knižní novinky detailpraha: po půl století vycházejí dějiny evropské architektury, které napsal velikán československých dějin umění václav mencl

Praha: Po půl století vycházejí Dějiny evropské architektury, které napsal velikán československých dějin umění Václav Mencl

Téměř po padesáti letech od vzniku rukopisu dostává čtenář do rukou první ze čtyř připravovaných svazků monumentálního díla historika umění Václava Mencla: Dějiny evropské architektury.

Jde o autorovo poslední, dodnes nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury zasazený do slohových, historických i filozofických souvislostí.

Václav Mencl (1905–1978) patřil mezi nejvýznamnější české znalce architektury. Zajímal se o lidovou architekturu a jeho mimořádným dílem je obsáhlá a v evropském kontextu unikátní kniha Lidová architektura v Československu (Praha 1980).

Miloval středověkou architekturu a dvě jeho publikace patří v tomto ohledu mezi základní: Česká architektura doby lucemburské (Praha 1949) a České středověké klenby (Praha 1974). Často jezdil na Slovensko, kde i profesně začínal a jehož architektonické skvosty zpracoval v knihách jako je Stredoveká architektúra na Slovensku I. (1937) a Středověká města na Slovensku (1938) a v řadě dílčích studií.

Mencla vždy zajímal nejen náš region, ale také evropské souvislosti, což dokládají jeho objevné studie Podunajská reforma gotické katedrály (1969), Poklasická gotika jižní Francie a Švábska a její vztah ke gotice české (1971) nebo O původu byzantské architektury (1975).

Na samém sklonku života se pustil do psaní Dějin evropské architektury. Mencl psal všechno rukou. Dějiny jsou sepsány v šesti sešitech, čtyři obsahují vlastní text, v pátém jsou tzv. vložky a šestý je věnován terminologii a literatuře.

Edice se ujala historička umění Helena Soukupová, žačka Mencla a pokračovatelka v jeho uměleckohistorického odkazu. Tomu odpovídá i pečlivost editorské práce. Menclův text je čtenářům nabídnut v plné autentičnosti, vše jen na okraji doplňují poznámky, které se týkají především aktuální datace i bibliografie.

Mencl se na architekturu díval okem velkého znalce, který zasvětil celý život propojení oboru dějin umění a praxe památkáře dokonale obeznámeného se stavební technologií. Proto byl schopen rozpoznat, co bylo historicky důležité a co otevíralo cestu dalším tvůrčím nápadům. I to je důvod, proč toto jeho veledílo ani po půl století nijak nezestárlo.

Zcela základní a určující bylo jeho osobní seznámení se s klíčovými památkami, které představují mezníky v historickém vývoji. Vše v textu vyplývá z jeho osobních postřehů a pečlivých zápisků, což průběžně doplňoval studiem pramenů a obsáhlé odborné literatury.

Konkrétně nyní vydaný 1. díl byl dokončen po autorově cestě na Přední východ v roce 1973 i po opakovaných návštěvách Muzea Louvre v Paříži a Britského muzea v Londýně s jeho úžasnými sbírkami sumerského, asyrského a staroegyptského umění. Počátky evropské architektury hledal logicky a oprávněně u nejstarších starověkých civilizací, kde se zrodily první městské civilizace.

Zájem měl Mencl především o strukturu architektury, skladbu, proporcionalitu, tektoniku, tvůrčí řešení hmoty a prostoru. Začínal vždy hodnotícím popisem a vždy cíleně směřoval k interpretaci, kde se uplatňovala jeho znalost estetiky i filozofie. Není to lehké čtení, vyžaduje od čtenáře tvořivou představivost i přemýšlení. K lepší orientaci v knize slouží výborně vybraný soubor fotografií, plánků a půdorysů a jejich pěkná grafická úprava.

Současný díl představuje architekturu Mezopotámie, starého Egypta, minojské Kréty, mykénského Řecka, Perské říše, Asýrie a Babylonie. Další díly budou vycházet postupně v letech do roku 2022, prakticky jeden ročně. Menclova monumentální čtyřsvazková syntéza vychází ve spolupráci Národního památkového ústavu a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

 

Peter Kováč

 

Václav Mencl, Dějiny evropské architektury I., Praha 2019, počet stran: 208, cena 660 Kč, ISBN: 978-80-88339-05-2

 

Obsah:

Naděžda Goryczková a Katarína Kosová / Slovo úvodem

Helena Soukupová / Dějiny evropské architektury v interpretaci Václava Mencla

Ediční poznámka

Václav Mencl / Úvod

I. Umění starověkých říší v Předním Orientu a Egyptě

A) Primární formy antropomorfizace kosmu

Umění Mezopotámie (3500-1500 př. Kr.)

Mýtus věčného života. Umění Staré (2700-2300) a Střední (2060-1785 př. Kr.) říše v Egyptě

Paláce minojských měst na Krétě (2100-1400 př Kr.)

B) Kulminace a nové počátky, dotyky, rozpady a synkrese (1500-500 př Kr.)

Hrady achajských Řeků ve východním Středomoří (1600-1250 př Kr.)

Kultovní chrámy Nové říše v Egyptě (1550-1080 př. Kr.)

Paláce a města chetitských králů v Malé Asii a v severní Sýrii (1900-700 př. Kr.)

Paláce dynastie Manneovců (10.-9. stol. př. Kr.) v západní Persii

Paláce Novoasyrské říše (720-612 př. Kr.) a pevnosti Churitů ve státě Urartu (8. stol. př. Kr.)

Města Novobabylonské říše (612-539 př. Kr.)

II. Umění antického světa

A) Chrámy řeckých svobodných měst a achaimenovské paláce v Persii

Úvod

Dvorské umění perské říše za Achaimenovců (550-330 př. Kr.)

Resumé

Výklad odborných názvů

Literatura

Seznam vyobrazení

Rejstřík místní

Rejstřík jmenný

 

Internet:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/51091-dejiny-evropske-architektury-i


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru