archiv detailostrava: cesta ke zlaté bule sicilské, výstava v ostravském muzeum k 800. výročí vzniku nejslavnějšího dokumentu v dějinách českého království

Ostrava: Cesta ke Zlaté bule sicilské, výstava v Ostravském muzeum k 800. výročí vzniku nejslavnějšího dokumentu v dějinách Českého království

Na podzim 1212 vydal v Basileji budoucí císař Fridrich II. z rodu Štaufů Zlatou bulu sicilskou, která českým vládcům natrvalo zabezpečila královský titul. Neexistuje slavnější historický dokument týkající se české státnosti a zná ho každý, kdo měl na základní i střední škole dějepis.

Letos 26. září uplyne 800 let od vzniku Zlaté buly, což je jubileum, které si zaslouží nejvyšší pozornost. Nicméně z kulturních institucí Česka to je jen Ostravské muzeum, které si na tento důležitý mezník opravdu vzpomnělo. Jeho pracovníci připravili důstojnou výstavu, doprovázenou dvoudílným katalogem, na němž se podíleli přední domácí a zahraniční badatelé, archeology počínaje a historiky konče.

Rozsahem středně velká výstava nabízí pohled na hmotnou kulturu doby Přemysla Otakara I., kterému byl dokument vystaven, i na umění a vzdělanost na dvoře jeho signatáře Fridricha II., který patřil mezi největší osobnosti evropského středověku.

Další záměry organizátorů vyjadřuje sám název výstavy: Cesta ke Zlaté bule. Podrobně tu jsou dokumentovány snahy Přemyslovců diplomaticky i mocensky získat už v 11. a 12. století královský titul. Vratislav II. a Vladislav II. jako spojenci císaře získali královskou korunu, ale jen pro sebe, nikoliv už pro své dědice. To se povedlo právě až Přemyslu Otakaru I. v Basileji.

Ukázky středověkých zbraní a kompletní ražby stříbrných mincí naznačují, proč byli Přemyslovi tak zajímavými jako spojenci a proč je němečtí císaři ochotně povyšovali na krále. Výstava také představuje, jak sami Přemyslovci svou společenskou prestiž prezentovali v iluminovaných rukopisech, na mincích i v monumentálních sochařských dílech.

Tady byla situace pro pracovníky Ostravského muzea asi nejsložitější, protože z administrativních, památkářských i transportních důvodů lze představit jen zlomek těchto památek.

Jak složité to občas bylo, naznačuje fakt, že originál kamenného reliéfu z baziliky sv. Jiří na Pražském hradě, který mimo jiné zobrazuje Přemysla Otakara I. jako zbožného krále, váží téměř tunu a musel být za nejpřísnějšího dohledu dopraven po úzkém schodišti do třetího patra muzea, kde se nacházejí trezorové místnosti, které mohou vzácné poklady ochránit z hlediska těch nejpřísnějších mezinárodních kritérií.

Originály, jež se běžně nevystavují, na výstavě nahrazují vědecky přesné kopie. Je tu třeba ukázána maketa Vyšehradského korunovačního evangelistáře Vratislava II. nebo odlitek sochařského reliéfu z Mostecké věže v Praze, který zřejmě zobrazoval, jak císař Fridrich I. Barbarossa předává královskou korunu Vladislavu II.

Také samotná Zlatá bula sicilská je z Národního archivu v Praze zapůjčena pouze v podobě dokonalého faksimile (originál bude pro širokou veřejnost vystaven v Praze 27. až 30. září v Národním archivu - adresa: Archivní 4, Praha 4 - Chodovec).

Z originálů divák v Ostravě najde listinu Přemysla Otakara I. pro Uničov z roku 1223, což je nejstarší městské privilegium v našich zemích, vzácné iluminované rukopisy, jako je třeba Zábrdovický evangeliář, nebo velmi zajímavé archeologické nálezy. V srpnu do Ostravy ještě z Krakova dorazí Korunovační řád Karla IV., který u nás nikdy nebyl vystaven.

I když autentických středověkých památek je tu spíše poskrovnu (s výjimkou mincí) a jsou nahrazeny kvalitními vědeckými reprodukcemi, přesto výstava nepůsobí chudě. Kdyby podobnou akci pořádal Pražský hrad, asi by tu bylo o něco více atrakcí - sehnat zápůjčky od českých institucí by možná pro prezidentskou kancelář nebyl tak nepřekonatelný problém. Nicméně co do rozsahu a záběru by byl výsledek dosti podobný. Pracovníci Ostravského muzea se opravdu snažili, za což jim patří uznání.

Výstava potrvá do 12. září a pořádá ji Ostravské muzeum ve spolupráci s Národním památkovým ústavem pod záštitou primátora města Ostravy pana Petra Kajnara a generální konzulky Polské republiky v Ostravě paní Anny Olszewské.

 

PhDr. Peter Kováč

 

Instituce, které se podílejí na výstavě:

ADEVA (Akademische Druck- u. Verlagsanstalt)
Arcibiskupství olomoucké
Archiv Pražského hradu
Archivio Segreto Vaticano
Archiwum archidiecezjalne w Gnieźnie
Archivum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Praha
Benediktinské opatství Rajhrad
Biblioteca Apostolica Vaticana
Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne
Bibliothèque royale de Belgique, Brusel
Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM
Česká geologická služba
Domkapitel Aachen
Fundacją XX Czartoryskich
Hochschul- und Landesbibliothek Fulda
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Kungliga biblioteket Stockholm
Městské muzeum Moravský Krumlov
Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravské zemské muzeum Brno
Moravský zemský archiv v Brně
Muzeum Brněnska - Památník písemnictví na Moravě
Muzeum hlavního města Prahy
Muzeum města Brna
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum umění Olomouc
Národní archiv v Praze
Národní knihovna České republiky
Národní muzeum Praha
Národní památkový ústav, ú. o. p. Olomouc
Národní památkový ústav, ú. o. p. Ostrava
Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Sebastian Błochowiak
Slezské zemské muzeum Opava
Správa Pražského hradu
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vědecká knihovna v Olomouci
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
Zemský archiv v Opavě
Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv Olomouc

 

Internet:

http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/muzeum/

 

Oficiální tisková zpráva:

Dne 26. září 1212 vystavil v Basileji sicilský král, pozdější římský císař Fridrich II. Přemyslu Otakarovi I. listinu, která je všeobecně známá pod názvem Zlatá bula sicilská. Fridrich II. v ní především uznal dědičný královský titul českých panovníků. Právě k 800. výročí vydání tohoto jedinečného státoprávního dokumentu proběhne ve dnech 12. července až 12. září na půdě Ostravského muzea výstava „Cesta ke Zlaté bule sicilské."

Výstava si neklade za cíl pouze prezentovat tuto významnou událost, ale především přibližuje úsilí Vratislava II., Vladislava II. a Přemysla Otakara I. o získání královské koruny. Veřejnost bude také seznámena s podstatnými změnami, které před 800 lety probíhaly na pomezí Moravy a Slezska. Obě témata spojují osoby Přemysla Otakara I. a jeho bratra moravského markraběte Vladislava Jindřicha.

První tři české krále výstava přiblíží prostřednictvím mincí a pečetí. K ozdobám výstavy budou patřit fragmenty reliéfu z kláštera sv. Jiří v Praze, kde je i zobrazen král Přemysl. Exkluzivní cimélii představuje také aquamanila vyrobená patrně u příležitosti korunovace Fridricha II. v Cáchách roku 1215. Návštěvníci mohou též shlédnout rukopisy z 11. - 12. století, zbraně z 12. století a také zdobenou mosaznou mísu z přelomu 12. a 13. století.

Originál Zlaté buly sicilské nemůže být pro svůj význam v Ostravě vystaven. Proto bude listina prezentována formou zdařilé faksimile, laskavě zapůjčené Národním archivem v Praze.

Druhá část výstavy, která se věnuje proměně pomezní oblasti Moravy a Slezska, si klade za cíl dotknout se problematiky vzniku prvních měst, tedy nejen Uničova, Bruntálu, Opavy ale i Hlubčic. V návaznosti na Bruntál a Uničov bude přiblížena také hornická činnost v Jeseníkách s názornými ukázkami rud, včetně zlaté.

Odraz dobových změn se projevil také na poli sakrální architektury. Poprvé budou zveřejněny výsledky archeologických výzkumů v Holasovicích (raně gotický kostel a jeho dřevěný předchůdce) a v areálu kostela P. Marie ve Starém Městě (pozdně románská trojlodní bazilika). Opomenuty nezůstanou ani architektonické články a dílce vypovídající o podobě a výzdobě těchto zaniklých staveb z 1. poloviny 13. století. Návštěvníci se na výstavě také budou moci dozvědět, jaká situace panovala na přelomu 12. a 13. století na Ostravsku.

 

O zajímavých exponátech ostravské výstavy:

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-lantkrabeci-zaltar/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zabrdovicky-evangeliar/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-fragmenty-reliefu-z-klastera-sv-jiri-v-praze/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kodex-vysehradsky/

http://stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-misal-z-helmarshausenu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-tzv-mostecky-relief-odlitek-prosluleho-fragmentu-reliefu-z-vychodniho-pruceli-jizni-malostranske-mostecke-veze-byvaleho-juditina-mostu/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-kamej-s-vyobrazenim-cisare-fridricha-ii-ze-zlateho-relikviaroveho-krize-karla-iv/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-zlate-buly-fridricha-ii-a-premysla-otakara-i/

http://www.stavitele-katedral.cz/ostrava-cesta-ke-zlate-bule-sicilske-flores-sancti-bernardi/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru