zaujalo nás detailbrno: centrum raně středověkých studií (centre for early medieval studies)

Brno: Centrum raně středověkých studií (Centre for Early Medieval Studies)

Centrum raně středověkých studií

Centrum raně středověkých studií (CRSS) Semináře dějin umění FF MU je mezinárodní pracoviště s širokým spektrem badatelských aktivit zaměřených na středověké umění a architekturu Středomoří od 4. do 12. století. Vedle kultury jižní Evropy a byzantského východu se věnuje i persko-islámskému světu. Toto kulturní dědictví je nahlíženo jak v soudobém kontextu, tak zejména z pohledu dnešní společnosti, jejích hodnot, poznatků i kontroverzí.

Centrum je především místem setkávání badatelů s mnohdy různým odborným zaměřením i kulturním zázemím, jejichž společně se rodící myšlenky nezřídka překračují hranice uměnovědných studií. Výsledkem je výzkum, který staví zdánlivě svébytné kulturní fenomény do vzájemných – mezikulturních i mezioborových – souvislostí a dědictví dávných dob do (post)moderní perspektivy.

Kromě výuky na všech stupních vysokoškolského studia zprostředkovává Centrum studentům i autentické umělecké zážitky v rámci organizovaných studijních cest. Pravidelnou součástí života Centra jsou rovněž přednášky českých i zahraničních odborníků, konference a debaty, stipendijní pobyty zahraničních badatelů i studentů v rámci programu Erasmus. Přednášky z cyklu StředověC JinaX i krátké dokumentární filmy z produkce Centra oslovují již téměř deset let širokou veřejnost s pestrou nabídkou stále aktuálních témat.

Součástí Centra je i Knihovna Hanse Beltinga, jejíž bohatý fond je přístupný nejen studentům a badatelům, ale i široké veřejnosti.

Prof. Ivan Foletti, M.A., Ph.D., vedoucí Centra

 

Centre for Early Medieval Studies

There is seemingly nothing more unfamiliar to the people of the 21st century than the art of southern Europe, the Byzantine East and Persian-Islamic civilization in the Early Medieval period. The visual culture of these worlds surpasses the categories of post avant-garde aesthetics and the meaning of images, buildings and reliefs, deeply rooted in the religious tradition of the Mediterranean, rarely resonates in postmodern culture. In spite of this, Brno is home to The Center for Early Medieval Studies, which is devoted, not only in the educational field, but in research and in the contact with a non-academic audience, to the study and presentation of the figurative art created around the Mediterranean between the 4th and the 10th centuries. The aim of the Center's activities is to analyse the evolution of the major civilizations that came into being within the territory of the defunct Roman Empire. Consequently, the subject of the Center's studies is the development of the identity of Western Europe, Byzantium and Islam as autonomous yet mutually dependent phenomena. This transcultural approach is essential for understanding the dialogue and conflicts between these civilizations, and, at the same time, is necessary for the comprehension of the global phenomena that independently emerged in these cultures.

This method is based on the tradition of the historiography of art history in Bohemia and Moravia, and on the legacy of The Vienna School of Art History, which also influenced the Department of Art History in Brno. After the First World War, a significant international institution resided in Czechoslovakia – Institutum Kondakovianum, founded in honour of Nikodim Pavlovič Kondakov, who had passed away in Prague in 1925. Furthermore, international periodicals with focused on Byzantium and the East were published during the interwar period in Czechoslovakia: Byzantinoslavica and Seminarium Kondakovianum. We need to emphasize the fact that the required studies at The Vienna School of Art History were created as a result of the research on the Early Middle Ages and Byzantium. We have to mention especially the classic works by Franz Wickhoff, Römische Kunst (Die Wiener Genesis) (Wien, 1895) and Alois Riegl, Die Spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Östereichen-Ungarn (Wien, 1901). The Center for Early Medieval Studies aims to base its activities on both of these above-mentioned traditions.

The activities of the Center are to a large extent dependent on the volunteer work of students from the Department of Art History in Brno who, since November 2011, have also been organising regular public lectures, “Středověc Jinax”. These lectures are not targeted only at the academic audience, but also at the general public.

Prof. Ivan Foletti, M.A., Ph.D., Head of the Centre

Ivan Foletti

Ivan Foletti is professor of art history at Masaryk University, Brno, where he specializes in the study of the historiography of Byzantine studies and in the art of Milan, Rome, and the Caucasus in the Late Antique and Early Medieval period. He is the head of the Center for Early Medieval Studies in Brno, editor-in-chief of Convivium, and director of the Hans Belting Library.

 

KONTAKT

Centrum raně středověkých studií

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

info@earlymedievalstudies.com

tel: +420 549 497 157

CONTACT

Centre for Early Medieval Studies

Masaryk University, Faculty of Arts

info@earlymedievalstudies.com

tel.: +420 549 497 157

 

SPOLEK PŘÁTEL CENTRA RANĚ STŘEDOVĚKÝCH STUDIÍ

Členové Spolku přátel CRSS získávají:

Convivium, přední vědecký recenzovaný časopis zaměřený na středověké dějiny umění v prostoru Středomoří (dvě čísla o více než sto stranách ročně). Možno volit i ze starších dostupných čísel, případně dalších publikací z edičních řad parva Convivia, Convivia a Zápisky z cest

významnou slevu na všechny publikace CRSS

možnost aktivní i pasivní účasti na konferencích a sponzorovaných sekcích CRSS (Leeds, Klamazoo, Renaissance Society of America a další)

pozvání na konference a další akce organizované CRSS

možnost účastnit se studijních cest organizovaných CRSS

možnost financování výzkumu ze strany CRSS (malé výzkumné granty, podpora publikační činnosti v rámci edičních řad CRSS)

pravidelný newsletter CRSS (vychází dvakrát ročně)

oficiální poděkování v tabula gratulatoria v časopise Convivium

možnost podílet se na životě CRSS, mj. předkládáním návrhů, připomínek a podnětů k jeho činnosti.

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Výše členského příspěvku pro jednotlivé kategorie je uvedena v minimální výši, je tedy možné přispět i vyšší než uvedenou částkou.

student/senior — 500 Kč

standardní člen — 1500 Kč

příznivec — 3700 Kč

mecenáš — 7500 Kč

sponzor — 15000 Kč

instituční sponzor — 25000 Kč

https://earlymedievalstudies.com/membership.html

 

ASSOCIATION OF FRIENDS OF THE CENTRE FOR EARLY MEDIEVAL STUDIES

The benefits for the members of the Association of Friends of the CEMS include:

Convivium, a leading scientific peer-reviewed journal focused on medieval art history in the Mediterranean (two issues of more than a hundred pages a year); you can also choose from older issues and books published in the series parva Convivia, Convivia and Zápisky z cest

significant discount on all publications of the CEMS

eligibility to participate (both actively and passively) in conferences and sponsored sessions of the CEMS (Leeds, Klamazoo, Renaissance Society of America, and others)

invitations to conferences and other events organized by the CEMS

possibility to join field trips organized by the CEMS

possibility of research funding by the CEMS (small research grants, support for publishing activities within the CEMS series)

the CEMS newsletter (twice a year)

official acknowledgment in the tabula gratulatoria in the journal Convivium

opportunity to participate in the life of the CEMS (e.g. by submitting proposals, comments and suggestions for its activities).

MEMBERSHIP FEES

The membership fees for individual categories are given in their minimum amounts, so it is possible to contribute even more than the stated amount..

Student/Retiree — 20 €

Regular Member — 60 €

Contributor — 150 €

Patron — 300 €

Sustainer — 600 €

Benefactor — 1000 €

https://earlymedievalstudies.com/EN/membership.html

 

ČASOPIS CONVIVIUM

Convivium se hlásí k dědictví časopisu Seminarium Kondakovianum, který od roku 1927 vydával v Praze stejnojmenný ústav, Seminarium Kondakovium, založený k poctě Nikodima P. Kondakova. Časopis rozvíjel a rozšiřoval Konkdakovovy vědecké myšlenky, a právě díky Seminariu se s jeho průkopnickým bádáním mohli obeznámit medievisté a byzantinisté v Rusku, Československu i západní Evropě.

Convivium oživuje hlavní myšlenku Seminaria Kondakoviana vyzdvihující kulturní kořeny společné celému Středozemí a zasazuje se tak o studování témat, která propojují východní a západní Evropu. Pokrývá dlouhé období od raného křesťanství až po pozdní středověk, který ve střední Evropě přesáhl daleko do dob, kdy jinde vzkvétala renesance. Convivium studuje širokou škálu objektů spojených s vizuálním uměním, způsoby jejich vytváření, používání, vnímání a chápání. Vychází z dějin umění, ale zahrnuje i příbuzné disciplíny jako jsou antropologie, archeologie, historiografie, liturgie a samozřejmě historie. Cílem redaktorů je, aby Convivium poskytovalo široký a jasný vhled do zpracovávaných témat i do užívané metodologie.

Badatelé i instituce, které se podílejí na vydávání Convivia, pocházejí z několika zemí i oborů a přinášejí tak na studovaná témata různé pohledy. Redakční rada se skládá z předních českých, italských, francouzských, švýcarských a amerických akademiků. Periodikum je publikováno ve spolupráci Centra raně středověkých studií Masarykovy univerzity v Brně s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky a univerzitou v Lausanne.

Každý rok vycházejí dvě pravidelná čísla Convivia, první tematické soustředící se na vybranou problematiku, druhé volné s články pojednávajícími o různých tématech. Příležitostně vychází supplementum, které se vždy zaměřuje na konkrétní událost, zeměpisné území nebo na historický či společenský fenomén. Každé číslo obsahuje mezi pěti a patnácti články v jednom až čtyřech jazycích: angličtině, francouzštině, italštině a němčině. Všechny články jsou doplněny o bohatý obrazový materiál. Convivium vychází jak v tištěné, tak v digitální verzi.

Convivium revives the proud heritage of Seminarium Kondakovianum, the eponymous journal issued in Prague in 1927 by the Seminarium Kondakovianum, an institute founded to honor and perpetuate the legacy of Nikodim Kondakov. Largely through the journal, Kondakov’s pioneering scholarship in Byzantine and medieval studies was known and celebrated throughout the Russian and Czech milieu and Western Europe.

Resurrecting the spirit of Seminarium Kondakovianum, Convivium vigorously fosters the interests linking Eastern and Western Europe by emphasizing the cultural roots shared throughout the Mediterranean region. It covers an extensive time span, from the Early Christian period to the Late Middle Ages, which, in Central Europe, lasted well beyond the Italian Renaissance. With history of art as Convivium’s nucleus, the journal explores widely diverse subjects pertaining to images – objects and monuments, and the diverse forms of their creation, use, appreciation, or experience. Accordingly, its scope encompasses various disciplines allied with art history – anthropology, archaeology, historiography, liturgy, and, of course, history itself. The editors’ aim is to ensure that Convivium provides a broad, clear insight into its topics and the research methods used to analyze them.

The scholars and institutions engaged in publishing Convivium represent several countries and disciplines, and therefore give the periodical diverse perspectives. The editorial board comprises noted scholars affiliated with Czech, Italian, French, Swiss, and American academic institutions. The journal is published collaboratively by the Centre for Early Medieval Studies at the Masaryk University in Brno, the Czech Republic’s Institute of Art History at the Academy of Sciences of, and the University of Lausanne.

Two regular editions of Convivium are issued every year, one focusing on a single, defined topic, the other on assorted subjects. These are supplemented with occasional additional issues concerning a specific event, geographic area, or historical or social phenomenon. Each issue has from five to fifteen articles, in one of four languages: English, French, Italian, or German. All articles are generously illustrated with high-quality, up-to-date images. Convivium is published in both printed and digital editions.

 

EDIČNÍ ŘADA CONVIVIA

Migrating Art Historians On the Sacred Ways

Editovali Ivan Foletti, Katarína Kravčíková, Adrien Palladino a Sabina Rosenbergová

Lze znovu prožít pocit středověkého poutníka, putujícího k posvátným místům? Ne, nelze. Přesto si experimentální projekt Stěhovaví historici umění předsevzal probádat nemožné. Dvanáct současných „poutníků“ – studentů a badatelů z Masarykovy univerzity – navštívilo během pěší expedice dlouhé přes 1500 km některé z nejvýznamnějších uměleckých památek středověké Francie.

O rok později představuje tato kniha jejich badatelský přístup k navštíveným uměleckým dílům. Spojují se v něm intelektuální, lidské, teoretické a umělecko-historické znalosti, proměněné zkušeností vlastního těla. Ve změněném prostředí se vyčerpaná a aktivovaná těla stala nástroji ke zkoumání nových otázek, spojených se středověkými uměleckými díly a kulturou. Kniha je strukturovaná po vzoru poutí: prochází nejdříve krajinou, následně prostory na pomezí, takzvanými liminálními zónami, načež čtenáře přivádí do nitra středověkých kostelů a nakonec k posvátnu samotnému. Původní uměleckohistorický výzkum je přitom kombinován s osobní účastí. Výstupem je publikace, kde se studium uměleckého díla spojuje s prožitkem středověkých památek.

Is it possible to reconstruct the feeling of a medieval pilgrim walking towards the sacred? No, it is not. And yet, the experimental project Migrating Art Historians sought to delve into this impossibility. Journeying by foot over more than 1500 km, twelve modern pilgrims – students and scholars from Masaryk University – reached some of the most impressive artistic monuments of medieval France.

One year later, this book presents their intellectual, human, and art historical theoretical know-how, transformed by the experience of their bodies. In this context, exhausted and activated bodies became instruments asking new questions to medieval artworks and sources. Structured as a walk along pilgrimage routes, this book presents firstly the landscape, followed by liminal zones, before leading the reader inside medieval churches and ultimately towards the sacred. Original scientific art historical research combines with personal engagement. What emerges is the subject confronted with the experience of medieval art.

Migrating Art Historians On the Sacred Ways, editoři Ivan Foletti, Katarína Kravčíková, Adrien Palladino a Sabina Rosenbergová, pp. 468, ill. b/n, col., 20x22 cm, hardback, ISBN: 9788833131054, 70,00 eur

https://www.earlymedievalstudies.com/publikace.html

 

The Mystic Cave A History of the Nativity Church at Bethlehem

Michele Bacci

Předkládaná studie je první anglicky publikovanou monografickou knihou o historii kostela Narození v Betlémě od roku 1910. Ve srovnání s jinými památkami ze Svaté země prošlo právě toto místo nejmenšími změnami. Uniklo ničení, kterému podlehlo mnoho jiných svatých míst jako například Boží hrob v Jeruzalémě. Bazilika Narození v Betlémě tak mezi jinými vyniká dobře dochovanou architekturou, datovanou do pozdního 6. století, a živou mozaikovou výzdobou, dokončenou roku 1169, tedy v době křižácké vlády v Palestině. Tato kniha obecně pojednává o křižovatkách osudu, na kterých se posvátné místo opakovaně ocitalo od jeho pozdně-antických počátků až po současnost, přičemž se zaměřuje zejména na vztah mezi rodištěm Krista v podzemní jeskyni chrámu Narození Páně, kde jsou uloženy jesličky, a mezi honosně zdobeným horním kostelem. V běhu času se vztah mezi těmito dvěma prostory různě proměňoval, a to prostřednictvím střídajících se forem tzv. mise-en-scène.

The present work is the first monographic book published in English, since 1910, on the history of the Nativity Church in Bethlehem. In com[1]parison to other Holy Land monuments, the latter underwent relatively minor alterations in the course of time: spared from the destructions that affected other holy sites, such as the Holy Sepulchre, the basilica at Bethlehem stands out for its still well preserved architecture, dating from the late 6th century, and its exuberant mosaic décors completed in 1169, in the period of Crusader rule in Palestine. This book offers a general description of the vicissitudes of the holy site since its very beginnings in Late Antiquity until the present times, with a special fo[1]cus on the ways in which the complex relationship between the under[1]ground holy site, the Nativity cave housing the very spot of Christ’s bir[1]thplace and the manger, and the sumptuously decorated upper church came to be variously negotiated in the course of time by means of different forms of mise-en-scène. The book is accompanied by a rich apparatus of colour illustrations, plans, and a bibliographic annex.

Michele Bacci, Professor of Medieval Art History at the University of Fri[1]bourg, Switzerland, is the author of several publications on the cultural and art-historical contacts of East and West in the Middle Ages and on the history of the religious practices associated with cult-objects and holy sites. His books include Il pennello dell’Evangelista (1998), Pro remedio animae (2000), Lo spazio dell’anima (2005), San Nicola il Grande Taumaturgo (2009) and The Many Faces of Christ (2014). He is editor-in-chief of the periodical Iconographica

Michele Bacci, The mystic cave A History of the Nativity Church at Bethlehem, pp. 321, 14,50x22 cm, hardback, ISBN: 9788867288199, 70,00 eur

https://www.earlymedievalstudies.com/publikace.html

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru