knižní novinky detailpraha: vyšel 2. díl ze čtyř svazků dějin evropské architektury historika umění václava mencla

Praha: Vyšel 2. díl ze čtyř svazků Dějin evropské architektury historika umění Václava Mencla

Zásluhou historičky umění Heleny Soukupové vyšel druhý díl Dějin evropské architektury, který zůstal v rukopisu v pozůstalosti velkého znalce středověké a lidové architektury Václava Mencla. Druhý díl se týká především antického a byzantského umění.

Nejprve se dočteme o řeckém archaickém i klasickém umění a helénistickém umění v různých částech antického světa. Pak je pozornost upřena na architekturu starověkého Říma. Mencla zajímají především otázky konstrukce a struktury staveb, rozčlenění hmot a prostoru, systém článkoví a celý zrod slovníku forem a norem, na který evropská architektura navazovala od karolinské renesance až do 19. století.

Brilantní je analýza antických slohových řádů, dórského, iónského a korintského. Pro mne je mistrovskou ukázkou Menclova přístupu a myšlení pasáž věnovaná římskému Pantheonu nebo stavbám v Aténách za vlády Perikla.

Mencla zajímají i otázky duchovní, jak se do antické architektury promítla dobová filozofie, a vztah klasiků k přírodě, člověku a ke smyslové kráse. Stranou – žel – zůstaly otázky antických náboženských kultů a císařských ceremonií, pro které architektura vytvářela důstojnou kulisu. Ale to nelze Menclovi vyčítat, protože obecně tento problém české historiky umění (až na výjimky) nezajímá prakticky ani dnes. Chybí tam také úvahy o postavení architektů a otázky stavební praxe. To si čtenář bude muset doplnit z česky vydané publikace Brigitte Cechové Technika v antice (Praha 2013).

Dále se Mencl zabývá sásánovským uměním v Persii a zajímavě dokládá jeho důležitou genezi pro islámskou architekturu. Poté se věnuje raně křesťanskému umění v latinském světě a ve Východořímské říši. S tím souvisí i duchovní proměna společnosti, kterou Mencl pečlivě mapuje: architektura jako transparence božího mystéria. Vše uzavírá umění Konstantinopole, která je chápáno jako specifická kontinuita římského umění. Na to pak navazuje Menclův zájem o umění řecké ortodoxní církve, zejména o středověkou architekturu Arménie a Ruska.

Zásluhou Heleny Soukupové a také Jana Bažanta je text opatřen řadou poznámek, které Menclův text doplňují a aktualizují. Týká se to jak datování staveb, tak také poznatků ke stavební technologii a architektonické praxi.

Důležitá je v knize také názornost. Text je doplněn četnými fotografiemi, půdorysy a nákresy, což usnadňuje pochopení textu. Toto propojení dokumentace a textu je uděláno zcela příkladně a může být vzorem pro další knihy o architektuře. S pietou jsou doplněny také Menclovy rukopisné poznámky s půdorysy, které si dělal během svých cest za antickou architekturou.

Kniha opět vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Těmto institucím také patří dík za velkorysost, s jakou se přistoupilo k Menclovu odkazu. Publikace je luxusní a působivá a je skutečným knižním pomníkem Menclova odkazu.

 

Peter Kováč

 

Václav Mencl, Dějiny evropské architektury II., Praha 2020, vydavatel NPÚ a ÚOP středních Čech, 496 stran, ISBN 978-80-88339-08-3, cena 1000 Kč

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/69479-dejiny-evropske-architektury-ii


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru