knižní novinky detailpraha: imago, imagines. výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první poloviny 16. století

Praha: IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první poloviny 16. století

Anotace:

Nakladatelství Academia vydalo očekávanou dvousvazkovou kolektivní monografii nazvanou „Imago, imagines“ s podtitulem „Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první poloviny 16. století“.

Kniha není klasickým, chronologickým přehledem „dějin“ středověkého umění v českých zemích. To ani nebylo cílem širokého autorského kolektivu. I když jsou středobodem jednotlivých studií dochovaná středověká výtvarná díla, která mají jako prameny velice vysokou vypovídací hodnotu, je hlavní pozornost zaměřena na jejich funkce a používání.

Autorský kolektiv složený z badatelů více generací si zvolil jako východisko koncepce latinské slovo imago, které mělo od starověku nepřeberné množství významů. Označovalo ale mimo jiné i dvourozměrný obraz či kresbu, výtvory trojrozměrné a dokonce i díla architektonická. Samotnému pojmu a jeho výkladu je zasvěcen úvod knihy.

Dnes vnímáme u dochovaných středověkých děl (autoři často používají termín artefakty) především jejich estetickou hodnotu. Ve středověku byla ale u uměleckého díla klíčová jeho funkce v rámci tehdejší společnosti. Je samozřejmé, že významnou roli hrála také výtvarná kvalita díla, která měla zásadní vliv např. na jeho vnímání nebo komunikaci s publikem.

Středověká díla měla řadu funkcí, ale autoři se nakonec zaměřili na dvě hlavní: náboženskou a reprezentačně-memoriální (došlo ke spojení dvou podobných fenoménů). Obě funkce se navíc u řady děl prolínají. Stranou autoři ale neponechali ani další funkce, jako např. estetickou (ta ve středověku nebyla primární funkcí), liturgickou nebo didaktickou.

První svazek je rozdělen do tří oddílů s celkem dvaadvaceti, různě dlouhými odbornými studiemi a je věnován náboženské funkci. Druhý pak přináší ve čtyřech oddílech dalších šestadvacet statí o reprezentačně-memoriální funkci „imagines“. I když by se to mohlo zdát, nejedná se o rozdělení na umění sakrální a profánní, protože tyto sféry nelze ve středověku navzájem oddělovat. Jednotliví autoři přistoupili k daným otázkám různým způsobem, proto vycházejí některé studie více z výpovědí samotných uměleckých památek, jiné jsou pak spíše založeny na interpretaci dochovaných písemných pramenů.

Velkým kladem dvousvazkové práce, jejíž autoři se pokoušejí dívat na vybraná výtvarná díla českého středověku jinak, než je běžné, je bohatý obrazový doprovod jednotlivých studií. (SK)

 

Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), IMAGO, IMAGINES. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první poloviny 16. století I. a II., Academia, Praha 2019, ve skutečnosti 2020, 620 a 808 stran, doporučená cena 2.200 Kč

 

OBSAH:

 

Obsah 1. dílu:

ÚVOD

O vzniku knihy a jejím názvu

Funkce výtvarného umění ve středověku

I. NÁBOŽENSKÁ FUNKCE OBRAZU

OBRAZ LITURGIE A OBRAZ V LITURGII

1. Sakrální architektura: místo pro fungování obrazu v liturgii (Klára Benešovská)

2. Obraz součástí architektury (Dalibor Prix)

3. Drobná architektura v kostelním interiéru: místa liturgie, jejich typy a funkce (Aleš Mudra)

4. Ženské kláštery a jejich obrazy (Klára Mezihoráková – Jan Dienstbier – Lenka Panušková)

5. Obraz v liturgii: oltářní retábl mezi 13. a 16. stoletím (Jan Klípa – Aleš Mudra – Helena Dáňová)

6. Nástěnný obraz jako doprovod a ohlas liturgie (Jan Dienstbier – Ondřej Faktor – Zuzana Všetečková)

7. Ornamenta a imagines: role a funkce textilií v prostoru kostela (Evelin Wetter)

8. Imago v kontextu církevního užitého umění (Karel Otavský)

9. Obrazy v liturgických knihách: misály, graduály a antifonáře z přelomu 14. a 15. století (Milada Studničková)

10. Proměny funkce ornamentu liturgických rukopisů v kontextu ostatních druhů umění (Viktor Kubík)

11. „Volné“ sochy a obrazy v liturgickém prostoru (Jan Klípa – Aleš Mudra)

KULT OBRAZŮ A OBRAZOBORECTVÍ

12. Počátky české deskové malby, její podoby a funkce (Hana Hlaváčková)

13. Kultovní obraz v období krásného slohu a v 15. století (Jan Klípa)

14. Milostný obraz a jeho fungování – Madona od sv. Tomáše v Brně (Kaliopi Chamonikola)

15. Kopie a zobrazení středověkých uctívaných soch (Aleš Mudra)

16. Český krásný sloh v sochařství a kult roušky Panny Marie (Ivo Hlobil)

17. Husitské obrazoborectví a meze jeho tolerance k výtvarnému dílu (Jan Chlíbec)

OBRAZ JAKO ARGUMENT

18. Pictura laicorum scriptura? (Jan Dienstbier – Ondřej Faktor)

19. Biblická typologie v obrazech (Lenka Panušková – Kateřina Kubínová – Milada Studničková)

20. Náboženský obraz v prostředí městské komunity (Jan Chlíbec)

21. Utrakvismus a obrazy v sakrálním prostoru (Aleš Mudra – Jan Klípa)

22. Obraz jako téma ideového sporu mezi františkány-observanty a utrakvisty (Jan Chlíbec)

 

Obsah 2. dílu:

II. REPREZENTATIVNÍ A MEMORIÁLNÍ FUNKCE OBRAZU

DEMONSTRACE SVRCHOVANOSTI A MAJESTÁTU ČESKÉHO PANOVNÍKA

1. Přemyslovský hrad v krajině a ve městě jako obraz moci (Dalibor Prix)

2. „Cujus est imago haec et suprascriptio?“ Panovnická reprezentace na přemyslovských mincích (David Vrána)

3. Rukopisy doby knížecí nástrojem reprezentace (Kateřina Kubínová)

4. Monumentální nástěnná malba ve službě panovníka (Kateřina Kubínová)

5. Královský patronát v sochařství 13. století (Aleš Mudra)

6. Královny a jejich věnná města. K otázce stavebních a donátorských aktivit královen v předhusitském období (Helena Dáňová)

7. Skulptury Staroměstské mostecké věže Karlova mostu – zjevné a skryté (Ivo Hlobil)

8. Dvorské umění a panovnická reprezentace Václava IV. a Zikmunda Lucemburského (Jan Klípa)

9. Astrologické rukopisy: od poučení k reprezentaci (Lenka Panušková)

10. Devízy a insignie řádu jako imago panovníka (Milada Studničková)

BUDOVÁNÍ MÍSTA MOCI A MÍSTA PAMĚTI – PRAŽSKÝ HRAD

11. Pražský hrad – sídlo panovníka: od Karla IV. k Zikmundovi (Petr Chotěbor)

12. Metropolitní chrám sv. Víta a jeho topografie v době Lucemburků (Klára Benešovská)

13. Svatovítské triforium: podobizna jako osobní memorie. Hierarchie bust, heraldických znaků a panovnických korun (Ivo Hlobil – Petr Chotěbor)

14. Náhrobky přemyslovských panovníků v katedrále sv. Víta – memoriální funkce a sochařská imaginace (Ivo Hlobil – Petr Chotěbor)

15. Královské pohřby v katedrále v 15.–16. století (Jan Chlíbec)

16. Paměť liturgických parament (Evelin Wetter)

IMITATIO ET AEMULATIO (NÁPODOBA A SOUPEŘENÍ)

17. Reprezentace objednavatelů českých iluminovaných rukopisů doby lucemburské (Tomáš Gaudek)

18. Tvrze a hrádky jako prostředek reprezentace nižší šlechty (Petr Chotěbor)

19. Sebereprezentace rodové aristokracie v jagellonských Čechách (Jan Chlíbec)

20. Sepulkrální monumenty pozdního středověku v českých zemích a jejich sémantická funkce (Jan Chlíbec)

21. Budování pernštejnského ideálního města (Vladimír Hrubý)

22. Profánní umění a jeho různé funkce (Jan Dienstbier)

STYL JAKO REPREZENTACE

23. Pražské iluminátorské dílny doby Karla IV. a jejich styl (Hana Hlaváčková)

24. Krásný sloh v deskovém malířství. Pojem – význam – funkce (Jan Klípa)

25. Import podunajského umění v sochařství a malbě a jeho české varianty (Jan Chlíbec)

26. Proměna malířského stylu na počátku 16. století (Kaliopi Chamonikola)


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru