knižní novinky detailpraha: oděv a textil v životě člověka doby lucemburské (národní památkový ústav)

Praha: Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské (Národní památkový ústav)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze uspořádalo v říjnu 2016 specializovanou konferenci, jejímž výsledkem je sborník „Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské“, který přináší všechny příspěvky přednesené na konferenci.

Rok 2016 byl ve znamení oslav sedmistého výročí narození římského císaře a českého krále Karla IV. Konference a sborník jsou dvěma z řady příspěvků k tomuto lucemburskému jubileu.

Sborník obsahuje celkem jedenáct, různě dlouhých textů, jejichž autoři přibližují téma z mnoha úhlů pohledu. Jeho velkým kladem je bohatý obrazový doprovod, který je nedílnou součástí jednotlivých příspěvků.

Jak naznačuje název sborníku, pozornost je věnována nejen oděvu, ale i samotným textiliím a textilním doplňkům. Doba vlády Lucemburků byla z hlediska módy velice významným obdobím, kdy se k nám dostávaly ve velkém drahé látky a postupně pronikla na naše území západoevropská móda, čehož si všimli i doboví kronikáři.

Úvodní text je věnován archeologickým nefunerálním textiliím ze středověkých odpadních vrstev z Nového Města pražského, které jsou především významným zdrojem informací o masové produkci středověkého textilnictví.

Milena Bravermanová přibližuje nové poznatky o pohřebním rouchu Karla IV. z královské krypty ve Svatovítské katedrále, k nimž se došlo při přípravě úspěšné karlovské výstavy „Koruna království. Katedrála sv. Víta a Karel IV.“, která byla k vidění v Jízdárně Pražského hradu. K částečně nové interpretaci dospěla autorka např. u dalmatiky ze zeleného lampasu se zlatými nitěmi vytkaným dekorem dvojic čínských psíků a ptáků. Je možné, že patřila buď Karlu IV., nebo Jiřímu z Poděbrad. Dále se potvrdilo, že Karel IV. byl pohřben v korunovačním rouchu. Zajímavá fakta se týkají i původu jednotlivých luxusních látek…

Ke karlovskému výročí byla na Karlštejně připravena pěkná výstava karlštejnského pokladu, jehož významnou součástí jsou četné módní doplňky (šperky, knoflíky, nákončí, spínadla). Právě pokladu a výstavě o něm je zasvěcen třetí text. Expozice představující komplexně celý soubor pokladu v historickém kontextu a ve spojení s kulturou odívání byla navíc průběžně obohacena o čtyři ukázky oděvů s aplikacemi replik jejich ozdob.

Následující příspěvek rovněž souvisí s Karlštejnem. Tzv. karlštejnské účty z let 1423-1434 jsou představeny jako zajímavý zdroj informací o výdajích za nákupy látek, oděvů a různých ozdob jak pro posádku a personál hradu, tak pro purkrabího a jeho rodinu. Máme tak informace nejen o cenách, ale např. i o materiálu nebo barvách.

Zajímavý je i text o módních vlivech a symbolice kostýmních prvků na scénách tzv. Vyšebrodského cyklu, který je významným obrazovým svědectvím prosazení a uplatnění francouzského dvorního oděvu v českých zemích.

Velkou zálibu v dobové módě měl římský a český král Václav IV., který rád chodíval oděn podle poslední módy. Významným pramenem poznání královského oděvu jsou mimo jiné iluminace v rukopisech jeho knihovny, zejména pak v Bibli Václava IV. V šestém příspěvku je pozornost věnována nejen královým majestátním vyobrazením, ale i okrajové výzdobě, které vévodí Václav IV. jako muž v kládě nebo v lázni.

Text nazvaný „Mezi askezí a pohoršením“ časově zahrnuje období od roku 1250 do doby konání kostnického koncilu a přibližuje proměny odívání duchovních i s různými křiklavými výstřelky, které byly kritizovány např. i Janem Husem.

Nový pohled na středověké odívání přináší text Veroniky Pilné o střihovém řešení oděvů lucemburského období. Autorka na jedné straně vychází ze skromného počtu dochovaných středověkých oděvů, na straně druhé jsou důležitým zdrojem informací vizuální prameny různé povahy, zejména pak dobové iluminace.

Nejrozsáhlejší příspěvek je věnován typologii a vývoji ženských účesů a pokrývek hlavy ve 14. století, jenž vychází z dochovaných písemných a vizuálních pramenů. Podle autora by mohl být text používán jako doplňková pomůcka při dataci dalších dochovaných památek.

Poslední dva texty jsou zasvěceny oděvu bojovníků. První stručně nastiňuje klíčové momenty pro vývoj zbroje i oděvu a přináší spíše podněty k dalšímu přemýšlení. Druhý se pak zejména na základě vizuálních pramenů zabývá bojovníkem beze zbroje, jehož pasivní obranou je civilní oděv nebo už jen samotný Bůh. Takových bojovníků najdeme nepřeberné množství, patří mezi ně např. Samson.

I když vychází každoročně několik desítek různých sborníků, jsou i takové, které by neměly ujít širší pozornosti. Právě takovým je velice inspirující sborník „Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské“, který přináší trochu netradiční pohled na lucemburské období.

 

Marek Zágora

 

Olga Klapetková - Alena Nachtmannová (edd.), Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské, Národní památkový ústav, Praha 2017, 167 stran, doporučená cena na stránkách Národního památkového ústavu 300 Kč

 

Obsah:

Helena Březinová, Soubor archeologických textilií ze středověkých odpadních vrstev z centra Prahy

Milena Bravermannová, Nové poznatky o pohřebním rouchu Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta

Naděžda Kubů, Karlštejnský poklad. Unikátní soubor zachovaných středověkých textilních doplňků

Alena Nachtmannová, Oděvy a textilie v účtech hradu Karlštejna (1423–1434)

Lenka Kovaříková Hradilová, Módní vlivy a symbolika kostýmních prvků ve scénách tzv. Vyšebrodského cyklu

Ivana Bláhová, Oděv Václava IV. ve světle iluminací Bible Václava IV.

Radek Martinek, Oděv světského kněžstva ve vrcholném středověku (1250–1415)

Veronika Pilná, Střihová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití

Petr Voda, Typologie a vývoj ženských účesů a pokrývek hlavy ve 14. století

Zlata Gersdorfová, Zbraně, zbroj a móda

Antonín Kadlec, Beze zbroje

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/30003-odev-a-textil-v-zivote-cloveka-doby-lucemburske


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru