knižní novinky detailpraha: středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou – sborník k osmdesátinám profesora františka šmahela

Praha: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou – sborník k osmdesátinám profesora Františka Šmahela

V Nakladatelství Lidové noviny vyšla s jistým zpožděním kolektivní publikace nazvaná „Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou“ věnovaná jednomu z nejvýznamnějších českých i evropských medievistů, profesoru Františku Šmahelovi k jeho životnímu jubileu, osmdesátým narozeninám. Samotný, „imaginární“ název knihy odkazuje ke kaleidoskopu jako metafoře pro historické události, které vypadají jinak, když se na ně člověk a je jedno, zda odborník - historik či laik, podívá z jiného úhlu.

V publikaci najdeme celkem dvaapadesát různě rozsáhlých studií Šmahelových přátel, kolegů a žáků od nás i ze zahraničí. Jejich hlavní inspirací pak je rozsáhlé dílo a badatelské zájmy profesora Šmahela. Autoři jednotlivých příspěvků se ve svých textech zabývají různými dílčími tématy, kterým se věnoval či věnuje i samotný oslavenec, a shrnují výsledky novějšího středoevropského bádání o těchto tématech.

Z časového hlediska se zájem neomezuje pouze na pozdní středověk, ale pozornost je věnována i tématům z raného a vrcholného středověku. Samozřejmé jsou i přesahy do novověku a současnosti. Svým geografickým záběrem jsou texty rovněž velice pestré.

Stati jsou rozděleny do tří monumentálních oddílů (okruhů). První nazvaný „Myšlenky a slovo“ přináší jednadvacet příspěvků, které navazují nejen na Šmahelovy zájmy o dějiny myšlení a filozofie. Jejich východiskem jsou převážně středověké texty různé povahy (kroniky, letopisy, chorály, eposy, postily, biblické texty…), které jsou ve většině případů zcela nově interpretovány a vytěžovány jako historické prameny.

František Šmahel věnoval ve svém rozsáhlém díle velkou pozornost dochovaným vizuálním pramenům, které jsou pro něj podobně, ne-li stejně významným zdrojem historických informací jako prameny písemné. Šmahel ve mnoha svých studiích brilantně ukázal, jak se historie odráží v umění. Proto je druhý oddíl – Prostor a obraz -  zasvěcen tomuto okruhu. V celkem jedenácti studiích se zejména domácí historici umění věnují vedle ikonografie vybraných dochovaných děl, též architektuře nebo nálezům z Královské hrobky Svatovítské katedrály.

Poslední část s titulem „Země a lidé“ je zasvěcena dějinám společnosti v geopolitických souvislostech, což je další z okruhů zájmu Františka Šmahela. Do tohoto oddílu přispěli i zahraniční historici. Některé texty by se sice hodily více do první části publikace, ale jinak nabízejí to, co je obsaženo v názvu celé kolektivní monografie: bohatou paletu dílčích studií, jež na jedné straně tvoří pestré dílky nekonečné mozaiky jménem historie, na straně druhé pak přibližují historické události a fakta, které při pohledu z různých úhlů tvoří vždy jiný výsledný obraz.

Součástí převážné části příspěvků je zajímavý černobílý obrazový doprovod. Na závěr publikace je pak zařazena bibliografie Šmahelových prací za léta 2004-2015, která navazuje na Bibliografii prací Františka Šmahela za léta 1995-2004 (in: Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi, Praha, 2004).

Sborník „Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou“ je opravdovým holdem badatelskému dílu a osobnosti profesora Františka Šmahela, jednoho z nejuznávanějších světových medievistů.

 

Marek Zágora

 

Eva Doležalová – Petr Sommer (eds.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016, 736 stran, doporučená cena 599 Kč

 

Internet:

https://www.nln.cz/knihy/stredoveky-kaleidoskop-pro-muze-s-hulkou-venovano-frantisku-smahelovi-k-zivotnimu-jubileu/

 

Obsah:

Muž s hůlkou a středověký svět

Myšlenky a slovo

Vojtěch Bažant, Příběhy stadického krále. Několik pohledů na jednu událost

Jaroslav Boubín, Husitský chorál a jeho číselná symbolika

Jaroslav Čechura, Krize pozdního středověku – mýtus 20. století?

Václav Drška, Smysl slov ideou svázaný. O protichůdném pohledu dvou kronikářů na jednu událost a jeho možných příčinách

Dana Dvořáčková-Malá, „Vilém a paní Bene“. Poznámka k původu díla Wilhelm von Wenden a úryvek překladu

Winfried Eberhard, Čtyři artikuly v roce 1524 na „levém křídle“ německé reformace

Zdeňka Hledíková, Jednání s římskou kurií o obsazení pražského arcibiskupství z roku 1499

Libuše Hrabová, Misionáři, mučedníci a křižáci

Marta Hradilová – Stanislav Petr, Neznámý středověký rukopis nedělní postily Hortulus reginae z knihovny kláštera kapucínů v Žatci

Petr Kubín, Uctívali první křesťané svaté? Analýzy na základě novozákonních dokladů

Martin Nejedlý, Války a hrdinství v dílech Georgese Chastelaina

Jana Nechutová, De non comburendo libros. Stylistické a rétorické prostředky Husovy polemiky

Jiří Petrášek, Obhajoba odpustků heidelberského profesora Mikuláše z Javora v reakci na táborský manifest z roku 1430

Zuzana Silagiová, Pražské univerzitní komputy

Drahomír Suchánek, „Renuntiatio papae“ – rezignace papežů ve středověku

Ludmila Sulitková, Česká a uherská společnost na přelomu 13. a 14. století a její obraz v písemnostech královské kanceláře

Hana Šedinová, Nelítostný král a láskyplný plebejec. Některé zvláštnosti v péči ptáků o mláďata z pohledu antických a středověkých autorů

Robert Šimůnek, „Přietel“ jako kategorie sociálních vztahů ve středověkých Čechách

Martin Šorm, Postel a grál. Významotvorné obrazy Chrétiena de Troyes

Vladimír Vavřínek, Cyril a Metoděj. Příběh jedné ztracené misie

Blanka Zilynská, Knižní soubory při kutnohorských kostelech na konci středověku (na základě inventářů zádušní správy)

Prostor a obraz

Klára Benešovská – Jan Chlíbec, Dne 9. prosince 1437. Znojemský chrám sv. Mikuláše v době smrti císaře Zikmunda

Milena Bravermanová – Helena Březinová, Dětská tunika z Královské krypty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě

Alena Hadravová, Ikonografie dřevořezů v Ratdoltových edicích Hyginovy Astronomie

Kateřina Horníčková, Oltář se svatostánkem mezi anděly a jeho geneze

Petr Charvát – Blanka Kavánová, Státnost na křídlech času

Milada Krausová, Jak zatraktivnit husitskou válku. Proměny slavnostní hry v Neunburgu vom Wald v 21. století

Kateřina Kubínová, Kdo v pražské katedrále snědl nebeskou manu?

Jiří Kuthan, Korunovační cesta Karla IV. do Itálie v letech 1354/1355 a katedrála sv. Víta v Praze

Roman Lavička, Středověké umění mezi iluzí a realitou na jihu Čech

Jiří Malíř, Cyrilometodějská tradice na Moravě koncem 19. a počátkem 20. století ve službách politiky

Aleš Mudra, Zelený muž v kontextech interiéru městského kostela a ikonografie architektonických článků

Země a lidé

Marie Bláhová, Smrt svatého Vojtěcha. Zamyšlení nad zprávami nejstarších pramenů

Lenka Bobková, Jak v roce 1331 vítali krále Jana v Parmě

Stanisław Bylina, O farnících navštěvujících  chrám raro vel nunquam

Petr Čornej – Alena M. Černá, Žižkovo tažení do Uher a související texty

Ivan Hlaváček, Dva pohledy do lucemburského věku

Mlada Holá, Nazaretská kolej pražské univerzity v pozdním středověku

Wojciech Iwańczak, Obraz souseda. Polsko a Poláci v kronice třč. Dalimila

Libor Jan, Fiktivní notář v reálné kanceláři aneb Kdo byl mistr Jindřich Vlach?

Kateřina Jíšová, Novoměstský písař Prokop

Antonín Kalous, Papežský legát Pietro Isvalies a svatba Vladislava Jagellonského s Annou z Foix

Pavel Krafl, Vizitace šternberské kanonie z roku 1463

Franz Machilek, Návody ke zpovědní praxi, farní pastoraci a doprovázení umírajících ze 14./15. století (se zvláštním zřetelem k traktátům Jana ze Stříbra)

Eduard Maur, Nepokoje v Chebu a okolí roku 1525 – sociální protest nebo počátky reformace?

Georg Modestin, …sed recessit non facta concordia. Karel IV. v Curychu aneb hranice královské mírotvorby (1353)

Hana Pátková, Equitare pro sacramentis peragendis. Koně na pozdně středověkých farách ve světle soudních akt pražské konzistoře

Dana Picková, Papežská kurie a Alexandr Něvský

Magdaléna Pokorná, „Obraz mistra Jana neměl by v žádném obydlí pravého Čecha chyběti“. Karel Havlíček o Mistru Janu Husovi

Kathrin Utz Tremp, Hensli Ferwer (1355-1422). Uprchlík pro víru ze Slezska ve Freiburku v Üchtlandu

Tomáš Velímský, O královském podčeším, který toužil stát se stolníkem

Petr Vorel, Česká účast-neúčast na volbě římského krále Maxmiliána I. ve Frankfurtu nad Mohanem roku 1486

Václava Horčáková, Bibliografie prací Františka Šmahela za léta 2004-2014


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru