knižní novinky detailpraha: geneze pražského reformního hnutí 1360-1419 oliviera marina – třetí svazek edice medievistika (karolinum)

Praha: Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419 Oliviera Marina – třetí svazek edice Medievistika (Karolinum)

Anotace:

Karolinum, nakladatelství Karlovy univerzity, vydalo třetí svazek své edice Medievistika, jejímž cílem je představit české odborné veřejnosti a také dalším čtenářům se zájmem o středověk překlady aktuálních a výjimečných zahraničních děl, která se zabývají středověkými dějinami a kulturou. Nejnovějším titulem řady je kniha „Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419“ francouzského historika Oliviera Marina, která vyšla francouzsky v roce 2005. Tato monografie je považována jedno z nejlepších zahraničních děl o české reformaci.

Olivier Marin mapuje kořeny české reformace, která se zrodila v Praze na přelomu 14. a 15. století. Závěr 14. věku byl obdobím reforem a rodící se husitství bylo jen jednou z nich. Mistr Jan Hus dokonale ztělesňoval evangelické smýšlení české univerzitní elity. Vedle něj ale působily i další osobnosti, německy mluvící mistři, představitelé církve i zbožní laici, jejichž představy o Bohu, svátostech i církvi se různily. Jejich dialog pak tvoří páteř knihy, která ve výkladu o setkáních i střetávání mezi arcibiskupem, univerzitními mistry a věřícími přibližuje náboženské kořeny střední Evropy.

Marin, docent na Université Paris-Nord a v Semináři Saint-Sulpice, se badatelsky zabývá středověkým duchovním dějinám, zejména pak husitství a jeho mezinárodním ohlasům, což se odráží v jeho knihách a studiích.

 

Marek Zágora

 

Olivier Marin, Geneze pražského reformního hnutí 1360-1419, Karolinum, Praha 2017, 522 stran, doporučená cena 450 Kč

 

Internet:

http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=18458

 

Obsah:

Úvodní slovo k českému vydání

Úvod

"Doba předhusitská" - původ a rozpory

jednoho historiografického mýtu

Problém metody

Praha na konci století

 

Část první: Počátky

Úvod

I. Kolektivní profil pražských reformátorů

1. Tavicí kotlík univerzitního prostředí

2. Právo jako podnět k vyhranění

3. Rivalita s žebravými řády

4. Byla reformní strana stranou českou?

II. Dynamika pražské reformace

1. Církevní reforma: velikost a rozporuplnost jednoho ideálu

2. Reforma v praxi: wyclifismus a univerzitní svoboda

3. Střetnutí s konciliarismem

4. Předčasně zrozená reformace?

III. Myšlenková výbava pražských reformátorů.

1. Tři disciplíny: lectio, disputatio, predicatio

2. Podmínky a metody práce

3. Prostředky a cesty šíření

Závěr

 

Část druhá: Nova et vetera Pražský spor mezi světským klérem a řeholníky

Úvod

I. První popudy

1. Žebravé řády v Čechách: úspěchy a překážky (asi 1220 - asi 1350)

2. Konrád Waldhauser a počátky sporu

Závěr

II. Vlivy

1. Z Prahy do Paříže a nazpět

2. Nakonec přišel Wyclif.

Závěr

III. Krize

1. Jan Hus a církevní řády

2. Od odporu k mnichům k antiklerikalismu

Závěr

 

Část třetí: Ecclesia Christi de Bohemia

Úvod

1. České země a Řím

1. Přiznaná poslušnost

2. Vzrůst kritiky

3. Cesta k protiřímskému komplexu

Závěr

II. Mistři a moc

1. Politická imaginace pražských intelektuálů 14. století

2. Wyclifská strategie: král, šlechta a moc

3. Právo na odpor? Lid a moc

Závěr

III. Jak být Čechem?

1. Probuzené vědomí slovanského křesťanství?

2. Hledání otců zakladatelů

3. "Nejkřesťanštější království": osud jednoho argumentu v husitském sporu

Závěr

 

Část čtvrtá: Univerzitní mistři a laická zbožnost

Úvod

I. Otázka častého přijímání svátosti oltářní u laiků

1. Eucharistická zbožnost v českých zemích ve 14. století

2. Socializace mystična: od Malogranatum k Tomášovi ze Štítného

3. Questio vexata: univerzitní diskuze o častém přijímání

4. Česká církev tváří v tvář častému přijímání: od jeho zákazu ke schválení

Závěr

II. Lingwa Vulgaris, Lingwa Naturalis.

Lidový jazyk v pohledu pražských teologů

1. Modlit se lidovým jazykem ve 14. století

2. Jan z Holešova a Tomáš ze Štítného tváří v tvář užití češtiny v teologii

3. Ad utilitatem fidelium: překlady Bible a liturgie v husitském hnutí

Závěr

III. Kajícnice, vizionářky a "kazatelky".

Ženy v náboženském životě

1. Jeruzalém a místo kajícnic v reformní utopii

2. Birgittania: recepce svaté Brigity Švédské v Čechách

3. Ženy se chápou slova

Závěr

 

Závěr

České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina

Seznam zkratek

Literatura a prameny

Prameny

I. Rukopisné prameny

II. Tištěné prameny

Seznam literatury

Příručky

Přehledová díla v západních jazycích

Přehledová díla v češtině

Specializované studie v západních jazycích

Specializované studie v češtině a polštině

Rejstřík


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru