knižní novinky detailpraha: vyjde praga sacra. k vizi posvátné prahy císaře karla iv. a jejím duchovním kořenům (opera facultatis theologiae catholicae universitatis carolinae pragensis. historia et historia artium)

Praha: Vyjde Praga sacra. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům (Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium)

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny již třicátý první svazek své řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia atrium, kterým bude práce Miroslava Šmieda „Praga sacra. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům“.

Kniha se věnuje duchovnímu rozměru rozsáhlé zakladatelské činnosti římského císaře a českého krále Karla IV., jeho stavebnímu dílu a reprezentaci, s důrazem na hlavní město Českého království. Autor ukazuje na příkladu řady patrocinií, především novoměstských kostelů, na translacích relikvií a svatých ostatků do Prahy a Čech, stejně jako na systematickém budování kultu zemských patronů duchovní rozměr Karlova životního díla.

Největší důraz je kladen na říšská patrocinia v Praze, v jejichž čele stála úcta ke Karlu Velikému, který byl jedním z panovníkových osobních patronů. Pozornost je věnována ale též sv. Vítovi, sv. Jindřichovi a sv. Kunhutě, sv. Palmáciovi, pašijovým relikviím a jejich uctívání v lucemburské Praze.

Hlavní části věnované době vlády Karla IV. předchází rozsáhlý úvod do problematiky duchovní politiky vladařů z rodu Přemyslovců a budování posvátného okrsku v areálu Pražského hradu, a to nejen v kontextu christianizace Čech, ale celé střední Evropy.

(SK)

 

Miroslav Šmied, Praga sacra. K vizi posvátné Prahy císaře Karla IV. a jejím duchovním kořenům, Opera Facultatis theologiae catholicæ Universitatis Carolinæ Pragensis Historia et historia artium vol. XXXI, Praha 2018, 344 stran, doporučená cena 379 Kč

 

Obsah:

Úvod – umění doby vlády Karla IV. v kontextu nejnovějšího bádání

SANCTA CIVITAS PRAGA – KŘESŤANSTVÍ JAKO DUCHOVNÍ PILÍŘ MOCI VLADAŘŮ Z RODU PŘEMYSLOVCŮ

Praha v počátcích christianizace Čech

Praha samostatnou církevní provincií a institucionalizace české církve

Dětmar

Vojtěch

Thiddag

Nejstarší památky křesťanského umění v českých zemích ve světle soudobých pramenů

Kristián

Kosmas

Kanovník vyšehradský

Mnich sázavský

Nejstarší sakrální stavby v období počátků vlády dynastie Přemyslovců a jejich patrocinia

Svatý Kliment

Kostel Panny Marie a počátky budování posvátného okrsku na pražském sněmovním poli

Počátky kultu svatého Petra v Čechách

Archanděl Michael

Svatí Kosmas a Damián

Počátky úcty ke svatému Jiří a přeorientování vládnoucích elit na Bavorsko

Relikvie svatého Víta v Praze – symbol duchovních a politických vazeb českých zemí k Říši

Translace těla svatého Václava do Prahy, kostely svatého Václava na Malé Straně a na Proseku

Patrocinia kostelů při nejstarších českých klášterních komunitách v období raného středověku

Klášter benediktinek při kostele sv. Jiří na Pražském hradě

Břevnov

Ostrov

Sázava

K patrociniím raně středověkých a románských kostelů v Praze

Vratislav II. a Vyšehrad

Praha Vladislava II.

Svědectví literárních pramenů vrcholného středověku o památkách křesťanského umění, stavebním díle a reprezentaci vladařů a představitelů duchovní hierarchie

Vincencius

Druhé pokračování Kosmovo

Kronika tak řečeného Dalimila

Zbraslavská kronika

František Pražský

Stavební dílo, relikvie a relikviáře v době posledních Přemyslovců

Fundace a stavební dílo v Praze za vlády krále Jana Lucemburského

 

PRAGA SACRA – K DUCHOVNÍ VIZI PRAHY KARLA IV.

Význam relikvií a kultu světců v životě a vladařské koncepci Karla IV.

Kronika Beneše Krabice z Weitmile o stavebním díle, fundacích, a duchovní politice císaře Karla IV. na území města Prahy

Svatý Vít – duchovní symbol vazeb českých zemí k Říši

Svatý Zikmund – burgundský král patronem Čech

Karlštejn

Založení Nového Města pražského v souřadnicích duchovní politiky Karla IV.

Klášter karmelitánů s kostelem Panny Marie Sněžné

Klášter benediktinů Na Slovanech v universalistické koncepci vlády císaře Karla IV.

Karlov

Svatý Jindřich a svatá Kunhuta – bamberští světci v Praze

Svatý Longinus – strážce zesnulých poutníků

Kult Arma Christi a relikvie imperialis v Praze

Relikvie a kult svatého Víta jako symbol duchovních a politických vazeb českých zemí k Říši ve středověku

K duchovním vazbám mezi Prahou a Trevírem

Kult Karla Velikého v době vlády Karla IV.

Praedecessor noster

Počátky kultu Karla Velikého

Karel Veliký – duchovní symbol říše a osobní patron jejích vladařů

Ke kultu Karla Velikého ve Francii

Karel IV. a Cáchy

Proboštství v Dolním Ingelheimu

Kult Karla Velikého a Karlštejn

Karel Veliký – symbol práva v severoněmeckých městech

Poutnické odznaky z Cách

Kult Karla Velikého a volba římských králů ve Frankfurtu nad Mohanem

Karel IV. a kult Karla Velikého ve Francii

Kult Karla Velikého v říši za vlády Zikmunda Lucemburského

Kult Karla Velikého v Čechách

Ecclesia et Monasterium in Monte Caroli Pragae

Řád lateránských kanovníků svatého Augustina

Monte Caroli – Karlov

Založení kanonie

Místo a funkce Karlova v urbanistické koncepci Prahy Karla IV.

Podoba klášterního areálu ve středověku

Hospodářská základna a život kanonie v předhusitském období

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého

Komparace Karlova s kostelem Panny Marie v Norimberku

Centrální stavby inspirované Karlovem

Praha – metropole císařství

Svátek Kopí a hřebů Páně a relikvie imperialis v Čechách

Svatý Longinus – patron poutníků k pražským ukazováním relikvií

Svatý Jindřich a svatá Kunhuta – bamberští světci v Praze jako duchovní reprezentanti imperiálních ambicí českých králů

K akvizicím relikvií a ostatků svatých během první korunovační cesty Karla IV. do Itálie

Svatý Burchard – würzburský biskup strážcem přechodu přes Apeniny

Svatí Viktor a Korona – strážci biskupství ve Feltre, opěrném bodě Karlovy italské politiky

Kult svatého Eligia a duchovní vazby mezi Prahou a Francií

Svatý Václav ve službách reprezentace českých králů za hranicemi

IMPERIÁLNÍ IDEA V JAGELLONSKÉM DVORSKÉM UMĚNÍ V KONTEXTU DOBOVÉHO ÚSILÍ O RENOVATIO REGNI A TRANSLATIO IMPERII V ČECHÁCH PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH

Duchovní obnova Prahy za vlády králů z dynastie Jagellonců

K šíření kultu svatého Víta v umění doby jagellonské

Obnova kostela a kláštera na Karlově po husitských válkách

Okenní vitraje s Karlem Velikým a znakem Anny de Foix

Hospodářské oživení kláštera na Karlově a podpora králů Vladislava II. a Ludvíka Jagellonského

Obnova kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty po husitských válkách

Svatý Palmacius a snaha o oživení jeho kultu v pohusitských Čechách

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/praga-sacra-k-vizi-posvatne-prahy-cisare-karla-iv-jejim-duchovnim-korenum/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru