archiv detailpraha: přemyslovský dvůr – výpravná publikace o životě panovnického dvora za vlády přemyslovců

Praha: Přemyslovský dvůr – výpravná publikace o životě panovnického dvora za vlády Přemyslovců

Nakladatelství Lidové noviny vydalo společně s Historickým ústavem Akademie věd České republiky výpravnou kolektivní monografii nazvanou „Přemyslovský dvůr“ s podtitulem „Život knížat, králů a rytířů ve středověku“. Především v posledních letech se i u nás soustředila velká pozornost na studium každodenního života dvorské společnosti, především pak panovnického dvora. Důkazem je hned několik uskutečněných mezinárodních kolokvií a také četné publikace, které danou problematiku přibližují.

Jak naznačuje název, je hlavní pozornost zaměřena na život a fungování knížecího, resp. královského přemyslovského dvora. V textu ale nejdeme velké množství přesahů, nejen časových do období Velké Moravy nebo vlády Lucemburků, ale i geografických.

Reprezentativní publikace, na níž se autorsky podílely téměř tři desítky odborníků (historiků, archeologů, historiků umění a literatury), přináší celkově velice pestrý náhled na dvorskou společnost přemyslovského dvora od 10. do počátku 14. století.

Text vychází z nejnovějších výsledků stále probíhajícího výzkumu, z nichž některé jsou publikovány dokonce zcela poprvé. Hlavní text je rozdělen do pěti základních oddílů (Realita, fikce a ideály; Lidé na dvoře; Péče o rodinu a dvůr; Slavnosti na dvoře; Dvůr v prostoru), které jsou následně členěny do kapitol, jejichž prostřednictvím máme jedinečnou možnost poznat život dvorské společnosti z mnoha různých úhlů. Jedná se nejen o podnětnou sondu do každodenního života dvora, ale i soudobého myšlení.

Dvůr je prezentován především jako politické a ekonomické centrum s řadou výjimečných nároků. Zároveň to byla dvorská společnost, která v některých oblastech života udávala módní trendy.

Úvodní oddíl – Realita, fikce a ideály – nejprve přibližuje názory středověkých vzdělanců na dvůr a dvorskou společnost. Následující kapitoly jsou pak věnovány dvorské literatuře a ideálům dvorské společnosti (rytířům, ctnostem a dvorské lásce).

Následující část nazvaná „Lidé na dvoře“ představuje blíže rod a rodinu vládnoucích Přemyslovců a složení panovnického dvora. Velká pozornost je věnována též ženám, dětem a s nimi spojenému dětství, tedy problematice, která ještě před lety stála téměř zcela mimo hlavní zájem našich historiků.

V třetí části je pojednáno o každodennosti dvora. Nakoukneme tak jejím prostřednictvím do dobového jídelníčku, seznámíme se s vývojem středověké módy i základními středověkými hygienickými návyky a péčí o zdraví.

Předposlední oddíl – Slavnosti na dvoře – přibližuje různé formy středověkých slavností, ceremoniálů a též rituálů spjatých s přemyslovským dvorem. Hlavní pozornost je věnována korunovacím, turnajům, lovu a rodinným slavnostem (křtiny, zásnuby, svatby, pohřby).

Pátá, závěrečná část je zasvěcena prostoru, v němž se odehrával život a fungování dvora. Nejvíce prostoru je samozřejmě věnováno Pražskému hradu a jeho vývoji, stranou ale nezůstávají ani ostatní významná přemyslovská sídla. Poslední kapitoly představují Přemyslovce, muže i ženy, jako významné zakladatele a štědré mecenáše umění. Možná si zasloužily trochu více prostoru…

Hlavní texty doplňují četná tematická výkladová okna, jež se zaměřují na vybrané problémy soudobého života. Dané jevy pak sledují v širokém časovém i geografickém horizontu. Pro jejich odlišení od hlavního textu mají jinou podkladovou barvu. Je škoda, že jejich řazení v textu trochu narušuje hlavní text. Čtenář musí dočíst pasáž hlavního textu a pak zalistovat zpět, aby si mohl přečíst vložené výkladové okno.

Erudovaný a čtivý text je doplněn bohatým, barevným obrazovým doprovodem, který je bezesporu velkým kladem celé publikace. Dalším kladem jsou pak četné překlady vybraných dochovaných písemných pramenů (kronikářské záznamy, listiny, básně, rytířské romány, dvorské řády, recepty apod.), z nichž většina je do češtiny přeložena vůbec poprvé. Právě tyto překlady jsou dalším zajímavým a obohacujícím doplněním hlavních textů.

Krásná publikace „Přemyslovský dvůr“ je určena široké čtenářské veřejnosti, které má přiblížit pestrobarevné téma života panovnického dvora a dvorské kultury. Autorům se to určitě povedlo.

 

Marek Zágora

 

Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku, Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav AV ČR, Praha 2014, 626 stran, doporučená cena 999 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/premyslovsky-dvur-zivot-knizat-kralu-rytiru-ve-stredoveku/

 

Z obsahu:

 

I. Realita, fikce a ideály

1. kapitola

DVŮR VE STŘEDOVĚKU

2. kapitola

DVORSKÁ LITERATURA

ROZKVĚT LITERATURY V ČESKÝCH ZEMÍCH

3. kapitola

IDEÁL RYTÍŘE A IDEA CTNOSTÍ

4. kapitola

LÁSKA VE DVORSKÉM SVĚTĚ

II. Lidé na dvoře

1. kapitola

PANOVNÍK, RODINA A DVŮR

2. kapitola

LIDÉ KOLEM TRŮNU

KARIÉRA V KANCELÁŘI

3. kapitola

ŽENY NA DVOŘE

4. kapitola

DĚTI A DĚTSTVÍ

III. Péče o rodinu a dvůr

1. kapitola

CO SE JEDLO, PILO, KUPOVALO

2. kapitola

LÁTKY, ODĚV, ŠAT

3. kapitola

HYGIENA A ZDRAVÍ

PŘÍRODNÍ NAUKY, MAGIE A ASTROLOGIE

IV. Slavnosti na dvoře

1. kapitola

STOLEC A KORUNA

2. kapitola

TURNAJE A HRY

3. kapitola

RODINNÉ SLAVNOSTI

V. Dvůr v prostoru

1. kapitola

HLAVNÍ SÍDLO, PRAŽSKÝ HRAD

KRÁLOVSKÉ PŘÍBYTKY VE MĚSTECH

2. kapitola

CESTOVÁNÍ A SÍDLA

3. kapitola

ZAKLADATELSTVÍ A ZBOŽNÉ FUNDACE

ZLATNICTVÍ, KLENOTY, RELIKVIÁŘE

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru