Mgr. Marek Zágora,
(29. 6. 1976 v Ostravě)

vystudoval v letech 1994-1999 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity dvouoborové magisterské studium jazyk německý – dějepis učitelství pro střední školy. V roce 2001 začal vyučovat na Soukromém šestiletém gymnáziu v Ostravě. Nyní působí jako středoškolský pedagog na Gymnáziu a obchodní akademii v Orlové-Lutyni. Žije v Ostravě.

Odborně se zabývá regální a imperiální ikonografií, středověkou každodenností a uměleckými díly jako pramenem poznání života a myšlení středověkého člověka. Publikoval několik studií o vyobrazení českých panovníků ve středověku.

Doposud připravil tři samostatné výstavy faksimilií středověkých manuskriptů: Krása a tajemství středověkých rukopisů (GVUO, 2010), Krása a tajemství středověkých rukopisů II. (GVUO, 2012) a Krása podzimu středověku (GVUO, 2013), na nichž představil široké veřejnosti vybrané skvosty středověké knižní malby. Byl i hlavním autorem první velké výstavy k 700. výročí narození Karla IV., Magičtí Lucemburkové. Čeští králové a panovníci Svaté říše římské (Ostrava, 2015).

Autorsky se spolupodílel na katalogu ke dvěma výstavám: Král, který létal (Ostravské muzeum, 2010-2011) a Cesta ke Zlaté bule sicilské (Ostravské muzeum, 2012). K výstavě Magičtí Lucemburkové připravil k vydání stejnojmennou publikaci (2015).

Od roku 2008 přednáší v Galerii výtvarného umění v Ostravě (cyklus Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku), pravidelně přednáší i v dalších městech (Frýdek-Místek, Český Těšín, Praha). Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě připravil minicyklus přednášek jako doprovodný program k mezinárodnímu výstavnímu projektu Europa Jagellonica 1386-1572 o umění a kultuře ve střední Evropě za vlády Jagellonců (2012).

Od roku 2009 je spolupracovníkem internetových stránek www.stavitele-katedral.cz, kde mimo jiné publikuje své texty z cyklu Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku.

Pravidelně publikuje v novinách a časopisech (kupř. Lidové noviny, Dějiny a současnost)

 

e-mail: Marek.Zagora@seznam.cz

 

Studie Marka Zágory:

 

Jiří z Poděbrad ve vizuálních pramenech pozdního středověku a počátku novověku, v: Východočeské listy historické 25/2008, Hradec Králové 2008, s. 67-78.

Ladislav Pohrobek ve vizuálních pramenech pozdního středověku, v: HISTORIE/HISTORICA 16, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 244/2009, Ostrava 2009, s. 19-33.

Socha Jiřího z Poděbrad ze Slaného, Slánský obzor, roč. 18 (118), 2010, s. 31-34.

Jan Lucemburský ve vizuálních pramenech středověku, v: MAJER, David (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 71-77.

Katalog ikonografických památek, v: MAJER, David (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 79-105.

Móda první poloviny 14. století, v: MAJER, David (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 943-968.

Méně známá středověká vyobrazení Jana Lucemburského, v: HLOBIL, Ivo – RYWIKOVÁ, Daniela (eds.), Jan Lucemburský. Kultura, umění a zbožnost na Moravě a ve Slezsku v době vlády prvního Lucemburka, Ostrava 2012, s. 43-55.

Heslo Gema s vyobrazením císaře Fridricha II. ze zlatého relikviářového kříže Karla IV., v: Cesta ke Zlaté bule sicilské 1. Usilování o královskou korunu, Ostrava 2012, s. 64-65.

 

Knihy:

 

Magičtí Lucemburkové. Čeští králové a panovníci Svaté říše římské, Ostrava 2015.

Peter Kováč, Marek Zágora (ed.), Monogramista IP (Oltář svaté Anny samotřetí v Českém Krumlově), spoluautoři: Susanne Jaeger, Jaroslav Čechura, Jan Müller, Jaromír Homolka, Jutta Reisinger-Weber a Jiří Fajt, nakladatelství: Stavitelé katedrál (PETER KOVÁČ), Praha 2020

 

Studie Marka Zágory v plném znění na internetu:

 

Ladislav Pohrobek ve vizuálních pramenech pozdního středověku, publikováno v: HISTORIE/HISTORICA 16, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 244/2009, Ostrava 2009, s. 19-33: http://www.stavitele-katedral.cz/marek-zagora-ladislav-pohrobek-ve-vizualnich-pramenech-pozdniho-stredoveku/

Jan Lucemburský ve vizuálních pramenech středověku, publikováno v: MAJER, David (ed.), Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, Ostrava 2011, s. 71-77: http://www.stavitele-katedral.cz/marek-zagora-jan-lucembursky-ve-vizualnich-pramenech-stredoveku/

Jiří z Poděbrad ve vizuálních pramenech pozdního středověku a počátku novověku, poprvé publikováno v: Východočeské listy historické 25/2008, Hradec Králové 2008, s. 67-78: http://www.stavitele-katedral.cz/marek-zagora-jiri-z-podebrad-ve-vizualnich-pramenech-pozdniho-stredoveku-a-pocatku-novoveku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru