knižní novinky detailpraha: vykoupení a zatracení. dějiny reformace (argo)

Praha: Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo jako třiaosmdesátý svazek edice Historické myšlení práci „Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace“ Thomase Kaufmanna, profesora církevních dějin na univerzitě v Göttingenu, jenž se specializuje na dějiny reformace v 16. století. Kniha vyšla v originále v roce 2016, v předvečer pětistého výročí počátku reformace.

Thomas Kaufmann napsal ke kulatému výročí velice čtivou a zároveň podnětnou syntézu dějin reformace. Ve svém výkladu se nezaměřil jen a pouze na oblast Svaté říše římské národa německého, ale přiblížil i reformaci ve Francii, Nizozemí, Anglii a Skandinávii. Stranou neponechal ani vývoj v dalších evropských oblastech, tedy ani u nás (Jednota bratrská). Hned několikrát se zmiňuje o osobnosti a myšlenkách mistra Jana Husa.

Fenomén reformace nechápe jen jako záležitost náboženskou a politickou, ale zasazuje jej do mnohem širších souvislostí. I proto nejprve představuje historické, politické, náboženské a také ekonomické „podhoubí“, které „umožnilo“ reformaci vůbec vzniknout.

Oprávněně vyzvedává roli v té době ještě stále „nového“ knihtisku, jehož nebývalý rozvoj byl pro šíření reformačních (Lutherových) a humanistických, a následně i protireformačních myšlenek zcela zásadní. Je zřejmé, že bez revolučního vynálezu knihtisku a tisíců exemplářů reformačních spisů by reformace neměla takový dopad na Evropu 16. i následujících staletí.

Je samozřejmé, že autor věnuje největší a nejdetailnější pozornost reformaci Martina Luthera ve 20. a 30. letech 16. století. Sleduje vývoj nejen Lutherových teologických názorů, ale i myšlenek dalších reformátorů (např. Zwingliho, Kalvína), které procházely různými proměnami. Poznáváme tak postupně vznikající, různorodý myšlenkový svět reformace, který vedl až k velice ostré náboženské intoleranci jednotlivých náboženských směrů.

Latinská Evropa získala díky reformaci novou tvář. Vedle katolíků v ní žili i protestanti. V některých zemích vznikly dokonce dvou- a vícekonfesní společnosti. Realita byla ale taková, že v každé zemi existovalo vždy jedno dominantní vyznání. Od 16. století se pak protestantismus začal prostřednictvím protestantských národů (Angličané, Nizozemci) šířit v rámci kolonizace i mimo Evropu.

Kaufmann si v několika kapitolách rovněž všímá vlivu reformace na evropskou kulturu, např. na rozvoj umění, a pokouší se rozpoznat i důsledky reformace pro vývoj hospodářství, i když, jak sám uvádí, není to jednoduché. Za hlavní ekonomický důsledek pak považuje razantní redukci svátečních dnů, takže se lidé mohli více věnovat svému hospodářství, případně podnikání.  Vznik moderní západní civilizace pak nepovažuje za výsledek reformace. Ta vývoj k ní jen podpořila a urychlila.

„Dějiny“ reformace pro Kaufmanna nekončí 16. stoletím, konkrétně ediktem nantským (1598), kterým byli ve Francii zrovnoprávněni hugenoti s katolíky. Naopak přibližuje i pohled na reformaci a její chápání v následujících staletích, zejména pak v souvislostech s významnými výročími 1617–2017. Byla to právě ona, která se v roce 1617 stala prvním jubileem v moderním smyslu.

Diskuze o reformaci stále probíhají, a to nejen v evropských zemích, ale i v zámoří. Pohled na ni, hlavně pak na tu Lutherovu, prošel dlouhým a složitým historickým vývojem, který autor dovádí až do naší současnosti. Ukazuje, že se stále jedná o velice aktuální téma. Navíc před badateli stojí řada nových vědeckých výzev.

Kniha „Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace“ Thomase Kaufmanna je vskutku zajímavým a podnětným příspěvkem k pětistému výročí počátku evropské reformace.

 

Marek Zágora

 

Thomas Kaufmann, Vykoupení a zatracení. Dějiny reformace, Argo, Praha 2020, 395 stran, doporučená cena 448 Kč

 

Z obsahu:

I. LUTHER A REFORMACE

1. Evropská událost

2. Reformace, ve kterou se doufalo a která proběhla

3. Na počátku stál Luther

II. EVROPSKÉ KŘESŤANSTVO KOLEM ROKU 1500

1. Konstrukce kontinentu

2. Řády

3. Národy a mocnosti v Evropě

4. Svatá říše římská národa německého

5. Duchovní společenství

6. Kulturní převraty

III. RANÁ REFORMACE V ŘÍŠI DO ROKU 1530

1. Třináct bouřlivých let

2. Martin Luther – portrét

3. Vystupující: Mladý augustiniánský mnich

4. Wittenberský exeget

5. Lutherova roztržka s papežem

6. Wormský říšský sněm, vzpoura a převrat

7. Zwingli a curyšská městská reformace

8. Roztržky uvnitř reformace

9. Teritoriálně-politická a církevně-politická rozhodnutí

IV. REFORMAČNÍ EVROPA KOLEM ROKU 1600

1. Jazyk, vzdělání, právo: Nové nábožensko-kulturní uspořádání

2. Raně reformační hnutí mimo Říši

3. Jan Kalvín a reformovaná internacionála

4. Královské reformace ve Skandinávii a v Anglii

5. Říše usmířená, neklidná

6. Transformace římského katolicismu

7. Disidenti a nonkonformisté

8. Latinská Evropa po reformaci

V. REFORMACE A NOVÁ DOBA

1. Zrychlený čas – převrat, nebo Apokalypsa?

2. Impulzy pro západní modernu

3. Globální protestantismus

VI. CHÁPÁNÍ REFORMACE V NOVOVĚKU

1. Reformační jubilea: 1617–2017

2. Výklad a debaty

EPILOG

Kouzlo počátku

 

Internet:

https://argo.cz/knihy/vykoupeni-a-zatraceni/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru