archiv detailpraha: vilém ze země slovanů oldřicha z etzenbachu (argo)

Praha: Vilém ze země Slovanů Oldřicha z Etzenbachu (Argo)

Nakladatelství Argo vydalo první svazek nové edice Litteraria et poetica, která je součástí úspěšné edice Historia medii aevi – Paměť středověku, v jejímž rámci vyšlo již jednadvacet svazků s překlady historických pramenů a kronik. Jednotlivé svazky řady Litteraria et poetica budou, jak napovídá název, představovat překlady středověkých textů literární povahy včetně poezie.

Prvním svazkem nové řady je epos „Vilém ze země Slovanů“, jehož autorem je Oldřich z Etzenbachu (Ulrich von Etzenbach). „Vilém ze země Slovanů“ (Wilhelm von Wenden) vznikl ve střední horní němčině na počátku 90. let 13. století v okruhu dvora předposledního krále z rodu bájného Přemysla Oráče, Václava II., jemuž je i věnován. Text eposu se dochoval pouze ve dvou rukopisech. Autorkou překladu, úvodní studie a komentářů je medievistka Dana Dvořáčková-Malá.

Samotný epos čítající 8 358 veršů není u nás příliš známý, i když patří mezi nejstarší památky krásné literatury na našem území. S úryvky jsme se mohli seznámit v nedávno vydané kolektivní monografii „Přemyslovský dvůr. Život knížat, králů a rytířů ve středověku“ (Nakladatelství Lidové noviny a Historický ústav AV ČR, 2014). Dílo samotné je výjimečné svým příběhem, který nevychází ze známých a hojně „opěvovaných“ artušovských příběhů, ale hrdinou je slovanský vládce.

Oldřich z Etzenbachu napsal na pražském dvoře nejen „Viléma ze země Slovanů“, ale ještě za vlády Přemysla Otakara II. začal skládat mnohem rozsáhlejší epos Alexandr (28 000 veršů). Dílo však dokončil až vlády Václava II. Původ autora je nejasný, i jeho jméno známe jen z jeho eposů. Tvrdí o sobě, že pochází ze země lva, což by mohla být některá ze zemí pod vládou přemyslovských králů (např. Rakousy, Korutany nebo Štýrsko). Jeho mateřštinou byla určitě němčina, tedy jazyk, v němž skládal. Autorka překladu odhaduje, že se mohl narodit v 50. letech 13. století.

Dílo je oslavou Václava II., který byl autorovým mecenášem. Za postavou pohanského knížete Viléma se skrývá samotný český král, jenž ale není jediným hlavním hrdinou eposu. Významnou roli totiž hraje v příběhu i manželka hlavního hrdiny, jejíž jméno Bene přímo odkazuje na první ženu Václava II. Gutu Habsburskou.

Do eposu byly zakomponovány některé skutečné události z Václavova i Gutina života. Velký důraz je pak kladen na zbožnost, víru v Krista a šíření křesťanství, což velice připomíná králův obraz zbožného panovníka, jak jej známe ze Zbraslavské kroniky. Hlavní hrdina je navíc líčen jako dobrý rytíř bojující proti Saracénům (pohanům). Paní Bene je pak prezentována jako ideální manželka, věrná, naplňující roli dobré matky, která porodila svému muži syny, budoucí dědice.

Text eposu byl inspirován básní Guote Frau a Zlatou legendou. Celkově má pak dvojí charakter: propagandistický, což se odráží v oslavě krále-mecenáše, a legendistický, jenž je představován hrdinovou cestou za křesťanskou vírou.

Součástí překladu je i podrobný obsah díla a pěkná barevná obrazová příloha s vyobrazeními z hannoverského exempláře eposu z počátku 15. století.

Vydání překladu eposu „Vilém ze země Slovanů“ je velice záslužným počinem podobně jako je tomu i u vytvoření nové ediční řady Litteraria et poetica. Překlad se bezpochyby zařadí mezi takové skvosty, jakým je např. jedinečný překlad Parzivala Wolframa von Eschenbach z dílny Jindřicha Pokorného (AULA, 2000).

 

Marek Zágora

 

Oldřich z Etzenbachu, Vilém ze země Slovanů. Epos z konce přemyslovského věku, Argo, Praha 2015, 339 stran, doporučená cena 298 Kč

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/206724/vilem-ze-zeme-slovanu/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru