knižní novinky detailpraha: uprostřed evropy. české země na konci středověku – soubor studií profesora františka šmahela (karolinum)

Praha: Uprostřed Evropy. České země na konci středověku – soubor studií profesora Františka Šmahela (Karolinum)

Jen pár měsíců po sobě vyšly hned dva reprezentativní soubory studií našeho nejznámějšího medievisty, profesora Františka Šmahela. První pod názvem „Europas Mitte in Bewegung. Das Königreich Böhmen im ausgehenden Mittelalter“ vydaly společně prestižní nakladatelství Vandenhoeck & Ruprecht a Collegium Carolinum v roce 2021. Svazek obsahuje celkem pětadvacet vybraných statí. Druhý soubor vyšel nedávno. Nakladatelství Karolinum Univerzity Karlovy jej vydalo pod názvem „Uprostřed Evropy. České země na konci středověku“.

Druhý výběr uznávaného znalce (především) pozdního středověku navazuje na starší soubory, v nichž byly otištěny Šmahelovy studie o dějinách Univerzity Karlovy (Alma mater Pragensis. Studie k počátkům Univerzity Karlovy, Karolinum, 2016) a statě „k dějinám na pomezí výtvarné kultury“ (Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů, Karolinum, 2017).

Antologie „Uprostřed Evropy. České země na konci středověku“ přináší osmadvacet studií, které byly původně publikovány v letech 1996–2019. Jsou rozděleny do celkem čtyř samostatných oddílů, z nichž každý obsahuje sedm textů. Velká část statí vznikla v souvislosti s knižními monografiemi, jejichž jsou součástí. Jiné vznikly „na jejich okraji“, další jsou pak uveřejněnými přednáškami. Některé texty jsou dokonce českou verzí anglicky publikovaných studií.

Před společným vydáním byly studie aktualizovány a místy doplněny o novou literaturu. Je však pravdou, že tyto úpravy a doplňky jsou jen kosmetické a čtenář si jich i při znalosti původní „podoby“ jednotlivých textů téměř ani nevšimne. Naopak je škoda, že v některých textech „zůstaly“ takové chybičky, jako např. že v roce 1346 byl Karel IV. dvacetiletý (str. 257)… Ale jsme jenom lidé.

Očekávali bychom, že se převážná většina studií bude týkat husitství, případně první poloviny 15. století. Kdo ale zná Šmahelův široký badatelský záběr, ví předem, že stati budou věnovány i Lucemburkům v čele s Karlem IV. nebo období vlády Jiřího z Poděbrad, a jistě nebudou chybět i četné časové i tematické přesahy.

První oddíl - Panorama českých dějin pozdního středověku - předkládá autorovy obšírné texty přibližující z různých možných pohledů české a středoevropské dějiny v letech 1306 až 1526, které jsou v některých studiích navíc zasazeny do širších (západo)evropských souvislostí. Hned dva rozsáhlé texty vyšly původně v monumentální kolektivní monografii „Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, NLN, 2012). Podnětné jsou pak zejména statě zasvěcené korunovačním rituálům, ceremoniím a festivitám české stavovské monarchie a posledním chvílím, pohřbům a hrobům českých králů.

Další, velice zajímavé texty obsahuje druhý oddíl nazvaný „Politické myšlení a návraty k minulosti“. Pojednávají nejen o politickém myšlení doby římského císaře a českého krále Karla IV., ale např. také o politické teologii Jana Husa. Interesantní je též sonda týkající se Ulricha Richentala a jeho proslulé Kroniky kostnického koncilu, která původně vyšla slovensky jako doprovodná studie slovenského vydání překladu Richentalovy Kroniky (Ulrich Richental, Kostnická kronika. Historické rozprávanie o meste, ktoré sa stalo stredom Európy, a čo to znamenalo pre Slovákov a Čechov, Vydavateľstvo Rak, 2009).

V následujícím oddílu věnovaném světcům a kacířům, věrám a pověrám se profesor Šmahel vrací k tématům, která se mu vryla pod kůži a kterými se zabývá již několik desetiletí. Na mysli máme např. přední osobnosti našich dějin v čele s Janem Husem a Jeronýmem Pražským. Z dalších osobností, kterým jsou zasvěceny vybrané studie, jmenujme Jakoubka ze Stříbra nebo Eneáše Silvia Piccolominiho, pozdějšího papeže Pia II.

Inspirující knihu studií Františka Šmahela uzavírá závěrečná část obsahující sedm drobných dějepisných reflexí, v nichž se vyjadřuje k několika „živým“ otázkám, na které jako historik narazil, a pokusil se na ně alespoň částečně najít odpověď.

Vydání nejnovějšího reprezentativního souboru studií profesora Františka Šmahela je záslužným počinem. Všem zájemcům se do rukou dostává svazek studií, které nejsou jen důkazem autorova téměř bezbřehého záběru. Naopak se jedná o velice podnětné čtení, které je a určitě i bude velikou inspirací pro další badatele. Ve spojení se Šmahelovými četnými monografiemi se pak před námi otevírá nový, úchvatný pohled na pro některé ještě stále „temný“ středověk.

Marek Zágora

František Šmahel, Uprostřed Evropy. České země na konci středověku, Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha 2022, 629 stran, doporučená cena 590 Kč

Obsah:

Několik slov úvodem

PANORAMA ČESKÝCH DĚJIN POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

1. Čechy a české země ve vrcholném a pozdním středověku

2. Evropské panorama 1378–1437

3. Duchovní život, kultura a umění za vlády Lucemburků

4. Korunovační rituály, ceremonie a festivity české stavovské monarchie 1471–1526

5. Poslední chvíle, pohřby a hroby českých králů 1306–1526

6. Národ v českém středověku

7. Velké dějiny malých národů

POLITICKÉ MYŠLENÍ A NÁVRATY K MINULOSTI

8. Imperator rex in regno suo. Římské království v pojetí Lupolda z Bebenburgu

9. Státní teologie Karla IV., „národní“ doktrína Francie a počátky konciliarismu

10. Kdo pronesl smuteční řeč při pohřbu císaře Karla IV.?

11. Národní idea, světská moc a sociální otázky v politické teologii Jana Husa

12. Ulrich Richental a jeho kronika kostnického koncilu

13. Antonín Marini z Grenoblu a jeho „Memorandum“ o nutnosti protiturecké aliance

14. Praha minulosti a současnosti očima Pavla Žídka

SVĚTCI A KACÍŘI, VÍRY A POVĚRY

15. Návraty bájné kněžny Libuše a jiné folklórní záznamy v publicistice husitského věku

16. Úcta k sv. Václavu v husitských Čechách

17. Christianizace v duši a mysli. Interiorizace křesťanské víry v lucemburských Čechách

18. Pohled do Husovy literární dílny

19. Mistr Jeroným Pražský na soudu dějin

20. Mistr Jakoubek ze Stříbra a testimonia Husovy mučednické smrti z let 1415–1417

21. Eneáš Silvius Piccolomini a česká otázka

DĚJEPISNÉ REFLEXE

22. Německá Medievistika v českých zemích: hledání otázek a nalézání odpovědí

23. Chvála pomocných věd historických

24. Násilí slovem a otázka moci

25. Otázky naruby a meze „zdravého rozumu“

26. Bývali Čechové statní jonáci: konstrukce a rekonstrukce české národní historie s pomocí „velké“ středověké minulosti

27. „My Evropané“. Na okraj jedné televizní relace o Janu Husovi

28. Závěrečný projev na IX. Sjezdu českých historiků v Pardubicích 8. září 2006

Internet:

https://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=537230

 

K publikaci Europas Mitte in Bewegung:

http://www.stavitele-katedral.cz/gottingen-munchen-europas-mitte-in-bewegung-das-konigreich-bohmen-im-ausgehenden-mittelalter-vyber-studii-profesora-frantiska-smahela/

 


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru