knižní novinky detailpraha: jdi svou cestou a nech lidi mluvit. variety sociálních a kulturních dějin – sborník k 66. narozeninám profesora jaroslava čechury

Praha: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin – sborník k 66. narozeninám profesora Jaroslava Čechury

Anotace:

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydá v Nakladatelství Lidové noviny jako dvaatřicátý svazek řady Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium sborník k šestašedesátým narozeninám profesora Jaroslava Čechury.

Pro titul knihy „Jdi svou cestou a nech lidi mluvit“ byl použit verš z nesmrtelné Božské komedie, který je oblíbeným citátem českého historika Jaroslava Čechury. Velice trefně vystihuje zásady, jimž tento plodný autor trvale zachovává věrnost: Nikdy se nenechá vyvést z míry mluvením zaujatých kritiků, a naopak prvořadou pozornost věnuje hlasům pramenů, resp. jejich tvůrců, které nechává promlouvat ve svých pracích.

Publikace souvisí s profesorem Čechurou hned v několika rovinách. Je především darem k jeho životnímu jubileu, napsali ji jeho kolegové, přátelé i žáci a obsahuje studie k tématům, kterým se odborně věnoval či stále věnuje. Nechybějí zde klášterní dějiny, osobnost historika Josefa Pekaře, spletitý labyrint dějů předbělohorských a bělohorských či kriminální delikty v minulosti. (SK)

 

Oldřich Chládek - Tomáš Petráček - Jan Síč - Veronika Stachurová Kucrová (eds.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXXII, Praha 2018, 744 stran, doporučená cena 699 Kč

 

Obsah:

1. ÚVOD

Tabula gratulatoria

Tomáš Zima, Úvodní slovo rektora Univerzity Karlovy

Ivan Hlaváček, Řádky skoro už ze záhrobí

Václav Rameš, Pozdrav z Třeboně

Aleš F. Plávek, Archiv a jeho profesor. Hrstka slov k pětašedesátinám Jaroslava Čechury

Oldřich Chládek, Neklidný život jednoho neobyčejného historika

2. CÍRKEV VE STŘEDOVĚKU

Libor Jan, Fornicator et meretricator est publicus. K mravním prohřeškům duchovenstva a laiků v Čechách na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 14. století

Pavel O. Krafl, Kladská kanonie a její fojtství

Marek Stawski, Acta Episcopalia jako „kronyka kryminalna“ późnośrediowiecznego Mazowsza

Miroslav Šmied, Text kroniky Mnicha sázavského jako zdroj poznání podoby Sázavského kláštera ve 12. století

Josef Šrámek, Břevnov mezi Broumovem a Rajhradem. K vnitřní struktuře klášterní domény v první polovině 15. století

Pavel Trnka, Konec třebíčského konventu benediktinů

Jan Zdichynec, Pohled vybraných církevních reformátorů 15. a 16. století na mnišské sliby

3. RANĚ NOVOVĚKÝ VELKOSTATEK

Jiří Koumar, Vrchnostenské vinařství na panství Mělník v 17. století

Eduard Maur, K dějinám loveckého práva poddaných, zejména v Českém lese a na Šumavě

Zuzana Vlasáková, „Práce a klopoty hojné mám, že na mně někdy sotva hlava zuostane…“ Správa komorního panství Pardubice mezi lety 1560-1630

4. HISTORIOGRAFIE

Zdeněk Beneš, Mezi historickou technikou a ideami. Stať Dějepisectví Josefa Pekaře z roku 1898

Veronika Středová, Pluralita prostorů v historickém myšlení Františka Kutnara

Jiří Štaif, Jaroslav Goll, Josef Pekař a historická reflexe Palackého jubilea roku 1898

5. OSOBNOSTI A UDÁLOSTI DOBY PŘEDBĚLOHORSKÉ A BĚLOHORSKÉ

Petr Hlaváček, „Patriae meae“. Poohří ve spisech humanisty Caspara Bruschia

Martin Holý, Šimon Proxen ze Sudetu († 1575) jako renesanční mecenáš

Oldřich Chládek, „Zábrdovický opat je omezenec a idiot.“ Zeměpanská vizitace klášterů v zemích Koruny české roku 1571

Václav Matoušek, Bitva u Třebele v létě roku 1647 – byla, nebo nebyla? Několik poznámek k interdisciplinárnímu studiu novověkých bojišť

Vít Mišaga, „Protože se nejedná o nic než o svobodu náboženství a záchranu lidí v zemích Jeho Veličenstva.“ Počátek vojenské kariéry nadějného vojevůdce Jana Arnošta mladšího Sasko-Výmarského

Jaroslav Pánek, Kateřina Rožmberská z Ludanic – historiografický model a reálná osobnost

Radmila Prchal Pavlíčková, Věčná a nikdy neumírající památka Mikuláše Troila Hagiochorana aneb Pobělohorský exil a pohřební kázání

Tomáš Sterneck, Korespondence Linharta Colonny z Felsu s českobudějovickou městskou radou z léta 1618

6. KRIMINALITA A SEX

Petr Honč – Adéla Hončová, „Caso disgratiato“ aneb Nečekaný pád Viléma Zumackera

Petr Kreuz, „Jaká jest hrozná věc 22. januarii od jedné osoby ženského pohlaví … v městě Nymburce přihodila.“ Pokus o zneužití hostie v Nymburce roku 1630

Vladimír J. Mrvík, Odvrácená tvář barokního venkova: čarodějové a loupežníci na Českobrodsku a Černokostelecku

Martin Nejedlý, O mnichově těhotenství a sojce s nevymáchaným zobákem. Skandální kronika z 15. století

Jan Pařez, Vražda na faře?

Miloš Sládek, O všeobecném hříchu aneb Pobělohorské postily a smilstvo

Daniela Tinková, Ďábel v břiše. Proměny postoje k sebevraždě na jihočeských panstvích od konce 17. na práh 19. století

Pavel Zahradník, „On praví, že máš u tebe ďáblíka aneb toho hospodáříka.“ Příspěvek k dějinám čarodějnictví a magie v Podkrkonoší v raném novověku

7. DĚJINY UMĚNÍ

Jana Bodnárová, Co stálo, mohlo stát a nyní stojí v Tvrdonicích. Historie kostelů sv. Mikuláše

Jiří Kuthan, Ostatky sv. Víta v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Praha – Corvey - Pavia

Magdaléna Nespěšná Hamsíková, (Znovu)objevené obrazy z dílny Mistra I.W. a kontext výzdoby profánních prostor v českých zemích

Jana Peroutková, Podoba druhého pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi – Poznámky k vývoji realismu v pražské parléřovské huti

Jan Royt, Milostná Panna Maria Gravida z kaple Jména Panny Marie v Mladoticích

Štěpán Valecký, Heraldická výzdoba rukopisů Václava IV.

8. VARIA

Martin Gaži, Svatý Kámen, jeden mirakurální text 17. století a několik potměšilých „bylo i“

Frank Hadler, Dichter und Volkspoeten im Angesicht des Großen Krieges: Sichtungen von Dichtungen aus den böhmischen Ländern 1914

Milan Hlavačka, Kavalírská cesta po fabrikách. Studijní a pracovní cesta dvacetiletého Františka Ringhoffera po střední a západní Evropě v letech 1837-38

Petr Kopička, Říp a jeho svatyně. Esej o hranicích period kulturního místa

Jiří Malíř, Mezi Prahou, Vídní a Frankfurtem: Brno v dramatickém roce 1848

Martin Nodl, Člověčenství v českých středověkých městech

Tomáš Petráček, „Jak nevděčně se chovají k českému duchovenstvu“ – Příspěvek k mikrohistorii Hořicka druhé poloviny 19. století

 

Bibliografie Jaroslava Čechury 2012-2017

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/jdi-svou-cestou-nech-lidi-mluvit-variety-socialnich-kulturnich-dejin-profesoru-jaroslavu-cechurovi-k-66-narozeninam/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru