakrální stavby: dva předchůdci rotundy

Kostel 2

Chemicko-mineralogické složení malby na vápenném podkladu (Zuzana Slížková et. al.)

Kostel 1

Tvář jádra Malé Strany – pohřbený georeliéf

Kostel sv. Václava a jeho místo ve svatováclavských legendách

Historie centra Malé Strany před stavbou rotundy

7. Souvrství pod kostely

Katalog SK 1–SK 28

Sloučení kroků SK do vývojových fází

8. Vyhodnocení nálezů a situací

Předměty z neželezných kovů

Sklo

Železné předměty

Kostěné předměty

Kamenné předměty

Přesleny

Keramika

Stavitelství

Urbanismus

Sociální status

Železné rudy a železářské strusky (Jan Zavřel et. al.)

Zvířata a společnost (Olga Trojánková)

Chronologicky a kulturně citlivější drobné kovové předměty (Naďa Profantová)

9. Závěrem

Vyhodnocení a rekapitulace výsledků výzkumu

 

Hlava III – Epilog

10. Zpřístupnění rotundy

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/69323-malostranska-rotunda-sv-vaclava-v-praze


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru