knižní novinky detailpraha: průvodce pražskou archeologií – památky známé, neznámé i skryté

Praha: Průvodce pražskou archeologií – Památky známé, neznámé i skryté

Anotace:

Archeologický ústav Akademie věd ČR vydal ve spolupráci s Národním památkovým ústavem druhé, upravené vydání populárně vědecké publikace nazvané „Průvodce pražskou archeologií“ s podtitulem „Památky známé, neznámé i skryté“. Jedná se o první kolektivní dílo pražských archeologů, kteří se systematicky zabývají výzkumem hlavního města. Zároveň jde o velice významný počin k poznání a prezentaci nepsané historie Prahy. V kolektivu autorů nalezneme specialisty z řady oborů, nejen z oblasti archeologie, ale také stavební historie, geologie, dějin umění a památkové péče.

Archeologické nálezy mají velice významnou vypovídací hodnotu o naší minulosti. Bohužel je pravdou, že poznatky o nich nejsou moc představovány širší veřejnosti. Často zůstávají zcela nezveřejněny, resp. se o nich můžeme pouze okrajově dozvědět z odborných publikací.

Netradiční knižní průvodce je určen širší veřejnosti, která se chce seznámit s historií ukrytou pod povrchem současného města a získat zajímavé informace o proměnách Prahy v minulosti.

Kniha provede čtenáře po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických nalezištích na území hlavního města. Zaměřena je zejména na oblast historického centra, které je na archeologické doklady nejbohatší a skrývá pod svými domy či dlážděním ulic a veřejných prostranství výjimečné doklady své tisícileté historie. Do Průvodce jsou zařazeny i některé kulturní památky za hranicemi historické Prahy. Přiblíženy jsou i nedávné objevy, např. předchůdce raně románské baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě, zaniklý dominikánský klášter sv. Klimenta pod areálem současného Klementina nebo dlouho ztracená románská rotunda sv. Václava.

Průvodce je doplněn také deseti tematickými exkurzy, které přibližují různé fenomény života a činnosti obyvatel historické Prahy. Jejich prostřednictvím se může čtenář seznámit např. s vybranými otázkami středověkého stavitelství, pohřbívání, řemesel nebo každodenního života.

Díky rozumnému formátu je možné nosit průvodce při procházkách Prahou, navíc jsou ještě u každé památky QR kódy odkazující na webovou stránku informačního portálu pražské archeologie www.praha-archeologicka.cz s dalšími texty a obrázky.

(SK)

 

Ivana Boháčová - Jaroslav Podliska a kol., Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté, 2. upravené vydání, Archeologický ústav AV ČR a Národní památkový ústav, Praha 2018, 336 stran, cena na stránkách Národního památkového ústavu 250 Kč

 

Obsah:

ÚVOD

Ivana Boháčová - Jaroslav Podliska, O knize (aneb proč vznikl archeologický průvodce a co v něm lze nalézt)

Vojtěch Kašpar, Archeolog ve městě a jeho metody výzkumu

Miroslava Šmolíková, Počátky archeologického výzkumu a péče o archeologické památky v Praze

Ivana Boháčová, Archeologie v historickém jádru Prahy od vzniku Československé republiky do roku 1989

Jaroslav Podliska, Současnost pražské archeologie v centru města

I Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy (Jan Havrda)

HRADČANY (Ivana Boháčová)

1 Kostel Panny Marie – nejstarší sakrální stavba v Praze (Ivana Boháčová)

2 Raně středověké opevnění a severní trakt Pražského hradu (Ivana Boháčová)

3 Památky pod dlažbou 3. nádvoří Pražského hradu (Ivana Boháčová)

4 Rotunda a bazilika sv. Víta, klášter kostela Pražského a biskupský palác (Ivana Boháčová)

5 Bazilika a klášter sv. Jiří na Pražském hradě (Katarína Mašterová)

6 Prašný most (Ivana Boháčová)

7 Pohřebiště, popraviště a kaple sv. Matouše na Loretánském náměstí (Ivana Boháčová)

8 Klášter premonstrátů na Strahově (Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska)

9 Dům Tychona Brahe na Pohořelci (Michal Tryml)

II Nejstarší opevnění Prahy (Ivana Boháčová – Jan Havrda)

III Pohřbívání ve středověké Praze (Ivana Boháčová – Jan Havrda – Petr Starec)

MALÁ STRANA A OKOLÍ (Jarmila Čiháková)

10 Rotunda sv. Václava (Jarmila Čiháková)

11 Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek (Jan Havrda – Michal Tryml)

12 Bývalý kostel sv. Jana Křtitele v Oboře (Zdeněk Dragoun)

13 Opevnění podhradí a dřevěná cesta v Mostecké ulici (Jarmila Čiháková)

14 Kotlářovský dům s pozůstatky Juditina mostu (Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska)

15 Dům U Tří zlatých korun a městské opevnění (Tomasz Cymbalak – Jaroslav Podliska)

16 Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici (Jan Havrda)

17 Zmizelý vltavský ostrov na Klárově (Jan Havrda)

18 Románský dvorec na Petříně (Michal Tryml)

19 Řetězový most Františka I. (Jan Havrda)

20 Kostel sv. Filipa a Jakuba na Smíchově (Zdeněk Dragoun)

IV Zaniklá architektura kostelů a klášterů (Zdeněk Dragoun)

STARÉ MĚSTO A JOSEFOV (Jaroslav Podliska)

21 Můstek přes příkop staroměstského opevnění (Zdeněk Dragoun)

22 Klášter křižovníků s červenou hvězdou a pozůstatky Juditina mostu (Zdeněk Dragoun – Jaroslav Podliska)

23 Předmostí Karlova mostu na Křižovnickém náměstí (Jaroslav Podliska)

24 Klášter klarisek a minoritů Na Františku (Michal Tryml)

25 Betlémská kaple a její podzemí (Jaroslav Podliska)

26 Kostel sv. Filipa a Jakuba (Jaroslav Podliska)

27 Kostel sv. Vavřince v areálu kláštera dominikánek u sv. Anny (Zdeněk Dragoun)

28 Kostel sv. Linharta (Jan Havrda – Zdeněk Dragoun)

29 Kostel sv. Jana Křtitele na zábradlí (Jaroslav Podliska)

 

30 Kostel sv. Valentina (Zdeněk Dragoun)

31 Mariánské náměstí a kostel Panny Marie na louži (Michal Tryml)

32 Dominikánský klášter sv. Klimenta (Jan Havrda)

33 Klášter cyriaků s kostelem sv. Kříže Většího (Veronika Staňková)

34 Románský dům Andělská kolej (Zdeněk Dragoun)

35 Týnský dvůr (Ungelt) (Zdeněk Dragoun)

36 Kostel Panny Marie před Týnem a jeho předchůdci (Zdeněk Dragoun)

37 Raně středověké pohřebiště v Bartolomějské (Veronika Staňková)

38 Středověká komunikace pod Platnéřskou ulicí (Jan Havrda)

39 Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou (Jaroslav Podliska – Jan Havrda)

40 Staroměstské smetiště (Zdeněk Dragoun)

41 Kostel sv. Benedikta a komenda řádu německých rytířů (Michal Tryml)

42 Zaniklé synagogy židovského města (Jan Havrda)

43 Mikve u Pinkasovy synagogy (Michal Tryml)

V Pražské románské domy (Zdeněk Dragoun)

VI Cesty a veřejná prostranství v minulosti města (Jan Havrda – Jaroslav Podliska – Michal Tryml)

VII Vrcholně středověké a novověké opevnění pražských měst (Zdeněk Dragoun – Petr Starec)

VIII Výroba a zpracování kovů ve středověké Praze (Jaroslav Podliska)

NOVÉ MĚSTO (Vojtěch Kašpar)

44 Středověká osada u kostela sv. Petra na Poříčí (Vojtěch Kašpar)

45 Náměstí Republiky v minulosti (Petr Juřina – Martin Vyšohlíd)

46 Bývalá kasárna Jiřího z Poděbrad (Palladium) (Petr Juřina – Martin Vyšohlíd)

47 Novoměstská Jáma (Tomasz Cymbalak)

48 Židovská zahrada (Veronika Staňková)

49 Gotické sklepy ve Spálené ulici (Tomasz Cymbalak)

50 Kaple Božího Těla na Karlově náměstí (Jaroslav Podliska)

51 Domy koželuhů v Jirchářích (Michal Tryml)

52 Kostel sv. Bartoloměje  (Anna Žďárská)

53 Kostel sv. Jana Evangelisty na bojišti (Michal Tryml)

IX Odpad v životě města (studny, jímky, smetiště…) (Tomasz Cymbalak)

X Řemesla na Novém Městě pražském (Vojtěch Kašpar)

VYŠEHRAD A OKOLÍ (Ivana Boháčová)

54 Osada na břehu Botiče pod Vyšehradem (Jaroslav Podliska)

55 Palácové stavby středověkého Vyšehradu (Ivana Boháčová)

56 Pozůstatky středověké baziliky sv. Petra a Pavla a románský „most“ (Ivana Boháčová)

57 Raně románská bazilika sv. Vavřince a její předchůdce (Ivana Boháčová)

58 Kostel sv. Pankráce (Michal Tryml)

VELKÁ PRAHA – PROMĚNY PRAŽSKÉHO REGIONU OD PRAVĚKU PO NOVOVĚK (Jan Hasil – Miroslava Šmolíková)

59 Hradiště Na Farkách (Miroslava Šmolíková)

60 Hradiště Závist a Šance (Miroslava Šmolíková)

61 Výšinné sídliště V Obůrkách ve Vinoři (Miroslava Šmolíková)

62 Hradiště Zámka u Bohnic (Miroslava Šmolíková)

63 Hradiště Hostivař (Miroslava Šmolíková)

64 Šárecké údolí (Jan Hasil)

65 Hradiště Butovice (Miroslava Šmolíková)

66 Hradiště Královice (Jan Hasil)

67 Hradiště Vinoř (Jan Hasil)

68 Čimice (Filip Laval)

69 Klášter benediktinů v Břevnově (Michal Tryml)

70 Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Zdeněk Dragoun)

71 Pohřebiště v Lahovicích (Miroslava Šmolíková)

72 Zaniklá ves Litožnice (Jan Hasil)

73 Bývalý cisterciácký klášter na Zbraslavi (Michal Tryml)

74 Zaniklá tvrz Slavětice (Jan Hasil)

75 Zaniklá ves Hol (Jan Hasil)

76 Nový hrad u Kunratic (Jaroslav Podliska)

77 Obléhací tábor před Novým hradem u Kunratic (Jaroslav Podliska)

Hlavní archeologická období a kultury v Čechách

Významní pražští archeologové minulosti (Ivana Boháčová – Jaroslav Podliska – Miroslava Šmolíková)

Abecední rejstřík lokalit

Slovníček odborných pojmů

Použité zkratky

Literatura a prameny

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/31963-pruvodce-prazskou-archeologii-pamatky-zname-nezname-i-skryte

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru