knižní novinky detailpraha: středověká opevnění českých měst – monumentální dílo vladislava razíma (národní památkový ústav)

Praha: Středověká opevnění českých měst – monumentální dílo Vladislava Razíma (Národní památkový ústav)

V italské Sieně najdeme ve středověké části radnice velkolepou fresku Ambrogia Lorenzettiho zobrazující Dobrou vládu, kde malíř věnoval mimořádnou pozornost zobrazení středověkého města. Jedním z důležitých motivů je tam pevné opevnění a městská brána, která město odděluje od okolního venkova a nádherné toskánské krajiny. Nešlo jen o hradby a vstupy jako součást vojenské bezpečnosti, ale i o zdůraznění právního postavení těch, kteří žili za hradbami a mimo hradby. Byl rozdíl mezi řádnými obyvateli města, kteří se o tento status museli zasloužit, a návštěvníky města, kteří tam docházeli na trhy jako bohatí obchodníci nebo obyčejní prodejci.

Ve středověkých kronikách se také dočteme, že městské hradby se považovaly nejen za funkční architekturu, ale byly také chápány jako krásné, esteticky působivé, prostě jako ozdoba města. Tento fakt člověk dnes pochopí, když třeba v jižní Francii navštíví přístav krále Ludvíka IX. Aigues-Mortes nebo v Itálii město Montagnana u Padovy, kde autenticky zachovalé hradby, věže a vstupní brány vzbuzují dodnes v návštěvních obdiv, nadšení i respekt.

My takto dokonale zachovalý odkaz středověku nemáme, nicméně alespoň části hradeb, bašty i brány dodnes patří k charakteristickým znakům památkové zóny mnoha českých měst. Toto památkové bohatství bylo dosud zpracováno jen ve studiích nebo jako součást širšího uměleckohistorického přehledu. Vzpomenout lze v tomto ohledu vzorně připravenou knihu Památky města Sušice (Jan Lhoták, Jaroslav Pachner, Vladislav Razím) vydanou v roce 2012 (730 stran), kde opevnění města je věnovaná velká část knihy. Ostatně Sušice je výjimečná i tím, že se tam dochovala oslavná středověká deska s textem dokumentujícím vznik hradeb z iniciativy krále Jana Lucemburského (1322), což je památka u nás zcela ojedinělá.

Zásluhou historika, památkáře a historika umění Vladislava Razíma se nyní českým čtenářům dostává do rukou luxusně vybavená čtyřsvazková publikace Středověká opevnění českých měst. První díl souboru přináší souhrnné kapitoly, které se zabývají základními, nejdůležitějšími tématy výzkumu středověkých městských opevnění. Druhý díl ve dvou svazcích je věnován podrobnému katalogu dochovaného opevnění a bran měst v Čechách a třetí díl městům na Moravě a ve Slezsku.

Razím se v úvodním pětisetstránkovém svazku věnuje definici středověkého města a jeho opevnění. Obvodové opevnění města se tehdy považovalo za nejprůkaznější doklad městského statusu. Povýšení sídla na město s sebou neslo i právo na vybudování hradeb, pohanou pro měšťany bylo nařízení o stržení hradeb. Ve středověké ikonografii se hradby a věže staly připomenutím Nebeského Jeruzaléma a patřily k významným reprezentativním motivům na pečetích měst, ale i panovníků. Text ilustrují četné příklady a fotografie z českého i středoevropského prostoru.

Podrobně se Razím věnuje počátkům měst a jejich zakládáním ve střední Evropě. V dalších kapitolách je pak dokumentována urbanizace Českého království za vlády Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců. Je to vzájemné propojení historie a dějin umění. Autor skvěle píše, takže text je čtivý, plný zajímavých faktů s využitím mnoha citací z dobových dokumentů a kronik.

Kniha se sice podle názvu soustřeďuje na opevnění, ale Razím se tématu věnuje v širokých souvislostech středověkého urbanismu. Jde o typy města podle jeho dispozice a okolností vzniku, sakrální stavby ve městech (farní kostely, kaple a kláštery), věže a vstupní brány, městské hrady. V kapitole Funkční versus „krásné“ jsou zdůrazněny symbolické role opevnění středoevropských měst. Velmi zajímavé jsou případy, kdy snaha o reprezentaci dokonce snižovala obrannou funkci.

Je to podnět pro další uměleckohistorické bádání, které by se týkalo nejen architektury, ale také ikonografie, sochařství a malířské i sochařské dekorace. Přemyslovské Čechy se i v evropských souvislostech mohou pochlubit takovou památkou, jako je dosud stále záhadné románské sousoší z pražského Juditina mostu, nebo mimořádnou figurální fasádou Staroměstské mostecké věže s podobiznami Karla IV. a Václava IV.: jak kdysi prokázal Willibald Sauerländer i Rudolf Chadraba, jde o ideovou návaznost na městskou bránu na mostě v Capui, která oslavovala vládu císaře Fridricha II. a byla ve své době jedinečná.

Velmi užitečná kapitola se týká stavby městského opevnění, od udělování povolení k budování hradeb a financování projektu až po použitý materiál a jeho shánění. Podrobně se Razím věnuje stavitelům hradeb, řízení staveb a praktickému fungování stavebních hutí. Celý tento oddíl je pojednán v širokých evropských souvislostech. Četná fakta ukazují Razímovu dokonalou obeznámenost se středověkou městskou architekturou a její dobovou stavební praxí v Německu, Francii a Itálii. Úvodní svazek antologie je tak pro kteréhokoliv zájemce skvělým úvodem do středověkého urbanismu i středověkého stavebnictví.

V 50. letech 20. století se velkým objevem stala kniha německého badatele Wolfganga Braunfelse Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, publikovaná v několika vydáních, poprvé v roce 1953 a naposledy v roce 2012. Nejen že z uměleckohistorického hlediska představila úžasná města, jako je Siena nebo Florencie, ale odhalila také působivost středověkého urbanismu, funkčního propojení architektury a života měšťanů, snahu po účelnosti i reprezentaci, ale také touhu po kráse a příjemnosti života ztělesněné architekturou. Vladislav Razím metodologicky kráčí podobnými cestami jako Wolfgang Braunfels.

Pro rychlou orientaci i odkazy v Razímově třísvazkovém katalogu jsou názvy českých, moravských a slezských měst vyznačeny tmavě červenou barvou. Značná pozornost je v úvodním díle věnována metodice průzkumu opevnění měst a stavu jejich výzkumu, podnětům a návrhům do budoucna ohledně památkové ochrany.

Autor obsáhle uvádí české památky do středoevropských souvislostí. Čtenář tak najde v publikaci četné fotografie a půdorysy městského opevnění z Německa, Rakouska, Maďarska, Slovenska a Polska. Z tohoto hlediska je kniha mimořádně vybavena a dokládá, že Národní památkový ústav věnuje značnou pozornost nejen ochraně památek, ale také jejich důležitému uměleckohistorickému zhodnocení! Razímům corpus se stává východiskem dalšího poznání na několik dalších desetiletí. A je také důležitým zmapováním současného památkového stavu našich historických měst.

Znamenitost vydavatelského počinu Národního památkového ústavu je zjevnější z hlediska srovnání. Významný německý znalec hradní architektury Thomas Biller publikoval nedávno dvoudílnou publikaci Die mittelalterlichen Stadtbefestigungen im deutschsprachigen Raum (WBG Academic, 720 stran, 2016 první vydání, 2019 druhé vydání), která je záslužným přehledem o městském opevnění v Německu. První díl je věnován obecným problémům a pro každého, kdo hledá další informace, se Biller dobře doplňuje s Razímovým úvodním svazkem. Nicméně samotný katalog památek po jednotlivých německých regionech se s Razímovými třemi díly nedá srovnávat. Kniha Středověká opevnění českých měst svou fotografickou přílohou, ikonografickými zdroji, rozsahem textu, celkovým vybavením a zpracováním s podrobnou architektonickou dokumentací je prostě velkolepá.

Katalog nabízí přehled dějin, popis a nástin stavebně-historického vývoje hradeb, v jednotlivých městech se hesla katalogu skládají z historických a současných plánových, obrazových a fotografických příloh, které z velké části dosud nikdy nebyly publikovány. Dva svazky týkající se Čech nabízí přehled o 172 lokalitách, jeden svazek Moravy a Slezska zahrnuje památky z 88 měst.

V katalogu zájemce najde plánky s vyznačením k dnešku dochovaných, různě rozsáhlých zbytků opevnění každého města. Hesla poskytují představu o celkovém charakteru a stavebních proměnách městských fortifikací ve středověku a zároveň ulehčují zájemci objevování jejich pozůstatků v historické městské zástavbě.

Vladislav Razím od roku 1981 působí téměř nepřetržitě v oborech stavební památková péče, takže v této části knihy shrnul svoje letité zkušenosti z terénního výzkumu. Je to vpravdě zakladatelská práce. Její objevnost bych v tomto ohledu srovnal třeba s vynikající knihou Václava Mencla Lidová architektura v Československu (700 stran, Praha 1980). Pečlivá dokumentace obrazová a grafická je také bilancí památkového bohatství měst v České republice, dokumentuje to, co je zachováno a v jakém stavu se opevnění měst dnes nachází.

Peter Kováč

 

Středověká opevnění českých měst. 1. díl – výklad, vydavatel NPÚ, ÚOP středních Čech, počet stran 495, Praha 2022, cena 1250 Kč

Středověká opevnění českých měst. 2. díl – katalog Čechy, vydavatel NPÚ, ÚOP středních Čech, počet stran 1152, Praha 2020, cena 2000 Kč

Středověká opevnění českých měst. 3. díl – katalog Morava a Slezsko, vydavatel NPÚ, ÚOP středních Čech, počet stran 503, Praha 2019 cena 1200 Kč

Internet:

https://www.npu.cz/cs/e-shop/89149-stredoveka-opevneni-ceskych-mest-1-dil-vyklad

https://www.npu.cz/cs/e-shop/69480-stredoveka-opevneni-ceskych-mest-2-dil-katalog-cechy

https://www.npu.cz/cs/e-shop/51265-stredoveka-opevneni-ceskych-mest-3-dil-katalog-morava-a-slezsko

Středověká opevnění českých měst. 1. díl – výklad

Obsah:

Předmluva a poděkování

1. Úvod

Definice města a jeho opevnění

Význam a funkce městských opevnění ve středověku

Výzkum městských opevnění, jeho předmět a postupy

Stav výzkumu středověkých městských opevnění

Seznam středověkých městských opevnění v Česku

K problematice tzv. opevněných vesnic

2. Opevněná města v běhu českého středověku

Období před vznikem měst

K počátkům měst ve střední Evropě

Doba přemyslovských králů (1197–1306)

Cesta na vrchol moci Lucemburků (1306–1378)

Doba předhusitská (1378–1419)

Léta husitské revoluce (1419–1434)

Doba polipanská a poděbradská (1434–1471)

Doba jagellonská (1471–1526)

Na konci středověku (1526–1564)

3. Opevněné město jako stavební a urbanistický celek

Typy měst podle dispozice a okolností vzniku

Umístění měst v terénu a tvar jejich dispozice

Rozloha měst a její změny, město a předměstí

Vztah dispozice města k obvodovému opevnění

Městský hrad

Opevněné sakrální stavby ve městech

Ostatní stavby a zařízení s obranným potenciálem ve městech

4. Stavební podoba městských opevnění ve středověku

Hlavní hradba

Věže a bašty hlavní hradby

Brány a branky hlevní hradby

Parkán a parkánová hradba

Věže a bašty parkánové hradby

Předbraní a brány parkánu

Příkop (vnitřní)

Násep (val)

Vnější hradba a vnější příkop s náspem

Vysunuté části bran – vnější brány a koridory, barbakány, předdvoří

Předsunutá opevnění, opevnění předměstí a zvláštní prvky fortifikačních systémů

Funkční versus "krásné"

5. Stavba městského opevnění

Povolení

Financování

Realizace

Řízení a koncepce

Materiál

6. Obrana opevněného města

Stálá ostraha v době míru

Dobývání města

Zbraně na hradbách

7. Vývoj městských opevnění ve středověku a otázky provenience – shrnutí

8. Proces zániku městských opevnění (asi konec 16. – polovina 19. století) – stručný přehled

9. Památková ochrana od poloviny 19. století – základní teze z pohledu SHP

10.Potřeby a výhledy dalšího výzkumu

 

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru