knižní novinky detailpraha: vyjde nová kniha o benediktovi riedovi a jeho vlivu na české umění (portály z okruhu benedikta rieda, nakladatelství halama)

Praha: Vyjde nová kniha o Benediktovi Riedovi a jeho vlivu na české umění (Portály z okruhu Benedikta Rieda, nakladatelství Halama)

Anotace:

Tvorba Benedikta Rieda, jehož huť jako první v Čechách užívala tvarosloví all’antica, měla prvořadý význam pro vývoj stavební kultury ve střední Evropě kolem roku 1500. Od reprezentativních italizujících vstupů, které hradní huť osadila na Pražském hradě a které vznikly pro domy pražských měst, byl odvozován výrazný soubor portálů, jež byly v 1. polovině 16. století vytvořeny mimo Prahu v převážně utrakvistických městech Českého království – v Pardubicích, Nymburce, Chrudimi, Čáslavi a v Českém Brodě.

Tato díla představují výjimečný uměleckohistorický fenomén. Jednalo se o průkopníky nového výtvarného názoru ve stavitelství a jeho kamenosochařské výzdobě. Jeho poznání může významnou měrou doplňovat, či osvětlovat dění v jiných kulturních oblastech dané doby. Badatelé tato díla sice vyzdvihovali a vnímali je jako skupinu, nepřistoupili však dosud k jejich zevrubnější analýze.

Kniha M. Ramešové se snaží tuto mezeru zaplnit. Zkoumá formální podobu těchto pozoruhodných portálů a její možné zdroje. Zařazeny jsou též informace o původním vzhledu památek v kontextu jejich osazení a o jeho novodobém vývoji. Kniha pečlivě sleduje souvislosti vzniku jednotlivých děl a vazby mezi nimi ve snaze zhodnotit jejich vzájemný vztah i dosud pouze předpokládanou spojitost s tvorbou B. Rieda. Pozornost vedle samotného B. Rieda obrací i k jiným, zahraničním, vzorům a jejich možnému dosahu.

Text se vyjma toho pokouší hlouběji proniknout k příčinám specifických tvarových řešení, která se na portálech uplatnila, k jejich významu pro tehdejšího diváka a k důvodům, jež objednavatele či tvůrce k jejich výběru vedly. Autorce k tomu slouží detailní pozorování, zaznamenání a hodnocení tvaru doplněné o výklad souvisejících pramenů. Text je proto vedle řady obrázků doprovázen také bohatou výkresovou dokumentací a srovnáními.

S tvorbou B. Rieda a prvními ohlasy tzv. renezanční portálové tvorby v Čechách je nicméně bytostně spjata také teoretická otázka hodnocení styku či prolínání dvou tradičně rozlišovaných stylů a období (gotiky a renezance). Bádání doma i v zahraničí již řadu let řeší problém, co a proč lze těmito termíny zvláště ve vztahu k umění z doby okolo roku 1500 vlastně označovat.

Zabývá se promýšlením jejich povahy a významu nejen pro současné autory, ale přeneseně i pro tehdejší objednavatele a tvůrce. Na tyto i další otázky se autorka na základě analýzy a výkladu portálů rovněž snaží nalézt alespoň dílčí odpovědi.

(z resumé knihy)

 

Michaela Ramešová, Portály z okruhu Benedikta Rieda I. Portálová architektura ve městech Českého království 1. poloviny 16. století, nakladatelství Halama, Praha 2018, 192 stran, řada speciálně pořízených srovnávacích fotografií.

 

Obsah:

Úvod

„Gotické“ a/nebo „renezanční“ portály z okruhu Benedikta Rieda

a portálová architektura 1. poloviny 16. století v Čechách

Severní portál kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

Pardubice Viléma z Pernštejna (nástin souvislostí vzniku portálu)

Chrám sv. Bartoloměje

Portál severního průčelí a funkce chrámu

Portál

Ikonografie portálu

Otázka objednavatele portálu a autora koncepce

Shrnutí

Portál radnice v Nymburce

Nymburk v 1. polovině 16. století (nástin souvislostí vzniku portálu)

Nymburská radnice

Portál

Ikonografie hlavic portálu a radničního průčelí

Shrnutí

Portál kostela sv. Kateřiny v Chrudimi a chrámu sv. Petra a Pavla v Čáslavi

Čáslav a Chrudim v 1. polovině 16. století (nástin souvislostí vzniku portálů)

Chrudimský portál

Čáslavský portál

Doba vzniku portálů a jejich vzájemný vztah

Autoři portálů, jejich kamenické značky, vazby na Pardubice a užité vzory

Srovnání s ostatními portály a výklad tvarů portálů

Ikonografie tvarů historické architektury na portálech

Ikonografie hlavic portálů a zelený muž

Shrnutí

Portál v Podlipanském muzeu v Českém Brodě

Český Brod v 1. polovině 16. století (nástin souvislostí vzniku portálu)

Portál, jeho původní umístění a současný vzhled

Objednavatel portálu a odkazy na jeho osobu ve výzdobě portálu

Shrnutí

Závěr

Summary

Bibliografie

Seznam zkratek

Seznam vyobrazení

 

Michaela Ramešová: Studovala dějiny umění a translatologii na Univerzitě Karlově. V současné době tamže na Ústavu pro dějiny umění dokončuje dizertační práci pod vedením Ing. Petra Macka, Ph.D. Zaměřuje se na detailní průzkum a dokumentaci památek v období styku tradičně rozlišovaných období gotiky a renezance, na němž zakládá další formální a ikonografický výklad studovaných děl. Tématem její dizertační práce je portálová architektura v okruhu Benedikta Rieda. Souběžně pracuje v Laboratoři udržitelnosti památek a historických sídel (AV ČR), kde se věnuje analýze a výkladu jezuitských písemných pramenů ze 17. století.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru