knižní novinky detailpraha: relikvie - odpustky - poutní odznaky – sondy do náboženského života nejen lucemburské prahy

Praha: Relikvie - odpustky - poutní odznaky – sondy do náboženského života nejen lucemburské Prahy

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury vydalo ve spolupráci s Národním památkovým ústavem soubor čtyř studií historika Jana Hrdiny nazvaný „Relikvie - odpustky - poutní odznaky“ s podtitulem „Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy“.

Publikace přináší dílčí sondy do náboženského života Prahy za vlády římského císaře a českého krále Karla IV. a jeho nástupce Václava IV. Hlavním pojítkem textů je dnes již neexistující kaple Božího Těla, která se nacházela na Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí na Novém Městě pražském.

První studie je věnována ukazování svatých ostatků při procesích ve středu dnešního Karlova náměstí. Autor rekonstruuje procesí s relikviemi, které se od poloviny 50. let 14. století vystavovaly jednou ročně na tehdejším Dobytčím trhu. Druhým problémem, který se snaží vyřešit, je, odkud se svaté ostatky ukazovaly. Z ochozu kaple Božího Těla, nebo ze speciální věže, která byla vybudována opodál? Je zřejmé, že k veřejnému ukazování docházelo z horních pater samostatně stojící věže.

V druhé stati sleduje osudy dvou spolupatronů kaple Božího Těla, sv. Felixe a sv. Adaukta v Praze a v Čechách. Jedná se o méně známé mučedníky údajně z období vlády císaře Diokleciána. Hrdina přibližuje jejich kult a nevylučuje, že se jejich ostatky mohly dostat do českých zemí prostřednictvím Karla IV., jenž je mohl pravděpodobně uložit na Karlštejně. Kult obou světců nalezl ve druhé polovině 14. století odezvu hlavně mezi městskou honorací, což by nahrávalo i samotnému zasvěcení kaple Božího Těla. Její zakladatelé by se pak na oba světce obraceli jako na přímluvce za šťastný život. V příloze jsou představena všechna doložená beneficia zasvěcená sv. Felixovi a Adauktovi v pražském biskupství do roku 1420.

Následující, nejrozsáhlejší studie přibližuje prodej papežských odpustků v českých zemích, které zde měly na přelomu 14. a 15. století za papeže Bonifáce IX. (1389-1404) velký ohlas. Autor představuje nejen funkce papežských odpustkových listin, ale i jejich příjemce. Zároveň si všímá též oblastí, kam papežské odpustky „nepronikly“. Zvlášť se pak věnuje odpustkovým listinám v Praze, kde jejich nabídka vedla až k řevnivosti mezi nejvýznamnějšími církevními institucemi.

Závěrečný text souboru je zasvěcen známému a zároveň tajemnému pražskému poutnímu odznaku, který je převážně spojován se slavnostním ukazováním ostatků na svátek sv. Kopí a Hřebů Páně za vlády Karla IV. V posledních letech se stal středem zájmu nejen historiků, ale i historiků umění.

Hrdina dává pražský poutní odznak do širších souvislostí s dalšími objevenými exempláři a klade jeho vznik až do 90. let 14. věku a spojuje jej s jubilejním rokem 1393/1394 a s Vyšehradem. Na jeho vzniku pak mohl mít svůj podíl děkan vyšehradské kapituly Václav Králík z Buřenic. Ostatní objevené exempláře se pak svým pražským vzorem inspirovaly a staly se formou „ideologické propagandy“.

Soubor studií Jana Hrdiny „Relikvie - odpustky - poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy“ je velice podnětným příspěvkem nejen k duchovním a náboženským dějinám doby Karla IV. a Václava IV.

 

Marek Zágora

 

Jan Hrdina, Relikvie - odpustky - poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy, Národní památkový ústav a Scriptorium, Praha 2017, 192 stran, doporučená cena 154 Kč

 

Obsah:

Úvodem

1. Slavnost ukazování ostatků (ostensio reliquiarum) na Dobytčím trhu Nového Města pražského aneb co víme o procesí s relikviemi a věži ostatků

2. Otazníky kolem kaple Božího Těla aneb výprava po stopách sv. Felixe a Adaukta

3. Pojišťovna spásy aneb papežské odpustky v českých zemích a v Praze na přelomu 14./15. století

4. More Pragensi? aneb poutní odznak, jeho zahraniční „sousedé“ a regionální jubilejní roky 1393-1397

 

Internet:

http://www.scriptorium.cz/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru