knižní novinky detailpraha: slované ve středověku. mezi ideou a skutečností – edice každodenní život (argo)

Praha: Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností – edice Každodenní život (Argo)

 

Anotace:

Nakladatelství Argo připravuje k vydání knihu „Slované ve středověku“ německého medievisty Eduarda Mühleho, která vyjde jako nejnovější svazek edice Každodenní život.
Mühleho práce je jedinečným a inovativním pokusem o syntetický výklad dějin Slovanů v dlouhé časové perspektivě od 6. do 15. století. Autor vychází ve svém výkladu nejen z dobových písemných pramenů, ale velká část jeho interpretací je založena i na poznatcích archeologických, jež v posledních desetiletích změnily zažité představy.

Autor volí ve svém výkladu dvojí přístup. Na jedné straně se věnuje reálným společenským strukturám Slovanů, počínaje raně slovanskými skupinami obyvatelstva přes první slovanské státní útvary 10.–12. století až po mocensky stabilizovaná království pozdního středověku. Na druhé straně nahlíží na středověké Slovany očima jejich sousedů. V Mühleho knize je slovanský svět barvitě zachycen pohledem arabských, byzantských a latinských středověkých autorů. Jejich uvažování sice mnohdy bylo stereotypní, i přes onu stereotypnost nám ale zanechalo, byť někdy pokřivené, stopy jinak neznámých stránek života Slovanů ve středověku.

Kniha „Slované ve středověku“ není omezena pouze na dějiny Slovanů mezi 6.–15. stoletím. Její druhou dimenzi představuje zkoumání Slovanů jako kulturního konstruktu, jako nástroje politiky od středověku do 21. století.

(SK)

Eduard Mühle, Slované ve středověku. Mezi ideou a skutečností, Argo, Praha 2023, 568 stran, doporučená cena 798 Kč

Obsah:

1. ÚVOD: VYNALEZENÍ SLOVANŮ V NOVOVĚKU

Západ mezi barokem a romantikou objevuje Slovany

Myšlenky o slovanském společenství a vznik moderních národů

Slovanské společenství a německé nepřátelství vůči Slovanům

Slovanská myšlenka ve východní Evropě mezi stalinismem a vstupem do EU

2. KLADENÍ OTÁZEK A POSTUP VÝKLADU

3. OBJEV SLOVANŮ V RANÉM STŘEDOVĚKU

Slovanští válečníci a osadníci v Byzanci

Slovanské gentes z hlediska latinské Evropy

Slované ze vzdálené perspektivy Orientu

4. SVĚT RANÝCH SLOVANŮ

Archeologie a raně slovanská kultura

Otevřená sídliště

Dessau-Mosigkau

Březno

Raškiv

Obydlí

Subsistenční hospodářství

Náboženství a představy o víře

Místní společenství

Vůdcové a válečné svazy

Hrady a tržiště

5. VZNIK PRVNÍCH SLOVANSKÝCH ŘÍŠÍ

Protobulharská říše

Malá západobalkánská knížectví

Karantánie

Moravská říše

Počátky písemného slovanského jazyka

6. PROCES VZNIKU STŘEDOVĚKÝCH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ

Bulharsko

Rozvoj bulharsko-slovanského písemnictví

Krize a zánik první bulharské říše

Byzantská nadvláda a bulharská identita

Čechy

Počátky a formování českého knížectví

Krize a další konsolidace

Národní vědomí Čechů

Český národ a slovanství

Chorvatsko

Obtížné budování teritoriálního útvaru v prostoru mezi mocnostmi

Národní vědomí a přítomnost slovanského prvku

Kyjevská Rus

Počátky a formování skandinávsko-východoslovanské Rusi

Církev, dynastie a budování ruské identity

Rusové objevují slovanské společenství

Jednotlivá knížectví a regionální identity

Polsko

Počátky a formování piastovské moci

Konsolidace, krize a regionální diferenciace

Společenství Poláků a vznik jeho národního uvědomění

Srbsko

Opožděný vznik teritoriálního útvaru mezi západem a východem

Svatá dynastie a náboženské společenství

7. ZÁNIK ŘÍŠÍ A NEDOVRŠENÝ VZNIK NÁRODA

Polabští a pobaltští Slované

Lutický kmenový svaz a odpor na bázi pohanského náboženství

Obodrité mezi křesťanským regnum a pohanskou reakcí

Havolané

Ztráta samostatnosti Polabských a pobaltských Slovanů

Budování země a vznik Germania Slavica

Slované jako okrajová skupina ve Svaté říši římské

Pomořané

Balkánští Slované

Knížectví Dukljanů

Druhá varianta slovanské myšlenky ve vrcholném středověku

Bosna

8. STŘEDOVĚCÍ SLOVANÉ POHLEDEM NESLOVANŮ

Byzantské chápání Slovanů

Arabsko-islámské chápání Slovanů

Slované z hlediska latinského Západu

9. PŘEDSTAVY O SLOVANSKÉM SPOLEČENSTVÍ V POZDNÍM STŘEDOVĚKU

Čechy

Polsko

Pomořansko a Meklenbursko

Jihovýchodní Evropa

Bulharsko

Srbsko

Bosna

Chorvatsko

Kyjevská a Moskevská Rus

10. EPILOG: VYNALEZENÍ SLOVANŮ VE STŘEDOVĚKU

Internet:

https://argo.cz/?post_type=book&p=158850

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru