knižní novinky detailčeské budějovice: biografie ferdinanda i. habsburského – šestý svazek edice koruna (veduta)

České Budějovice: Biografie Ferdinanda I. Habsburského – šestý svazek edice Koruna (Veduta)

Nakladatelství a vydavatelství Veduta Bohumíra Němce vydalo další svazek edice Koruna. V pořadí šestou knihou je životopis římského císaře, českého a uherského krále Ferdinanda I. Habsburského nazvaný „Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař“ rakouského historika Alfreda Kohlera.

V edici Koruna, v níž vycházejí biografie českých panovníků, vyšlo zatím pět svazků. V roce 2007 vyšel první svazek „Václav III. (1289-1306). Poslední Přemyslovec na českém trůně“ (Karel Maráz), roku 2009 následoval „Matyáš Korvín (1443-1490). Uherský a český král“ (Antonín Kalous), rok 2014 pak přinesl třetí svazek nazvaný „Boleslav II. († 999)“ (Joanna Aleksandra Sobiesiak). V loňském roce pak vyšly hned dvě knihy: „Ferdinand III. (1608-1657). Mírový císař proti vůli“ (Lothar Höbelt) a „Ladislav Pohrobek (1440-1457). Uherský a český král“ (David Papajík).

V roce 2003 uplynulo pět set let od narození Ferdinanda I. Habsburského, kterého si česká veřejnost většinou pamatuje jen jako „prvního“ Habsburka na českém trůnu, který se ujal vlády v roce 1526 po tragické smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče. Pětisté výročí narození bylo připomenuto především velkou výstavou „Kaiser Ferdinand I. 1503-1564. Das Werden der Habsburgermonarchie“, kterou připravilo Uměleckohistorické muzeum ve Vídni. Jedním z řady dalších příspěvků k výročí byla i monografie Alfreda Kohlera, profesora vídeňské univerzity, jenž dříve napsal i životopis Ferdinandova staršího bratra, římského císaře a španělského krále Karla V.

Ferdinand I. je postavou, která je na jedné straně zastíněna svým bratrem, výše zmíněným Karlem V., na straně druhé pak svým vnukem Rudolfem II., který je u nás mnohem známější a populárnější i z toho důvodu, že natrvalo přesídlil z Vídně do Prahy, z níž učinil významné umělecké a intelektuální centrum přelomu 16. a 17. století. Můžeme dokonce konstatovat, že se Ferdinand dostal na pomyslnou černou listinu českému národu škodících Habsburků.

Ferdinand, jenž se narodil ve Španělsku a vyrůstal na dvoře svého dědečka Ferdinanda Aragonského, si ale zaslouží větší pozornost. Bohužel k dispozici máme pouze dva jeho životopisy, Kohlerův z roku 2003 a americké historičky Pauly Sutter Fichtnerové z roku 1982.

Česká historiografie se Ferdinandem hlouběji zabývá od druhé poloviny 19. století, ale žádný český historik zatím nenapsal jeho životopis. Největší předpoklady pro napsání jeho biografie měl bezpochyby Josef Janáček, autor významné syntézy „České dějiny: Doba předbělohorská I/1“ (1968) a „České dějiny: Doba předbělohorská I/2“ (1984). Ferdinand byl ale v době sepsání syntézy velice nepopulární, proto se Janáček nakonec více zaměřil na osobnost jeho vnuka Rudolfa II. a napsal monografii „Rudolf II. a jeho doba“ (1987).

V poslední době bylo o Ferdinandovi nejvíce pojednáno v reprezentativní kolektivní monografii „Habsburkové 1526-1740. Země Koruny české ve středoevropské monarchii“, kterou vydalo Nakladatelství Lidové noviny ve stejném roce jako Veduta tento recenzovaný životopis. Tím, že se na vzniku monumentální monografie podílel početný mezinárodní autorský kolektiv (z České republiky, Maďarska, Německa a Rakouska), je k dispozici ucelenější pohled nejen na Ferdinandovu vládu, ale i vládu jeho nástupců v širších středoevropských, respektive evropských souvislostech.

Kohler nepředstavuje „svého“ Ferdinanda jen jako vládce rakouských zemí nebo římského, českého a uherského krále, naopak jej přibližuje jako evropského panovníka. Jeho životopis pojal převážně čistě chronologicky a popisuje jeho složitou panovnickou „cestu“ až na císařský trůn. Ferdinand I. je vylíčen jako velice pracovitý panovník, který sice velice pevně stál na katolické straně, ale zároveň byl schopen i kompromisů. Již svými současníky byl vnímán jako mimořádně schopný panovník, bohužel mnohem větší pozornost byla vždy věnována Karlu V.

Protože se jedná o klasický životopis, je jasné, že nemáme před sebou komplexní práci, která by přiblížila Ferdinandův život v širokém kontextu politického, kulturního, sociálního i hospodářského vývoje první poloviny 16. věku. Naopak vybízí k dalším otázkám, které nejsou zodpovězeny.

Českého čtenáře samozřejmě zajímá, zda a jak si autor všímá českých poměrů a samotného vývoje v českých zemích. Největší pozornost věnuje neúspěšnému odboji v roce 1547, který bývá z jeho vlády často považován za nejvýznamnější událost našich dějin. Je naopak překvapivé, že se nevěnuje např. českým náboženským poměrům.

Podobných témat, která by si zasloužila zvýšenou pozornost, je více. Na řadu z nich upozorňuje překladatel životopisu Karel Pacovský v zajímavém doslovu (kupř. zastavení ražby pražského groše, vztah k židům...).

Jistou nevýhodou Kohlerovy práce je, že ji pojal mimo jiné i jako doplnění své biografie Karla V., která vyšla v roce 2000. Aby si tak čtenář udělal ucelenější pohled na první polovinu 16. století, musel by mít k dispozici obě Kohlerovy knihy, které se navzájem doplňují. V některých pasážích má proto čtenář dojem, že autor píše o něčem, o čem se měl dočíst již dříve, ale ve skutečnosti o tom bylo pojednáno v Karlově životopisu.

Součástí textu je bohatý černobílý obrazový doprovod, nechybí ani rozsáhlá barevná obrazová příloha a rodokmeny. Nesmíme opomenout ani přínosný, výše zmíněný doslov Karla Pacovského, který je autorem i chronologického přehledu nejdůležitějších událostí Ferdinandova života.

Překlad a vydání životopisu Ferdinanda I. Habsburského je bezpochyby velice záslužným počinem. Kniha si najde nejen své čtenáře, kterými jsou milovníci historie, ale možná se stane i podnětem pro některé badatele, aby se ještě více zajímali o život a osobnost římského císaře, českého a uherského krále Ferdinanda I. Habsburského.

 

Marek Zágora

 

Alfred Kohler, Ferdinand I. (1503–1564). Kníže, král a císař, Veduta, České Budějovice 2017, 332 stran + 24 stran barevné obrazové přílohy, doporučená cena 529 Kč

 

Z obsahu:

PŘEDMLUVA

ÚVOD

KAPITOLA 1. Dětství a mládí španělského prince

KAPITOLA 2. Dělení dědictví a převzetí vlády v rakouských dědičných zemích

KAPITOLA 3. Ferdinandova osobnost a rodina

KAPITOLA 4. Dvořané a rádci

KAPITOLA 5. Územní zisky

KAPITOLA 6. Ferdinand a reformace

KAPITOLA 7. Obrana před Osmany v Rakousku a Uhrách

KAPITOLA 8. Z Pasova do Augsburgu: Ferdinand v roli Karlova nástupce

KAPITOLA 9. Císařská léta (1558-1564)

KAPITOLA 10. Problematika nástupnictví v habsburské dynastii

KAPITOLA 11. Smrt a druhý život

 

Internet:

http://www.veduta-nakladatelstvi.cz/ferdinand-i-15031564-P1710001.html

 

K dalším svazkům edice Koruna:

http://www.stavitele-katedral.cz/ceske-budejovice-vaclav-iii-biografie-posledniho-krale-z-rodu-premyslovcu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ceske-budejovice-prvni-ceska-biografie-matyase-korvina/

http://stavitele-katedral.cz/ceske-budejovice-kniha-boleslav-ii-polske-historicky-joanny-aleksandry-sobie%C5%9Bak/

http://stavitele-katedral.cz/ceske-budejovice-prvni-zivotopis-uherskeho-a-ceskeho-krale-ladislava-pohrobka/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru