knižní novinky detailpraha: poslední mesiáš. proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku giana lucy potesty (argo)

Praha: Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku Giana Lucy Potesty (Argo)

Jako sedmdesátý svazek edice Každodenní život vydalo nakladatelství Argo práci „Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku“, jejímž autorem je Gian Luca Potestà, profesor středověkých dějin na Università Cattolica del S. Cuore v Miláně. Jeho kniha „L' ultimo messia. Profezia e sovranita nel Medievo“ vyšla poprvé v roce 2014.

Gian Luca Potestà se badatelsky věnuje především problematice církevních a náboženských dějin s hlavním důrazem na apokalyptickou a vizionářskou literaturu. Kniha „Poslední mesiáš“ je pak výsledkem jeho dlouhodobého zájmu o křesťanskou spiritualitu a apokalyptické myšlení. Je velkým znalcem profétických, apokalyptických a mesianistických textů, které jsou hlavním východiskem jeho bádání.

Autor se pokouší přiblížit zrození legendárního motivu posledního císaře jako apokalyptické figury spojované s koncem světa a druhým příchodem Krista a Posledním soudem. Na základě analýzy dochované dobové vizionářské a apokalyptické literatury se pokouší o syntetický pohled na vznik tohoto náboženského mýtu v pozdně antickém a byzantském prostředí a také jeho proměnu podmíněnou novými politickými a kulturními skutečnostmi vrcholného a pozdního středověku.

Úkol, který si předsevzal, není vůbec jednoduchý. Je to dáno tím, že máme před sebou řadu textů a pohledů, které byly ovlivněny mnoha různými představami, které byly ještě navíc často vázány ke konkrétní politické a společenské situaci. Některé texty se tak staly svým způsobem i jasnou formou dobové propagandy, která sledovala konkrétní cíle.

Někoho může od přečtení knihy odradit méně čtivý úvod, ve skutečnosti se ale jedná o velice zajímavou, dokonce někdy až dobrodružnou četbu. Předpokládá se však, že čtenář má jistý přehled o řadě historických faktů, s nimiž autor automaticky pracuje.

Potestà rozdělil práci do deseti kapitol, v nichž čtenáře seznamuje s texty, které vznikly během osmi staletí. Nejstarší texty byly náboženské povahy, ale časem začaly další texty, které často vycházely z těch starších, získávat zcela nový, často propagandistický charakter.

Hrdiny textů se postupně stávaly konkrétní osoby, s nimiž pak byly propojovány i konkrétní historické události a konflikty. Velkou pozornost věnuje době střetu papežství s císařstvím, kdy apokalyptický poslední císař získával podobu předních panovníků, hlavně Karla Velikého, Fridricha II. a dokonce Karla IV.

Zajímavé je sledovat postavu Karla Velikého, jehož dobový „obraz“ si chtělo přisvojit hned několik stran, až jej nakonec ovládli francouzští králové. Římský císař Fridrich II. z rodu Štaufů byl ve své době rozporuplnou osobností. Na jedné straně byl římskou církví srovnáván s apokalyptickou šelmou z Janova Zjevení, na straně druhé byl pak opěvován jako mesiáš. Co se římského císaře a českého krále Karla IV. týče, věnuje se Potestà jeho vztahu ke Colovi di Rienzo, jenž je představitelem lidového mesianismu.

Podobně jako u Fridricha II. tak i u papežských proroctví máme před sebou dva zcela odlišné výklady, kdy jedni očekávali příchod andělského papeže, pro jiné, např. františkány spirituály pak nebyl papež nikým jiným než Antikristem.

Je škoda, že součástí knihy nejsou překlady alespoň hlavních zkoumaných textů, po jejichž přečtení by si i méně zasvěcený čtenář mohl udělat ještě ucelenější představu o výsledcích autorova bádání.

Součástí knihy je doslov Pavlíny Cermanové, naší přední odbornice na eschatologickou problematiku. V první části představila autora knihy a jeho badatelské zájmy, ve druhé pak svým způsobem navázala na Potestův text, když pojednala o proroctvích o mesiášském panovníkovi v Českém království.

Kniha italského profesora Giana Lucy Potesty „Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku“ je zajímavou a zároveň podnětnou sondou do dějin náboženského myšlení.

 

Marek Zágora

 

Gian Luca Potestà, Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku, Argo, Praha 2017, 228 stran, doporučená cena 298 Kč

 

Obsah:

ÚVOD

1. VĚŠTBA PRO NOVÉHO ALEXANDRA

Profétická propaganda v Herakleiových službách

Od pomíjivého vítězství knečekané porážce

Věštba pro Constantia II.

Konstans: „ten, který zdržuje“

 

2. KRÁL ŽIJE

Propagandistické konflikty: Skalní dóm a Pseudo-Metodějova apokalypsa

Kříž a koruna v mesiášském prostoru Jeruzaléma

Probuzení ze smrtelné strnulosti

Kdo zdržuje, „vystoupí ze středu“

Od Apokalypsy z Edessy po Evangelium dvanácti apoštolů

Syn zatracení, nebo Antikrist?

 

3. OSVOBOZENÍ OD HŘÍCHŮ A NEPŘÍTEL

Pseudo-Metodějova apokalypsa z Východu na Západ

Eschatologický pamflet a jeho morální ponaučení

Latinská verze Pseudo-Efrémovy Rozpravy o konci světa: pokyny v bezprostřední blízkosti konce

Arabové v Akvitánii a nová militantní verze Pseudo-Metodějovy apokalypsy

Syn zatracení „neboli Antikrist“

 

4. ŘÍŠSKÁ LEGENDA JAKO PŘEDMĚT SOUPEŘENÍ

Prostor království

Mesiášská role krále Franků

Mesiášská role saské dynastie

Tiburtinská Sibyla a vytoužený návrat byzantských panovníků na Apeninský poloostrov

 

5. MEZI KONSTANTINOPOLÍ A JERUZALÉMEM

Plány postupu na Východě

Kumská Sibyla

Precedens: Karel Veliký na Východě

Království bez krále

Jeruzalém jako liturgický a episkopální prostor

 

6. DOPLŇUJÍCÍ MODELY: CÍSAŘ KNĚZ, CÍSAŘ SVĚTEC

Kněžský majestát v neznámém Orientu

Dvojznačný a kontroverzní profil kněze Jana

Svátost Karla Velikého

Druhý Karel Veliký mezi přítomností a budoucností

 

7. KRISTŮV VIKÁŘ PROTI KRISTU PÁNĚ

Válka kanceláří

Merlin a Erithejská Sibyla ve službách římské církve

Kontroverzní osud Fridricha II. a jeho dynastie

Dvě tváře francouzské monarchie v době krize ve vedení říše

 

8. OD ZNOVUOBROZENÉHO CÍSAŘE K ANDĚLSKÉMU PASTÝŘI

Zlí a andělští panovníci v Leonových věštbách

Anjouovská propaganda proti rodu Orsiniů: Věštba kardinálů

Vznik Genus nequam

Od zvolení Celestina V. po prosazení Bonifáce VIII.

Merlinův list a Cyrilova věštba

Dolcino a Fridrich III.: svatý papež a panovník posledních časů

Mesiášská charakteristika francouzského krále podle Liber de Flore

Genus nequam jako neocelestinský volební program

Arnaldo a Olivi: pomazaný a „slunce“

Od andělského pastýře ke strašidelné šelmě

 

9. DVA UNIVERZÁLNÍ PANOVNÍCI

Andělský pastýř od Vaticiana pontificum po Proroctví sv. Malachiáše a později

Papež jako obnovitel světa a císař jako potomek Pipinův

Univerzální říše posledního Karla

 

10. LIDOVÁ SPRAVEDLNOST

Osvoboditel lidu a města

Domnělý strýc Karla IV.

Obávaný subjekt

 

ZÁVĚR

POZNÁMKY

DOSLOV: PANOVNÍK ESCHATOLOGICKÉHO ČASU Z RODU ČESKÝCH KRÁLŮ (Pavlína Cermanová)

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/226680/posledni-mesias/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru