knižní novinky detailpraha: vyšel dotisk prvního sešitu viii. dílu edice regesta bohemiae et moraviae. diplomatica nec non epistolaria (historický ústav)

Praha: Vyšel dotisk prvního sešitu VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria (Historický ústav)

Historický ústav Akademie věd České republiky vydal dotisk prvního sešitu VIII. dílu edice Regesta Bohemiae et Moraviae, který je úvodním svazkem dvou posledních dílů edice, která zpřístupňuje odborné veřejnosti listinný materiál.

Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria (též RBM) je velice významná kritická edice pramenů úřední povahy (listin) české provenience. Činí tak zkrácenou formou, prostřednictvím latinských regest. Edice by měla postupně pokrýt období od roku 600 (nejstarší listina v prvním dílu) až do konce vlády Karla IV., tedy do roku 1378.

Projekt započal Karel Jaromír Erben, pomocník Františka Palackého při sbírání a opisování listin, jenž vydal v roce 1855 první díl s listinami z let 600 až 1253. Na něj pak navázal Josef Emler, jenž vydal další tři díly (v roce 1882 pro roky 1253 až 1310, roku 1890 pro léta 1311 až 1333 a o dva roky později pro roky 1334 až 1346). Z důvodu těžké nemoci pak už na pokračování nemohl pracovat.

Následující díly pak byly vydávány rozdělené na sešity s většími časovými prodlevami. Pátý díl (1346-1355) byl pak vydán v celkem pěti svazcích (1958, 1960, 2000, 2004, 2005) Jiřím Spěváčkem, Blaženou Rynešovou a poslední tři díly Janou Zachovu. Šestý díl (1355–1358) vydali ve třech svazcích (1928, 1929, 1954) Bedřich Mendl a Milena Linhartová. Stejní vydavatelé vydali též pět svazků (1954, 1955, 1958, 1961 a 1964) sedmého dílu (1358-1363).

Od roku 2014 začal vycházet osmý díl pro léta 1364-1370, jehož editorkou je Lenka Blechová. Ta by měla být editorkou i devátého dílu pro roky 1371-1378. Jedná se o poslední úseky české diplomatiky, které čekají na zpracování. Celkem by osmý a devátý díl měl mít sedm sešitů, v nichž by bylo zahrnuto asi 3100 listin. Jedná se o velice významný vydavatelský počin.

Doba od vydání posledních svazků hodně pokročila, proto i práce s listinami je jiná než kdysi. Především se v dnešní moderní době již nejedná o přímý kontakt s listinami, protože řada listin je přístupná v rámci projektu Monasterium na internetu.

V rámci edice jsou a budou zpřístupněny pouze listiny nebo jejich opisy z českých a moravských archivů. Vyhledávání listin v zahraničních archivech by práci na edici prodražilo a hlavně zpomalilo, protože není v silách jednotlivce pojmout tak rozsáhlý listinný materiál za rozumnou dobu.

První sešit osmého dílu zahrnuje léta 1364-1366, dobu ve znamení velkých Karlových politických kroků, jimiž sledoval především rozšíření územního rozsahu České koruny o Braniborsko a Dolní Lužici, dále pak těsnější připoutání říšských měst a spolupráci s papežskou kurií.

Edice obsahuje odkazy, přepisy a charakteristiky celkem 518 listin, 347 originálů a 171 opisů. Celkem 203 z nich jsou vydány v plném znění, protože buď nebyly doposud vydány, nebo jejich původní vydání nebylo dostatečné. Většina ze zařazených dokumentů byla napsána v latině, 153 pak v němčině. České listiny pro toto období nejsou dochovány.

Císař Karel IV. je přímým vydavatelem 52 listin, dalších sedm pak vydal společně se svým synem Václavem IV., který ale byl ve sledovaném období ještě dítětem, bratrem Janem Jindřichem a rakouskými vévody. Václav IV. „je“ samotným vydavatelem celkem pěti listin, moravský markrabě Jan Jindřich pak šestnácti. Ve svazku najdeme ale i dalších 27 panovnických listin.

Struktura regest je dána edičními pravidly. Záhlaví obsahuje pořadové číslo, rok, měsíc a místo vydání. Všechny regesty jsou psány v klasické latině, ale s ohledem na uživatele co nejsrozumitelněji. Popisy pečetí pak obsahují nejdůležitější údaje. Samozřejmě nechybí doprovodný komentář ke každé listině a provenienční poznámky. Aparát zahrnuje u již dříve vydaných listin údaje o edici a její podobě. Četné jsou i odkazy na důležitou diplomatickou a sfragistickou literaturu. Případné doprovodné poznámky jsou pod čarou.

Samotný rejstřík osmého dílu vyjde až ve třetím sešitu, proto je první sešit opatřen „pouze“ jmenným a místním pracovním rejstříkem a seznamem všech zahrnutých listin s udáním jmen jejich vydavatelů.

Jak již bylo výše uvedeno, jedná se opravdu o velice významný vydavatelský počin, který má úspěšně završit práci několika generací historiků a archivářů. Na konci letošního roku by měl vyjít již druhý sešit osmého dílu zahrnující léta 1366-1370.

 

Marek Zágora

 

Lenka Blechová (ed.), Regesta Bohemiae et Moraviae. Diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364-1366, Praha, Historický ústav 2014, 348 stran, doporučená cena 300 Kč, na stránkách Historického ústavu 200 Kč

 

Internet:

http://www.hiu.cas.cz/cs/


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru