Kontakt

Contact

 

Hlavní editor stránky www.stavitele-katedral.cz

Chief editor of the web site www.stavitele-katedral.cz

PhDr. Peter Kováč, historik umění (historian of art)

e-mail:

kovac@stavitele-katedral.cz

 

 

KLUB PŘÁTEL STAVITELŮ KATEDRÁL

 

"Být stavitelem katedrál znamená dát všemu všednímu vyšší smysl, všemu známému důstojnost tajemství a konečnu zář nekonečna."

Klub přátel Stavitelů katedrál je zcela volné a nezávazné sdružení obdivovatelů středověkého a renesančního umění, zájemců o dějiny umění a historii, přátel historika umění Petra Kováče a čtenářů internetového portálu Stavitelé katedrál a knih z edice Stavitelé katedrál. Zájemce informujeme o našich kulturních akcích a aktivitách.

 

Kontakt:

kovac@stavitele-katedral.cz

 

 

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je PhDr. Peter Kováč, IČ: 16460782 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Email: kovac@stavitele-katedral.cz

Telefon: +420 272933448

2.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů včetně adres elektronické pošty je možnost zasílání aktuálních informací a pozvánek na pořádané akce uměleckého a kulturního charakteru, zejména ve formě newsletterů nebo případných jiných obchodních sdělení, a to včetně obchodních sdělení zasílaných ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. elektronickými prostředky. Tento účel zahrnuje také evidenci Vašich elektronických adres v databázi kontaktů správce.

3.2. Vaše osobní údaje, které zpracováváme jsou tyto:

- jméno a příjmení

- emailová adresa

- poštovní adresa

 

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s kulturními a umělecko-historickými aktivitami Klubu přátel Stavitelů katedrál, umělecké agentury a nakladatelství Ars auro prior PhDr. Peter Kováč po dobu šesti let od smluvního vztahu (tj. poskytnutí osobních údajů). Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

4.2. Vaše elektronické adresy budou zpracovávány po dobu trvání účelu, k němuž jsou správcem zpracovávány, nejdéle však do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním. Z odběru zasílání zpráv a informací elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit. Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti.

 

5. Další příjemci osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným dalším příjemcům. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, jakožto zpracovatele. V současné době nejsou osobní údaje zpracovávány žádným zpracovatelem. Pokud by v budoucnu došlo k pověření zpracovatele, budete o tomto informováni emailem nebo na internetových stránkách správce.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s kulturními a uměleckohistorickými aktivitami Klubu přátel Stavitelů katedrál, umělecké agentury a nakladatelství Ars auro prior PhDr. Peter Kováč a nejsou užívány k jiným účelům. Ubezpečujeme, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu a v maximálně omezeném, minimálním množství. Zavedli jsem veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

 

6. Práva subjektů údajů

6.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

požádat o kopii těchto osobních údajů,

požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování

na přenositelnost Vašich osobních údajů.

podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů subjektu údajů, které jsou nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat po správci vysvětlení, opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci osobních údajů.

6.2 Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí alespoň Vašich základních osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

7. Bližší informace o právech subjektů údajů

7.1 Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

7.2 Právo na opravu.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

7.3 Právo na výmaz („právo být zapomenut“).

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.

7.4. Právo na omezení zpracování.

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

7.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním

V případě zpracování Vašich osobních údajů (emailových adres) nejste povinen/povinna udělit svůj souhlas se zpracováním a, udělíte-li jej, jste zároveň oprávněn/a tento svůj souhlas kdykoliv odvolat. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy není Váš souhlas dle GDPR vyžadován.

7.6. Právo vznést námitku

V případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce jste oprávněn/a vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí správce prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tato informace je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce (www.stavitele-katedral.cz).

 

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru