knižní novinky detailpraha: podrobný kulturněhistorický průvodce jeruzalémem (academia)

Praha: Podrobný kulturněhistorický průvodce Jeruzalémem (Academia)

Existují knižní průvodce, které pohodlně strčíte do batohu a při výletu si přímo na místě přečtete informaci o památce, kterou jste právě navštívili. Problém je v tom, že v malém průvodci je informace hodně obecná, zjednodušující a bez souvislostí. A občas i zavádějící.

Nakladatelství Academia nyní vydalo knihu Jeruzalém s podtitulem Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem. Do batohu ji vzhledem k počtu stran (836 stran) a poměrně značné váze asi nedáte (i když je to škoda), ale jako pomůcka při přípravě na cestu je kniha nesmírně užitečná a v češtině prakticky nenahraditelná. Užitečná bude nejen pro zvídavé turisty, ale především pro zájemce o dějiny umění, křesťanskou ikonografii, archeologii i historii.

Autorem knihy je Max Küchler, emeritní profesor teologie a novozákonní biblistiky na univerzitě ve švýcarském Fribourgu. Kromě bádání o historii Jeruzaléma se mezi jeho hlavní výzkumné zájmy řadí numismatika Palestiny a starověkého Blízkého východu, stejně jako literární, archeologický a ikonografický svět Izraele a Palestiny v helénistickém období.

Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem je jeho velmi oceňovanou publikací, mající respekt mezi čtenáři i kolegy z oboru. Nabízí zajímavě zpracovaný inventář archeologických a církevních památek města s důkladnými odkazy z hlediska historie, archeologie a teologie. Zahrnuty jsou židovské, křesťanské i muslimské památky.

Vše je napsáno přístupně s ohledem na laické zájemce. Sám autor napsal, že podnětem ke knize byla fascinace městem, pramenící z mnohaletého studia písemných a archeologických pramenů. Při čtení se spolu s autorem textu pohybujete Jeruzalémem jako turisti, historici i znalci příběhů z bible.

Líčení doplňují četné ilustrační mapky, půdorysy staveb (s označením uměleckohistorické topografie míst) a kresby hlavních památek. Užitečné jsou praktické rady pro návštěvu památek. Rozsah informací je imponující. Jen pro zajímavost: text přímo se týkající chrámu Božího hrobu v knize zabírá přes čtyřicet stran!

V Německu vyšla kniha ve dvou vydáních. Český čtenář dostává do rukou přepracovanou verzi publikovanou v roce 2014 s aktuálními dodatky ohledně archeologických objevů posledních let. Na 1. vydání (2007) se s Küchlerem podílelo více autorů a kniha byla zhruba o třetinu větší, rozšířená především pro odborníky o podrobné odkazy a poznámkový aparát. S přepracovanou aktuální verzí částečně pomáhal autorovi jeho odborný kolega Klaus Bieberstein, jenž patřil k autorskému kolektivu 1. vydání.

V českém vydání lze ocenit podrobné rejstříky umožňující rychlé hledání, malý lexikon odborných pojmů, podrobnou bibliografii včetně doplňku – původní i překladové literatury k tématu v češtině. Ve speciální příloze najde zájemce antologii antických a středověkých textů židovských, křesťanský a arabských autorů věnovaných hlavním památkám města. Prostě vynikající příručka!

Peter Kováč

 

Max Küchler, Jeruzalém. Příručka a kulturněhistorický průvodce Svatým městem, z němčiny přeložili Pavel Čech a Vlastimil Drbal, nakladatelství Academia, Praha 2024, počet stran 836, cena v e-shopu 796 Kč (běžně 995 Kč)

 

Internet:

https://www.academia.cz/jeruzalem-prirucka-a-kulturnehistoricky-pruvodce-svatym-mestem--kuechler-max--academia--2024

 

Obsah:

Předmluva (Max Küchler)

Český úvod (Filip Čapek)

K používání této knihy

Město, se kterým se nedohodnete: Urušalimum – Jerušalem – Hierosolyma – Colonia Aelia Capitolina – Ílijá’/al-Quds

A. Poloha: na okraji – v centru – skrytá

B. Jména: Pestrosti dominuje „Jeruzalém“

C. Přehled dějin Jeruzaléma

1. Hradby a brány – růst a zmenšování města v rytmu staletí

1.1 Čtyři dynamické cykly – živelný růst a zmenšování města

1.2 Procházka kolem městských hradeb – výhledy

1.3 Procházka po městských hradbách – základní informace a výhledy

2. Kde Jeruzalém začal a stal se Davidovým městem – jihovýchodní

pahorek

3. Svatá hora a její svatyně – severovýchodní pahorek

3.1 Zdi a brány haramu – hranice a vstupy do posvátného okrsku

3.1.1 Západní zeď haramu – reprezentace stavebníka a slávy Boha Izraele

3.1.2 Jižní zeď haramu – židovský přístup ke svatyni

3.1.3 Východní zeď haramu – hranice svatyně, města a spásy

3.1.4 Severní hranice haramu – nenápadné vstupy

3.2 Cesta k Řetězové bráně a k Bráně Boží přítomnosti –

příklad muslimského vstupu k haramu (Klaus Bieberstein)

3.3 Stavby na haramu – biblická Chrámová hora

ve své muslimské adaptaci (Klaus Bieberstein)

3.3.1 Mešita al-Aqsá a Skalní dóm – třetí nejposvátnější místo islámu

3.3.2 Vyvýšené nádvoří – schody, arkády, kopulové stavby, celly

3.3.3 Vnější prostranství – brány, studny, minarety, modlitební místa a vysoké školy

4. Ve stínu haramu – archeologický park: od Davida k Sulejmanovi

5. Od Lví brány k Jaffské bráně – křesťanská cesta napříč městem

5.1 Antické nádrže na vodu a jejich křesťanské svatyně

5.2 Antické pevnosti a jejich křesťanské tradice

5.3 Chrám Božího hrobu a Zmrtvýchvstání, jeho okolí

5.4 Muristan – římské fórum, řecký „nový bazar“ a majetek Prusů

5.5 Obranný hrad a královský zámek – symboly moci a porážky Héróda Velikého

6. Od Damašské brány k Sijónské a Hnojné bráně – dvě antické okázalé ulice

6.1 Od Damašské brány k Sijónské bráně – cardo maximus Římanů a Byzantinců

6.2 Od Damašské brány ke Hnojné bráně – antická Údolní ulice a cardo secundus od římské doby

7. Arménská čtvrť – apoštol, „bratr Páně“ a dva velekněží pod ochranou Arménů

8. Židovská čtvrť – stálé židovské osídlení uvnitř Starého Města

8.1 Hradby izraelského a hasmoneovského horního města – monumenty síly se stopami zániku

8.2 Elegantní vily vládců v héródovském horním městě – lesk a zánik elit

8.3 Synagogy z mamlúcké a osmanské doby – židovské modlitebny v nepříznivých časech

9. Jihozápadní pahorek – křesťanský Sion: letnice, Poslední večeře Páně a první biskupské sídlo, současně pozdější místo posledního odpočinku krále Davida a Kaifášův byzantský palác

10. Kidrónské údolí – jeruzalémské údolí se staroizraelskými, židovskými a křesťanskými hrobkami a legendami

10.1 Pohřby křesťanských světců: sv. Štěpán, první mučedník – Marie, první vykoupená

10.2 Přepychové helénisticko-římské skalní hrobky židovské kněžské aristokracie

10.3 Silván – od nekropole doby železné k vesnici poustevníků a Palestinců

11. Hinómské údolí – mrtví, hrobky, soud a peklo

12. Olivetská hora – jeruzalémské „návrší“ pro Izraelce, Židy a křesťany

12.1 Západní svah Olivetské hory – „naproti“ chrámu a městu

12.2 Tři vrcholy Olivetské hory – židovská a křesťanská mystéria současnosti a Boží rozloučení

13. Východní strana Olivetské hory – novozákonní krajina připomínající poslední Ježíšovy dny

14. Oblast severně od Starého Města – jeskyně, hrobky, hradby, ulice, křesťanské chrámy a kláštery v předpolí města

15. Západně od Starého Města – nádrže, hrobky, kláštery a muzea izraelského Nového Města

16. Tři velká muzea – biblicko-archeologické pokladnice Jeruzaléma

Přílohy (1–6): antičtí židovští, křesťanští a muslimští autoři

Seznamy

Malý lexikon odborných pojmů

Podrobný obsah

Rejstřík míst

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru