knižní novinky detailpraha: sborník art in an unsettled time. bohemian book illumination before gutenberg (c. 1375-1450) (artefactum)

Praha: Sborník Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450) (Artefactum)

Letos si připomínáme šestisté výročí úmrtí římského a českého krále Václava IV. z rodu Lucemburků, jenž asi nejvíce proslul jako vášnivý bibliofil, jemuž ve své době patřila největší soukromá knihovna ve střední Evropě. Právě za jeho dlouhé vlády zaznamenala knižní malba u nás jeden ze svých vrcholů.

Za jeden z příspěvků ke kulatému Václavovu výročí můžeme považovat i reprezentativní sborník „Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450)“, který vydalo nakladatelství Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Jednotlivé texty vycházejí z příspěvků stejnojmenného mezinárodního workshopu, který se uskutečnil v listopadu 2013 v Praze.

Pěkná, bohatě ilustrovaná publikace přináší celkem třináct studií v anglickém a německém jazyce, které přibližují rozmanitost produkce iluminátorských dílen na přelomu 14. a 15. století, kdy pražská knižní malba dosahovala vrcholné evropské úrovně. Odborníci, převážně historici a historičky umění od nás i ze zahraničí se ve svých textech věnují řadě otázek, kupř. jak reformní hnutí a velké společensko-politické změny husitského období ovlivnily podobu rukopisných knih. Velkou pozornost zaměřili i na vztah obrazu a textu, funkci jednotlivých vyobrazení nebo výzdobu hojně opisovaných Viklefových traktátů. Stranou nezůstala ani otázka husitské ikonografie.

Jednotlivé studie jsou rozděleny do dvou tematických částí. První je věnována předhusitské knižní malbě, druhá pak knižnímu malířství za husitských válek a krátce po nich. Někteří autoři pojednali o známých rukopisech, ale pokusili se je ukázat ve zcela novém světle. V některých textech jsou pak představeny i dosud neznáme bohemikální památky, jako je např. skvostně zdobený list antifonáře, který nedávno zakoupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

Nebudeme se věnovat všem příspěvkům sborníku. Zaměříme se výhradně na studie, které se přímo týkají římského a českého krále Václava IV. Prvním je příspěvek Pavola Černého, který je věnován jedinečnému ikonografickému programu Pontifikálu Alberta ze Šternberka, který vznikl pravděpodobně kolem roku 1376, kdy se římský císař Karel IV. dělil o vládu v Českém království se svým nejstarším synem a již korunovaným nástupcem, českým králem Václavem IV. Bohatá výzdoba rukopisu svědčí mimo jiné i o významu světské moci Karla IV., jehož najdeme vyobrazeného společně se samotným objednavatelem manuskriptu na foliu 34v.

Zcela mimořádná pozornost – hned tři studie - je věnována astronomickým a astrologickým manuskriptům, o které se Václav IV. velice zajímal. Svědčí o tom zejména tři do současnosti dochované astronomicko-astrologické rukopisy z jeho knihovny. Dva z nich se dnes nacházejí v Rakouské národní knihovně ve Vídni (Vídeňský sborník a Komentář Ptolemaiova Quadripartitu), poslední pak v Bavorské státní knihovně v Mnichově (Mnichovský sborník).

Ulrike Jenni, která je společně s Marií Theisen autorkou důležité dvousvazkové práce „Mitteleuropäische Schulen IV (ca. 1380-1400). Hofwerkstätten König Wenzels IV. und deren Umkreis“ z řady „Die illuminierten Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek“ (Wien 2014), se zaměřila na astrologii na pražském dvoře ve druhé polovině 14. století.

Svůj výklad začíná již za vlády posledních Přemyslovců, kteří se věnovali astronomii a astrologii poté, co se zájem o tyto dva obory přesunul z klášterů na panovnický dvůr. Významnou roli pak sehrály překlady zásadních děl do latiny, o jejichž bohatě iluminované opisy jevili evropští panovníci velký zájem.

Největší pozornost věnuje Jenni astrologii na pražském dvoře českých králů z rodu Lucemburků, především pak Václava IV. Přibližuje nejen všechny tři výše zmíněné dochované manuskripty z královy knihovny, ale i další kodexy, které vznikly v Praze. Na závěr pojednává i o tzv. přemyslovském nebeském glóbu, který byl asi již ve 13. století součástí sbírek českých králů. Glóbus vznikl s velkou pravděpodobností již v první polovině téhož století, i když někteří badatelé kladou jeho vznik až do století čtrnáctého. V roce 1444 jej pak spolu s astronomickými rukopisy a dalšími přístroji koupil v Norimberku kardinál Mikuláš Kusánský (1401-1484) a od té doby je uložen v Bibliothek des St. Nikolaus-Hospital v Bernkastel-Kues nad Moselou.

Navíc zasadila autorka svůj příspěvek do širokého kontextu tří dalších panovnických dvorů: císaře Fridricha II. Štaufského v Palermu, kastilského krále Alfonse X. Moudrého v Toledu a francouzského krále Karla V. Moudrého v Paříži. Všímá si podobností a rozdílů a přibližuje i jejich význam pro šíření poznatků astronomie a hlavně astrologie.

Autory druhé „astrologické“ studie nazvané „Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus“ jsou manželé Hadravovi, kterým v roce 2014 vyšla velice zajímavá a podnětná čtyřsvazková práce „Sphaera octava. Mýty a věda o hvězdách I –IV” (Artefactum a Academia). Ve svém textu pojednávají o dochovaných opisech al-Sufího překladu „Katalogu hvězd“ Klaudia Ptolemaia do arabštiny, který pořídil v 10. století. Al-Súfí navíc opravil Ptolemaiovy souřadnice, aby mohli text používat i astronomové jeho doby. Středověká západní Evropa později pracovala s latinským textem tohoto katalogu, který ale vycházel z al-Súfího arabského překladu.

Text tohoto stěžejního astronomického díla najdeme v rukopisu uloženém v knihovně Královské kanonie premonstrátů na pražském Strahově (DA II 13), jehož edice a překlad do češtiny vyšly ve 4. svazku výše zmíněné práce “Sphaera octava”. Manželé Hadravovi poukazují hned na tři opisy tohoto díla, které jasně odkazují na Václava IV. a svůj český původ.

Jeden z opisů al-Sufího díla najdeme v tzv. Mnichovském astrologicko-astronomickém sborníku (Clm 826), jemuž svou studii zasvětila Lenka Panušková. I když rukopis nebyl nikdy dokončen, jedná se o nejzajímavější astrologicko-astronomický manuskript z bývalé knihovny Václava IV. Jde o výjimečné dílo, které zaujme nejen jednotlivými texty, ale i velice bohatou výzdobou, která je převážně nedělitelnou součástí latinsky psaných spisů. Na výzdobě se podíleli dva dvorští iluminátoři. Nadanější z nich je autorem většiny výzdoby, druhý pak namaloval osmnáct souhvězdí al-Súfího „Katalogu hvězd“, který nebyl dokončen.

Jedná se o rukopis, který je svým obsahem i provedením jedinečným originálem. Na jeho vzniku se podílel v Praze pracující astronom a astrolog přezdívaný Terzysko (Teříšek) a předpokládá se, že pracoval přímo s lepším ze dvou iluminátorů. Samotný Terzysko je pak vyobrazen na foliu 8r, jak sedí u psacího pultíku a pozoruje hvězdy.

V úvodu najdeme cyklus základních astrologických schémat a diagramů. Právě jim věnuje Panušková největší pozornost. Již tato úvodní část rukopisu zůstala nedokončena, jak naznačují prázdné stránky, resp. nakreslené, ale ničím nevyplněné kruhy.

Následují další spisy, např. „Liber introductorium maior“, přepracované latinské vydání vlivného arabského astrologického spisu, jehož autorem byl perský matematik, astronom a astrolog Albumasar (787-886). Nedílnou součástí složitého textu je bohatý obrazový doprovod, jenž přináší ilustrace zachycující jednotlivá souhvězdí (paranatellonta) vepsaná do desetistupňových sekcí zvěrokruhu, kterým se říká dekany. Ke každému znamení zvěrokruhu patří tři iluminace. Mnichovský sborník tak na malém formátu sdružuje celkem 63 kombinací poloh hvězd, které byly převzaty z různých tradic.

K lepšímu pochopení problematiky knižního malířství v letech ca. 1375-1450 přispívají i další studie, které se snaží nazírat tehdejší produkci novou optikou. Jsou důkazem, že i rukopisy, o nichž si myslíme, že z nich již není možné něco nového vytěžit, se dají zcela nově interpretovat. Ve spojení s dalšími, především písemnými prameny pak mohou přiblížit různé vlivy, které se zásadním způsobem promítly zejména do obrazového doprovodu jednotlivých děl.

Sborník „Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450)“ je velice zajímavým a inspirujícím čtením, které může podnítit další badatele nejen k práci s pozdně středověkými rukopisy, ale i k nové interpretaci jejich často bohaté obrazové výzdoby.

 

Marek Zágora

 

Milada Studničková – Maria Theisen (eds.), Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450), Artefactum, Praha 2018, 232 stran, doporučená cena 520 Kč

 

Obsah:

Milada Studničková – Maria Theisen, Preface

I.

01 Pavol Černý, Das Pontifikale des Albert von Sternberg. Einige Programmideen seiner Illuminationsausschmückung

02 Tomáš Gaudek, Scriptum per me fratrem canonicum regularem. Die illuminierten Handschriften der Augustiner Chorherren in Böhmen zur Regierungszeit König Wenzels IV.

03 Ulrike Jenni, Astrologie am Prager Hof von zirka 1350 bis 1400 im Kontext der Höfe von Friedrich II. in Palermo, Alfonso X el Sabio in Toledo und Sevilla sowie von Charles V le Sage in Paris

04 Alena Hadravová – Petr Hadrava, Czech Contexts of the Corpus al-Sufi Latinus

05 Lenka Panušková, Die Vorliebe König Wenzels IV. für Astronomie und Astrologie. Was steht hinter den Diagrammen des Codex Clm 826?

06 Kateřina Kubínová, Andrew of Austria – The Scribe of the So-called Morgan Bible

07 Hana Hlaváčková, Prague Illuminated Manuscript  Pal. lat. 609 from the Biblioteca Apostolica Vaticana

08 Barbara Drake Boehm, Songs of the Lord in a foreign land: A Bohemian Choral Bifolium in New York

II.

09 Daniela Rywiková, Ars moriendi – The Krumlov Miscellanea and its Illuminations in the Service of Late Medieval Pastoral Care

10 Lara Fortunato, The Iconographic Program of the Boskovice Bible – a Preliminary Observation

11 Irina von Morzé, Illuminierte Wyclif-Handschriften der ÖNB aus dem Nachlass Kaspar von Niedbrucks

12 Kateřina Horníčková – Maria Theisen, The Bohemian Illustrated Life of Christ. Artistic Provenance, Iconography and Commission of Cod. 485 (Vienna, Austrian National Library)

13 Jan Gromadzki, University in Leipzig and the Bohemian Style Book Painting before 1450

List of Figures

Index of Manuscripts

 

Internet:

https://www.udu.cas.cz/cs/archiv-clanku/art-in-an-unsettled-time/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru