knižní novinky detailpraha: smrt a pohřby ferdinanda i. a jeho synů (nln)

Praha: Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů (NLN)

Anotace:

Nakladatelství Lidové noviny vydalo monografii nazvanou „Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků“ historika Václava Bůžka.

Autor věnuje pozornost nemocem, umírání a pohřbům čtyř Habsburků, Ferdinanda I. a jeho synů: Maxmiliána II, Karla Štýrského a Ferdinanda Tyrolského. Přestože nedosáhli stejných vladařských hodností, z hlediska použitých symbolů osobní a dynastické reprezentace se smuteční slavnosti po jejich smrti v Innsbrucku, Praze, Štýrském Hradci a Vídni podstatně nelišily. Vystavení jejich ostatků, pohřební průvody a zádušní mše patřily k závazným krokům rituálů posledních rozloučení s habsburskými vládci, kteří opouštěli pozemský svět s hodnostmi císařů, králů a rakouských arciknížat. Smuteční slavnosti sloužily především k reprezentaci katolické víry zesnulých Habsburků, rozsahu jejich územní vlády, politické moci a dynastické paměti. Z uvedených jevů se skládal symbolický obraz nesmrtelného sociálního těla panovníka, jehož jádro tvořily ctnosti křesťanského rytíře. Nepřetržitost víry, vlády a moci nebožtíka přecházela při posledním rozloučení na nejbližší mužské potomky, kteří kráčeli v pohřebním průvodu bezprostředně za márami s rakví a při zádušní mši měli nejblíže ke castru doloris s rakví zesnulého vládce. (SK)

 

Václav Bůžek, Smrt a pohřby Ferdinanda I. a jeho synů. Reprezentace katolické víry, politické moci a dynastické paměti Habsburků, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 452 stran, doporučená cena 449 Kč

 

Obsah:

ÚVOD

PRVNÍ HABSBURKOVÉ VE STŘEDNÍ EVROPĚ POČÁTKEM NOVOVĚKU

CESTY ČESKÉ HISTORICKÉ VĚDY K DĚJINÁM HABSBURKŮ V RANÉM NOVOVĚKU

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S KARLEM V. V BRUSELU A AUGŠPURKU

Smuteční slavnost v Bruselu

Na poslední cestě v Augšpurku

NEMOCI, SMRT A POHŘBY FERDINANDA I. VE VÍDNI A PRAZE

Zhoršování zdravotního stavu

Poslední okamžiky života a smrt

Příprava posledního rozloučení

Pohřeb ve Vídni

Pohřeb v Praze a uložení ostatků do hrobky

Vzpomínka manžela a synů na Annu Jagellonskou

UMÍRÁNÍ, SMRT, PŘEVOZ TĚLA A POHŘEB MAXMILIÁNA II. V PRAZE

Projevy chorob

Osobní lékaři a léčitelka

Mezi životem a smrtí

Poselství mrtvého těla

Z Řezna do Wilheringu

Z Wilheringu do Prahy

Smuteční slavnost v Praze

Poslední okamžiky života císařovny Marie

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ S KARLEM ŠTÝRSKÝM VE ŠTÝRSKÉM HRADCI A HROBKA V SECKAU

Smuteční obřad ve Štýrském Hradci

Uložení ostatků do hrobky v Seckau a její výzdoba

Smrt Marie Bavorské

POHŘEBNÍ PRŮVOD FERDINANDA TYROLSKÉHO V INNSBRUCKU A POSELSTVÍ JEHO NÁHROBKU

Poslední okamžiky života Filipiny Welserové a Anny Kateřiny Gonzagové

Nemoci a smrt

Poslední cesta Innsbruckem

Řeč náhrobku

ZÁVĚR

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/smrt-pohrby-ferdinanda-i-jeho-synu-reprezentace-katolicke-viry-politicke-moci-dynasticke-pameti-habsburku/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru