archiv detailpraha: nová fakta o barokním malíři karlu škrétovi nabízí velkolepá publikace pražské národní galerie

Praha: Nová fakta o barokním malíři Karlu Škrétovi nabízí velkolepá publikace pražské Národní galerie

Teoretickým závěrem obsáhlého projektu věnovaného letos pražskou Národní galerií baroknímu malíři Karlu Škrétovi (1610-1674) je čtyřistastránková publikace studií českých odborníků a soubor pečlivě vydaných dokumentů k umělcovu životu a dílu.

V některých ohledech je tato atraktivně připravená kniha zajímavější než sám obsáhlý katalog škrétovské výstavy, která byla až do dubna 2011 k vidění v Praze.

Velmi zajímavá fakta tu jsou o italském pobytu Karla Škréty a zmapován je i kontext malířova díla ve střední Evropě. Jsou tu i kvalitní reprodukce podkreseb u mnoha obrazů, které připravil a detailně komentoval restaurátor Tomáš Berger, takže je to i velmi intimní pohled do malířovy tvůrčí kuchyně.

Antologie textů a vzorná edice dokumentů ukazuje, že ve své době byl český malíř považován v Evropě za velkou osobnost a věnovali mu pozornost tehdejší významní teoretikové, jako byl Němec Joachim von Sandrart nebo Francouz Roger de Piles.

Knihu jako editoři připravili Lenka Stolárová a Vít Vlnas a vydala ji Národní galerie. Jde o velmi záslužný počin, který potěší každého zájemce o barokní malbu ve střední Evropě!

 

PhDr. Peter Kováč

 

Lenka Stolárová a Vít Vlnas , Karel Škréta (1610 - 1674) - studie a dokumenty, Praha Národní galerie 2011, 416 stran, 247 barevných reprodukcí a RTG snímků, 245 × 275 mm, měkká vazba, cena 450 Kč. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska.

Autoři studií a editoři archivních pramenů: Tomáš Berger, Johana Bronková, Sylva Dobalová, Tomáš Hladík, Mojmír Horyna, Lubomír Konečný, Andrzej Kozieł, Petr Přibyl, Alena Richterová, Andrea Rousová, Tomáš Sekyrka, Lenka Stolárová, Radka Tibitanzlová, Štěpán Vácha, Vít Vlnas, Alena Volrábová

 

Internet:

http://skreta.cz/projekt/vystupy/

 

 

Anotace Národní galerie:

Monografie představuje nejen umělcovu tvorbu, ale i historické prameny vypovídající o jeho osobnosti, dílu a době. Jednotlivé stati v tomto svazku rozvíjejí a dále zhodnocují nová zjištění učiněná v průběhu rozsáhlého mezioborového výzkumného projektu Karel Škréta (1610-1674): Doba dílo a odborné přípravy stejnojmenné výstavy. Vycházejí ze závěrů současného bádání na škrétovské téma, které se vedle uměleckohistorického výzkumu zaměřilo i na systematické archivní a obecně historické rešerše.

Nezanedbatelnou složkou byl reprezentativní technicko-technologický a restaurátorský průzkum, který vydal zásadní a mnohdy překvapivé informace o proměnlivé povaze malířských děl 17. století ve vztahu k osobnosti objednavatele a povaze zakázky. Přes svůj význam a závažnost individuálního uměleckého přínosu však nemůže být Karel Škréta nadále posuzován a interpretován jako osamocený génius, jenž přišel do spálené země a svým olbřímím dílem postupně vyplnil celý prostor domnělého historického bezčasí a kulturního vakua.

Recentní výzkum ukázal, že na řadu otázek týkajících se „českého Apella" nelze nalézt odpověď, aniž by byla současně věnována pozornost velkému počtu jmen zaplňujících škrétovský obzor: nejen jeho uměleckým současníkům ve světě i doma, ale též členům jeho rodiny, jeho patronům a objednavatelům, sběratelům a celému pestrému společenskému spektru, v němž se náš malíř pohyboval s obdivuhodnou cílevědomostí a zřejmě i s pevně formulovanou kariérní strategií. Proto podstatnou část předkládaného svazku tvoří edice archivních pramenů.

Archivní výzkum totiž doposud představoval zásadní desideratum škrétovského bádání: veškerá uměleckohistorická produkce 20. století stála v tomto ohledu na výzkumech učiněných již ve století devatenáctém. Současný průzkum v prvé řadě pomohl zmapovat rodinné zázemí a osobní vazby Karla Škréty.

Zásadním přínosem je v tomto ohledu svědectví nově nalezených zlomků škrétovské rodinné korespondence v zahraničních archivech, umožňujících mimo jiné rekonstruovat itinerář Škrétovy italské cesty, léta učňovská a vandrovní po odchodu do ciziny - tím spíše, že jeho biografii před rokem 1638 dosud tvořila řada bílých míst a od nich se odvíjejících hypotéz. Důležité bylo ale i svědectví nově konzultovaných pramenů domácí provenience, ať již jde o agendu malířského bratrstva, nebo - a to zejména - o svědectví úředních akt týkajících se Škrétových majetkových sporů, finančních transakcí a objednávek.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru