archiv detailpraha: umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity - výběr studií prof. jiřího kuthana

Praha: Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity - výběr studií prof. Jiřího Kuthana

Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy vydal reprezentativní výběr čtrnácti studií Jiřího Kuthana. Časově se autor zaobírá celým českým středověkem od vlády Přemyslovců až po Jagellonce. Většina textů již byla otištěna dříve, ale převážně v zahraničních sbornících. Některé studie vycházejí vůbec poprvé, jako např. studie Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců.

Nejvíce textů, celkem sedm, je věnováno Přemyslovcům, a to zejména vládě a umění posledních Přemyslovců v čele s Přemyslem Otakarem II., o kterém autor již dříve napsal několik významných monografií, z nichž zejména práce Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš z roku 1993 (německy 1996) je vysoce ceněna i v zahraničí. Šest studií se zaobírá obdobím Lucemburků a jedna vládou a uměním za jagellonských králů.

Ve studii Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců se Kuthan věnuje nejen místům posledního odpočinku českých panovníků a členů jejich rodiny, ale také sleduje a blíže popisuje příbuzenské vztahy mezi Přemyslovci a některými jinými evropskými panovnickými rody. Pracuje převážně s písemnými prameny, ale neopomíjí ani prameny vizuální. Velice podnětnou studií je text nazvaný Královské dílo v době posledních Přemyslovců, jež se dělí na čtyři části, což je typické i pro některé další Kuthanovy texty. V jednotlivých kapitolách se postupně věnuje počátkům gotiky v českých zemích, klášterním fundacím, královským městům a nakonec pečetím, kterým sice není věnováno mnoho textu, ale celou stať doplňuje úžasná obrazová příloha, která názorně nastiňuje vývoj pečetí od druhého českého krále Vladislava I. až k Václavu III., stranou neponechává ani pečeti českých královen.

Z „lucemburských“ studií Jiřího Kuthana je nutné vyzvednout zejména dva příspěvky, rozsáhlejší Praga sacra – k vizi posvátné Prahy císaře Karla IV., v němž se snaží přiblížit úmysly a plány Karla IV., které měl se svým sídelním městem Prahou a které z velké části uskutečnil, a studii věnující se vazbám mezi francouzským uměním v oblasti architektury a sochařství a díly posledních Přemyslovců a Lucemburků Pařížská Sainte-Chapelle a trny z koruny Kristovy. V posledním textu zařazeném do publikace se autor zabývá Jagellonci, zejména uměním za vlády obou českých jagellonských králů, ale všímá si také jejich dalších aktivit a hlavně velice úzkých příbuzenských vazeb s některými významnými evropskými rody, což se výrazně projevilo právě v oblasti výtvarného umění.

Velkým kladem celého souboru je nádherný obrazový doprovod jednotlivých textů, který čítá více než 350 položek. Za každou studií následuje velké množství kvalitních černobílých fotografií, jejichž autorem je často sám Jiří Kuthan.

Marek Zágora

(autor je externím doktorandem na katedře historie Ostravské univerzity)

 

Jiří Kuthan: Splendor et Gloria Regni Bohemiae. Umělecké dílo jako projev vladařské reprezentace a symbol státní identity, Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, Praha 2008, 590 stran, doporučená cena 500 Kč.

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru