knižní novinky detailpraha: japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích (national gallery in prague: japanese woodblock prints and collectors in the czech lands)

Praha: Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích (National Gallery in Prague: Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands)

Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands, a new book by Markéta Hánová just published by the National Gallery in Prague, offers the first comprehensive look at the history of the collecting of Japanese woodblock prints in Bohemia and Moravia. In the space of three chapters it introduces readers to the basic types of Japanese woodblock prints and presents portraits of individual collectors and their collections. It highlights the significance of Japanese woodblock-print collecting in the Czech lands, which to a large degree lay in its contribution to enriching the language of Czech visual arts and aesthetics in the late 19th and early 20th century.

Nová publikace Markéty Hánové Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích, kterou právě vydává Národní galerie Praha, přináší poprvé ucelený pohled na historii sběratelství japonských dřevořezů v Čechách a na Moravě. Ve třech kapitolách seznamuje se základními typy japonských dřevořezů a soustřeďuje se na portréty jednotlivých sběratelů a strukturu jejich kolekcí. Vyzdvihuje význam sběratelství japonských dřevořezů spočívající zejména v obohacení výtvarného jazyka a estetiky na české umělecké scéně přelomu 19. a 20. století.

Kniha Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích je výsledkem pětiletého výzkumu podpořeného Grantovou agenturou ČR. Představuje nejenom rozpětí sbírek japonského dřevořezu u nás, ale především paletu osobností, které spoluvytvářely dobové povědomí o japonské kultuře a jejichž prostřednictvím se nám dodnes zachovaly významné soubory japonského dřevořezu. Proto se kniha soustřeďuje na portréty jednotlivých sběratelů, doplněné výběrem nejzajímavějších dřevořezů z hlediska kvality a výjimečnosti, ale na druhé straně i ukázkami méně kvalitních tisků nebo zajímavých přetisků. Důvodem této dichotomie ve výběru je snaha poukázat nejenom na určité limity dané nedostatečnou znalostí, ale též soudobou tržní nabídkou a neméně důležitou složkou, osobním vkusem i dobovým vnímáním japonské estetiky.

Sbírky japonských dřevořezů utvářené na přelomu 19. a 20. století se staly solidním základem muzejních sbírek Náprstkova muzea v Praze, Národní galerie Praha a dalších sbírek v Čechách a na Moravě. Zmapování sběratelství japonských dřevořezů tak odkrývá nejenom ucelenější pohled na osobnosti sběratelů, jejich motivy a možnosti, které utvářely charakter jejich sbírek, ale také na dobové povědomí o japonské kultuře a jejích vlivech v českém kulturním prostředí zejména v kontextu literárního a výtvarného japonismu. Význam sběratelství japonských dřevořezů spočíval zejména v tom, že zájem o ně přinesl nové podněty do výtvarného jazyka a estetiky, jimiž obohatily domácí uměleckou scénu na poli výtvarného, literárního nebo dramatického umění.

Kniha je rozdělena do tří kapitol. První seznamuje se základními typy japonských dřevořezů, a přispěje tak mimo jiné k rozšíření znalostí současných sběratelů a zájemců o toto téma. Druhá a třetí kapitola charakterizují vývoj sběratelství s ohledem na záměry sběratelů, strukturu jejich kolekcí a estetická hodnocení. Druhá kapitola sleduje počátky sběratelství japonského dřevořezu v českých zemích a představuje osobnosti a umělecký trh přelomu 19. a 20. století. Třetí kapitola, jež čtenáře zavede až do poloviny 20. století, sleduje rozvoj sbírek, představuje výstavy a soustředí se na nejvýznamnější osobnosti – malíře Emila Orlika a spisovatele Sigismunda Boušku a Joe Hlouchu, na jejich odkaz a význam děl, z nichž mnohá tvoří dnes součást muzejních sbírek v České republice.

Uměleckohistorickou reflexi doplňuje chemicko-technologický rozbor pigmentů na vybraných dřevořezech. Mezioborový přístup reflektuje uměnovědný rozbor díla, kulturněhistorický kontext a chemicko-technologickou analýzu, a ilustruje tak význam uměleckého materiálu, v tomto případě japonských dřevořezů, z několika pohledů.

 

Markéta Hánová, Japonské dřevořezy a jejich sběratelé v českých zemích, Národní galerie Praha 2019, 248 stran, 23 x 30,5 cm, 233 barevných ilustrací, česky a anglicky, ISBN: 978-80-7035-724-8

 

Objednávka knihy:

https://www.ngprague.cz/product-detail/japonske-drevorezy-a-jejich-sberatele-v-ceskych-zemich

 

Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands

Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands, a new book by Markéta Hánová just published by the National Gallery in Prague, offers the first comprehensive look at the history of the collecting of Japanese woodblock prints in Bohemia and Moravia. In the space of three chapters it introduces readers to the basic types of Japanese woodblock prints and presents portraits of individual collectors and their collections. It highlights the significance of Japanese woodblock-print collecting in the Czech lands, which to a large degree lay in its contribution to enriching the language of Czech visual arts and aesthetics in the late 19th and early 20th century.

The book is the outcome of five years of research supported by the Czech Science Foundation. It showcases the range of collections of Japanese woodblock prints in the Czech Republic and especially the variety of individuals who helped shape awareness of Japanese culture during the period of the book’s focus, and because of whom important collections of Japanese woodblock prints have been preserved to the present day. The book is therefore also devoted to presenting portraits of individual collectors, and these are accompanied by selected examples of the most interesting woodblock prints from their collections in terms of their quality and rarity, but examples are given of poorer quality prints or interesting reprints. The reason for this contrasting selection of prints is to demonstrate some of the limitations to the collections. These were due to a lack of knowledge on the part of collectors, the limited selection of prints available in the market at the time, or, of no less importance, the collectors’ personal taste and contemporary perceptions of Japanese aesthetics.

The collections of Japanese woodblock prints that developed in the Czech lands in the late 19th century and the early 20th century came to form a strong foundation for the collections developed at Náprstek Museum in Prague and the National Gallery in Prague, and for other collections in Bohemia and Moravia. By tracing the collecting of Japanese woodblock prints a more comprehensive picture of the collectors themselves and of the motives and opportunities that shaped their collections is obtained along with insight into the contemporary awareness of Japanese culture and its influence on the Czech cultural environment, especially with respect to the phenomenon of Japonisme in literature and the visual arts. The significance of Japanese woodblock-print collecting was that this interest introduced new stimuli into Czech visual arts and aesthetics, thereby enriching the visual arts, literature, and theatre in the Czech art scene.

The book is divided into three chapters. The first chapter introduces readers to the basic types of Japanese woodblock prints and thus among other things helps expand the body of knowledge about collectors and others who were interested in this subject. The second and third chapters describe the evolution of collecting in relation to the objectives of collectors, the structure of their collections, and aesthetic criteria. The second chapter traces the early stages of Japanese woodblock-print collecting in the Czech lands and looks at the individual figures and the art market around the turn of the 20th century. The third chapter, which brings readers into the 20th century, tracks the development of collections, describes exhibitions, and focuses on some key figures – painter Emil Orlik, writer Sigismund Bouška, and Joe Hloucha – and their legacy, while also examining the importance of individual works in their collections, many of which are now part of museum collections in the Czech Republic.

This art-historical discussion is accompanied by chemical and technical analyses of the pigments in selected woodblock prints. The overall interdisciplinary approach of this study is reflected in the combined use of analyses of the work from the perspectives of art and science, an examination of the cultural-historical context, and the chemical and technical analyses, thus illustrating the significance of art-historical materials themselves, in this case Japanese woodblock prints, from multiple perspectives.

 

Japanese Woodblock Prints and Collectors in the Czech Lands (English-language publication)

Author: Markéta Hánová

Publisher: National Gallery in Prague

ISBN: 978-80-7035-724-8

Description: book, bound, 248 pages, 233 colour illustrations, English-language publication Dimensions: 23 x 30.5 cm, Year of publication: 2019 (1st edition)

 

Order:

https://www.ngprague.cz/en/product-detail/japonske-drevorezy-a-jejich-sberatele-v-ceskych-zemich


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru