knižní novinky detailpraha: jan hus. život a dílo – nejnovější kniha františka šmahela

Praha: Jan Hus. Život a dílo – nejnovější kniha Františka Šmahela

Nakladatelství Argo vydává v posledních letech téměř všechny nové knihy jednoho z nejvýznamnějších evropských medievistů, profesora Františka Šmahela, jehož můžeme bez pochyby přirovnat k osobnosti Jacquese Le Goffa. Oba vydávají každý rok minimálně jednu novou knihu a vždy se jedná o velice podnětné a zajímavé práce, jež oslovují nejen odborníky, ale i širokou veřejnost.

Na podzim vyšla zatím poslední Šmahelova kniha nazvaná jednoduše „Jan Hus. Život a dílo“. Argo ji vydalo jako devatenáctý svazek své pěkné edice Ecce homo, kterou řídí Martin Nodl.

Příští rok si připomeneme kulaté výročí zahájení proslulého kostnického koncilu a zároveň se blíží i kulaté výročí upálení Jana Husa. Šmahelovu knihu proto můžeme vnímat i jako první příspěvek k tomuto výročí.

Františku Šmahelovi vyšla nedávno v Argu monografie věnovaná Jeronýmu Pražskému (Život a dílo Jeronýma Pražského. Zpráva o výzkumu, 2010), který je mu mnohem bližší než samotný Hus, což je mimo jiné dáno i tím, že Jeroným Pražský byl mnohem originálnější myslitel než Jan Hus. U Husa zase Šmahel vyzvedává kupř. jeho fenomenální paměť.

Husův životopis je jakýmsi návratem ke kořenům husitské revoluce. Hus je představen jako člověk z masa kostí, jenž v mnohém předběhl svou dobu. Byl mužem hledajícím pravou cestu, mužem vzorů a ideálů. Ve Šmahelově podání se nejedná o jednoznačnou oslavu Jana Husa. Šmahel dává již od prvních řádků jasně najevo, že chce představit Husa, jaký skutečně byl. Na straně druhé upozorňuje, že se nejedná o „velkou“ monografii, na kterou již neměl dostatek sil.

Text je rozdělen do celkem dvaceti kapitol. Autor postupoval chronologicky, a proto se tedy v první kapitole dozvídáme o Husově dětství a mládí, i když o nich nemáme téměř žádné kloudné informace. Vždyť jen kolik papíru se popsalo ohledně Husova data narození nebo jeho rodiště…

Šmahel se snaží ukázat, co vše mělo vliv na vývoj Husova myšlení i na jeho život. Z počátku je jakoby neviditelný, „nedává“ o sobě vědět. V poslední čtvrtině 14. století hovoříme o Husových předchůdcích, je však více než jisté, že se jimi samotný Hus téměř neinspiroval. K jeho prozření došlo až poté, co se seznámil s učením a dílem oxfordského filozofa a teologa Jana Wyclifa. Byl to právě Wyclif – doctor evangelicus, kdo měl na Husa největší vliv.

Z názvů jednotlivých kapitol krásně poznáme, které události měly v Husově životě největší význam. Autor je většinou uvozuje datem, kdy se konkrétní událost stala. Proto je zdůrazněn rok 1402, protože v tomto roce začal kázat v Betlému. Hus se postupně stal mluvčím českého národa na pražské univerzitě a v roce 1409 byl vydán dekret kutnohorský, který měl velký vliv na další chod univerzity. Právě v tomto roce dosáhl Hus vrcholu své univerzitní kariéry. Dalšími mezníky v Husově životě jsou rok 1412, kdy došlo k známé odpustkové aféře, a 1415, kdy byl v Kostnici obnoven soud s Husem. Počátky samotného Husova soudního procesu jsou však spjaty již se začátkem druhé dekády 15. století. Husův proces tedy není až záležitostí kostnického koncilu, který začal v roce 1414.

Šmahel si samozřejmě všímá i rozsáhlého Husova díla. Pozornost věnuje i jeho česky psaným spisům, z nichž většina vznikla nebo byla dokončena až po jeho odchodu z Prahy. Vyzvedává jeho zásluhy o český pravopis a zmiňuje i zavedení citačních pravidel do českého bohovědného písemnictví.

Celé čtyři kapitoly jsou věnovány posledním měsícům Husova života a jeho procesu v Kostnici. Hus svým způsobem posloužil římskoněmeckému panovníkovi Zikmundu Lucemburskému, který sice nechtěl Husovu smrt, ale Hus mu nakonec posloužil k tomu, aby udržel kostnický koncil pohromadě a později vyřešil papežské schizma.

Poslední kapitola je zajímavým pohledem na Husův dvojí život. Jeden život skutečně prožil, druhý se pak formoval pod vlivem toho prvního. Jeho tvůrci byli jeho vyznavači i odpůrci, teologové a samozřejmě také historici. Pro někoho byl Hus kacířem, pro druhé byl naopak mučedníkem. I když v roce 2015 uplyne již 600 let od jeho smrti na hranici, bude Hus „žít“ svůj druhý život dál.

Je důležité uvědomit si, že Hus nebyl sám, kdo chtěl změnu. Spolupracovalo s ním mnoho významných osobností, jež ale jakoby stály a stále stojí v jeho stínu. Zmiňme alespoň ty nejvěrnější: Jakoubka ze Stříbra, právníka Jana z Jesenice a Jeronýma Pražského.

Husova biografie je určena širšímu spektru čtenářů, a i proto je poznámkový aparát omezen jen na to nejnutnější (přesto se jedná o více než 600 poznámek!). Podnětná je rovněž část přibližující ve zkratce vybrané otázky studia. Autor je označil jednotlivými písmeny abecedy a vyjadřuje se k jednotlivým zásadním otázkám, kterými se již dlouhá léta zabývají odborníci několika vědních oborů. Na některé otázky dává jasnou odpověď, u jiných naznačuje alespoň cestu, kterou by se mělo v budoucnu ubírat další bádání.

Publikaci zdobí dvě krásné obrazové přílohy, v nichž objevíme řadu jedinečných reprodukcí, jež vypovídají nejen o životě a díle Jana Husa, ale i o komplikované době, v níž žil.

Na závěr můžeme konstatovat, že se jedná o knihu, která představuje Jana Husa jako normálního člověka plného pochybností, ale i odhodlání riskovat a pro pravdu i zemřít. Hus nezastával po celý svůj život stejné názory, ty prošly řadou proměn, zejména pak v posledních měsících jeho života. I když jsou části některých kapitol složitější, především pak pasáže přibližující Husovy názory, jedná se celkově o velice podnětné čtení, které jistě osloví širokou veřejnost.

 

Marek Zágora

 

František Šmahel, Jan Hus. Život a dílo ve dvaceti kapitolách, Argo, Praha 2013, 316 stran, doporučená cena 348 Kč.

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/182323/jan-hus/

 

Z obsahu:

Úvodem

I. Chléb, latina a šachy

II. Mlčenlivý svědek doby

III. První prozření: Wyclif

IV. 1402: kazatelem v Betlému

V. S arcibiskupem za zády

VI. 1409: v čele hnutí

VII. Trpké vítezství

VIII. Znovu Wyclif: pojetí církve a otázka poslušnosti

IX. Počátek soudního procesu

X. Husův kvodlibet a jeho loučení s univerzitou

XI. 1412: rok přelomu a odpustkové aféry

XII. Dvojí odvolání: ke Kristu a k zemskému soudu

XIII. Znameníčka, ukazovadla, nápisy a šifry

XIV. Na hradech a mezi vesnickými ploty

XV. Reformní program

XVI. Klamné záruky, uvězněné naděje

XVII. 1415: obnovení procesu

XVIII. Vězení dvou Janů v Gottliebenu

XIX. Slyšen, odsouzen, upálen

XX. Dva životy a dvojí žití mistra Jana Husa

Závěrečné úvahy

 

Poznámky

Vybrané otázky studia A-Z

Věcné vysvětlivky

 

Recenze knihy o Jeronýmu Pražském:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-vysla-podnetna-monografie-venovana-zivotu-a-dilu-jeronyma-prazskeho/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru