archiv detailpraha: reprezentativní sborník k životnímu jubileu anežky merhautové

Praha: Reprezentativní sborník k životnímu jubileu Anežky Merhautové

K významnému životnímu jubileu jedné z nejuznávanějších badatelek v oblasti středověkého umění, především pak umění románského Anežky Merhautové vydalo Nakladatelství Lidové noviny velice hezký sborník „Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis", v němž nalezneme celkem čtyřicet čtyři esejů širokého spektra badatelů (historici umění, historici, archeologové, restaurátoři) několika generací a z mnoha zemí (hlavně z České republiky, dále pak např. z Polska, Rakouska, Německa a Maďarska). Někteří oslovení ještě z různých, zejména pracovních důvodů nemohli přispět.

Název sborníku si editorka Milada Studničková vypůjčila z příspěvku Jana Klápštěho. Vybraný citát kronikáře Helmolda († po roce 1177) naznačuje tak hlavní badatelský zájem jubilantky. Reprezentativní publikace zahrnuje celé období středověku, jemuž věnovala Anežka Merhautová velké množství vědeckých studií.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První blok je věnován raně středověkým památkám (převážně architektonickým) spjatým s Německem, Polskem a Maďarskem. Většina příspěvků je v polštině a němčině. Jen jediný je psán česky, Pavol Černý se v něm věnuje mimořádnému iluminovanému románskému žaltáři z Prüfeningu, který je dnes uložen v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc.

Druhá část prezentuje eseje o českých zemích do konce 13. století. Jednotlivé stati jsou obsahově velice pestré a řada z nich je inspirativní. Např. Kateřina Kubínová se věnuje dvěma rukopisům kněžny (královny) Emmy, z nichž je s českým prostředím úzce spjat tzv. Wolfenbüttelský rukopis Gumpoldovy legendy o sv. Václavu, kterým se Anežka Merhautová také zabývala.

Počátkům českého mincovnictví a hlavně ikonografii a typologii nejstarších českých denárů z 10. století je věnován text Zdeňka Petráně. Zajímavá je i stať Zdeňky Hledíkové o „lvím trůnu" na pečetích pražských biskupů. Tématy dalších příspěvků jsou architektura, sochařství, nástěnná malba, knižní malba i umělecké řemeslo.

Texty třetího oddílu se zabývají hlavně obdobím lucemburským. Některé stati jsou příspěvky více historickými než „kunsthistorickými" (např. text Josefa Žemličky). Podnětným příspěvkem je textík Ivo Hlobila věnovaný ikonografii Madon na lvu, s hlavním příkladem „problematické" Klosterneuburské madony.

Nejvíce příspěvků se vztahuje ke Katedrále sv. Víta v Praze (Marc Carel Schurr, Peter Kurmann - Brigitte Kurmann-Schwarz, Jan Chlíbec), jejímž stavebním počátkům se Anežka Merhautová badatelsky věnovala. Do této části byl zařazen i jeden z posledních textů Gerharda Schmidta nazvaný „Gotische Metamorphosen einer spätantiken Augenformel"

Poslední blok přináší dva příspěvky s časovými přesahy. První je věnován používání románského tvarosloví v období raného novověku (Ivo Kořán), druhý pak vzniku obrazu svatého Norberta ve Strahovské galerii. Právě Strahovskému klášteru se Anežka Merhautová věnovala v posledních letech nejintenzivněji

V publikaci nechybí i několik osobních vzpomínek na „první dámu české medievistiky" (Pavel Spunar, s nímž vydala v roce 2006 monografii o Vyšehradském kodexu, a fotograf Prokop Paul). Jaromír Homolka pak ve svém textu zhodnotil dílo Anežky Merhautové z odborného hlediska. Na závěr je pak zařazena obsáhlá bibliografie Anežky Merhautové, která zahrnuje léta 1946 až 2009.

U většiny esejů nechybí černobílý obrazový doprovod (fotografie, kresby, mapky, plánky), k vybraným příspěvkům lze najít reprodukce i v osmistránkové barevné příloze.

Zajímavý sborník „Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis" se řadí mezi reprezentativní sborníky, jež vyšly a vycházejí zásluhou Nakladatelství Lidové noviny. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc. je skutečným holdem její mnohaleté badatelské práci, jež došla uznání i v zahraničí.

 

Marek Zágora

 

Milada Studničková (ed.), Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, Dr.Sc., Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010, 517 stran, doporučená cena 495 Kč.

 

Obsah:

Pavel Spunar: Múza Anela

I.

Ernst Schubert: Die Datierung der Weihe des frühromanischen Naumburger Doms

Heinrich Magirius: Forschungsstand und neue Ergebnisse zur Baugeschichte von Klöstern der Benediktiner und Benediktinerinnen des 12. und 13. Jahrhunderts in Obersachsen

Elisabeth Klemm: Die Klostergemeinschaft von Prüfening im Spiegel ihres Schatzverzeichnisses

Pavol Černý: Románský iluminovaný žaltář z Prüfeningu v Olomouci

Edmund Małachowicz: Odkrycia architektury sakralnej z ix - x w na Śląsku

Zygmunt Świechowski: On the borderline of cultures. Architecture of Eastern Poland in the 11th-16th centuries

Klementyna Żurowska: Krakowska bazylika sw. Gereona. O recepcji motywów nadmozańskich i śródziemnomorskich w polowie 11 wieku

Tomasz Węcławowicz: Jaką funkcje mógl pełnić na Wawelu tzw. kościół św. Gereona?

Teresa Rodzińska-Chorąży: Kilka uwag w sprawie rekonstrukcji formy czteroapsydowej rotundy na Wawelu

Tomasz Janiak: Veränderungen der Domkirche in Gniezno im frühen Mittealter (2. Hälfte des 10. Jhs. - 1. Hälfte des 13. Jhs.)

Teresa Krysztofiak: Wczesnopiastowskie założenia architektoniczne na grodzie w Gieczu - palatium i kościół p. w. św. Jana Chrzciciela

Ernő Marosi: Spätromanische Denkmäler der Stiftermemorie in Ungarn

 

II.

Petr Charvát: Drogo, arcibiskup z Met (801-855), a české země

Kateřina Kubínová: Dva rukopisy královny Emmy

Ivana Boháčová: Archeologie o raně středověké architektuře ve Staré Boleslavi: hrad, kostel sv. Kosmy a Damiána, bazilika sv. Václava, kostelík sv. Klimenta a kostel neznámého (?) zasvěcení

Pavel Břicháček - Miroslav Richter - Petr Sommer: Neobvyklý prvek interiérové výzdoby románské baziliky na Ostrově u Davle

Zdeněk Petráň: Základní ikonografie českých denárů 10. století a několik úvah nad mincovními typy se stejnou obrazovou náplní na obou stranách mince

Jan Klápště: Boemia plena est ecclesiis et religione divina

Klára Benešovská: Magistri cum machinis, Maestri commacini nebo Maestri campionesi v českých zemích 12. století?

Kateřina Horníčková: Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století

Zdeňka Hledíková: „Lví trůn" na pečetích pražských biskupů

Kateřina Charvátová: Filiační systém cisterciáckého řádu a české řádové domy

Dalibor Prix: Vyšší Brod a Naumburg

Tomáš Durdík: Kaple hradu Velešína

Zdeněk Dragoun: K otázce datování pražských románských domů

Zuzana Všetečková: Příspěvek k románským nástěnným malbám v kostele sv. Vavřince na Malé Straně v Praze (Hellichova ulice čp. 553/III)

Helena Soukupová: K výkladu Oseckého lekcionáře

Viktor Kubík: Poznámky k významu pozdně románské iluminace pro gotiku v Itálii a pro české knižní malířství 13. století

Eva Matějková - Dana Stehlíková: Archeologické nálezy českých klenotů druhé poloviny 13. století

Pavel Břicháček: Soubor středověkých dlaždic od kostela sv. Vavřince na Štítarech (okres Domažlice)

 

III.

Josef Žemlička: Smrt posledního Přemyslovce jako součást evropské dynastické „výměny"

Jiří Kuthan: Světská kurfiřtství ve Svaté říši římské v době Lucemburků

Ivo Hlobil: Monstrózní romanizující lev Klosterneuburské madony na lvu

Jan Havrda - Michael Rykl - Matouš Semerád - Michal Tryml: Kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně

Marc Carel Schurr: Warum kam Peter Parler nach Prag?

Peter Kurmann - Brigitte Kurmann-Schwarz: Landespatrone als Fürbitter im Jüngsten Gericht

Gerhard Schmidt: Gotische Metamorphosen einer spätantiken Augenformel

Milada Studničková: Sancta et fidelis societas

Jan Chlíbec: Podobizna Ladislava Pohrobka ve Svatovítské katedrále?

Jacqueline Caille: Sur les pas de l`empeurer Sigismond à Narbonne en 1415

 

IV.

Ivo Kořán: Románské reminiscence v našem sochařství

Gejza Šidlovský: Ke vzniku obrazu sv. Norberta ve Strahovské galerii

Jaromír Homolka: K jubileu PhDr. Anežky Merhautové, DrSc.

Prokop Paul: Vzpomínka z ateliéru

Polana Bregantová: Bibliografie Anežky Merhautové 1946-2009


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru