knižní novinky detailpraha: životopis anglického krále richarda i. lví srdce francouzského historika jeana floriho

Praha: Životopis anglického krále Richarda I. Lví srdce francouzského historika Jeana Floriho

Nakladatelství Argo vydalo v roce 2014 pod názvem „Eleanora Akvitánská. Vzpurná královna“ překlad monografie o dědičce akvitánského vévodství a dvojnásobné královně Eleanor Akvitánské (1122–1204) historika Jeana Floriho. Nedávno vyšla ve stejném nakladatelství další Floriho práce, tentokrát životopis Eleonořina syna, anglického krále Richarda I., zvaného Lví srdce (1157-1199). Kniha nazvaná „Richard Lví srdce. Král a rytíř“ vyšla jako dvaadvacátý svazek edice Ecce Homo.

Jean Flori (ročník 1936) patří k předním znalcům evropského středověku a rytířské a dvorské kultury. Z jeho starších prací u nás vyšla ještě podnětná monografie „Rytíři a rytířství ve středověku“ (Vyšehrad 2008).

Autor rozdělil celý text do dvou částí, podobně jak je tomu u životopisu Eleonory Akvitánské. Obě části jsou přibližně stejně rozsáhlé. První nazvaná „Princ, král, křižák“ je klasickou biografií, v níž autor postupuje chronologicky a přibližuje události, které jsou doloženy. V druhé části – Král a vzor rytíře – přináší zajímavé informace o světě rytířů, jeho ideálech a to vše dává do souvislostí s anglickým králem Richardem, jenž platil a stále platí za ukázkového rytíře, který vládl na koni a s mečem v ruce.

Flori jako vždy vychází z pečlivého studia a analýzy dobových písemných pramenů, které interpretuje jasným a hlavně čtivým způsobem. Máme tak v rukou jedinečný portrét krále – rytíře, muže opředeného mnoha mýty a legendami. Autor navíc odkrývá i Richardovy temné a dokonce skrývané stránky jeho osobnosti, o nichž se doposud spíše jen spekulovalo (např. o jeho homosexualitě, resp. bisexualitě).

V biografické části přibližuje Flori i méně známá období Richardova života (mládí a pobyt v Poitou a v Akvitánii, kde vládl v letech 1174–1189 a střetal se zde se vzpurnou aristokracií). Velkou pozornost pak věnuje jeho roli akvitánského vévody a anglického krále, kterým původně neměl být, protože byl až třetím synem anglického krále Jindřicha II. Plantageneta a Eleonor Akvitánské. Královna dokonce podpořila své syny v čele s jejím oblíbencem Richardem v jejich vzpouře proti otci a králi. Je možné, že ona byla hlavním iniciátorkou vzpoury proti panovníkovi, který se nechtěl za svého života dělit o moc se svými syny.

Největší prostor je vymezen posledním přibližně deseti letům Richardova života a vlády, která jsou spjata hlavně s jeho účastí na křížové výpravě do Svaté země a jeho potupným zajetím při zpáteční cestě. Richardův dobrodružný život nakonec ukončil „náhodný“ výstřel z kuše při obléhání nevýznamného hradu Châlus. Podobně jako celý jeho život, je i jeho smrt opředena řadou legend. Flori ale vše upřesňuje a pokouší se uvést na pravou míru.

Velice zajímavým čtením je druhá část Floriho knihy, která je portrétem anglického krále v zrcadle rytířských ctností. Máme tak před sebou Richarda takového, jak jej vnímali jeho současníci i jak on „sám“ prezentoval sebe. Autor představuje královy morální kvality i nedostatky, o nichž máme docela dostatek informací. Na druhou stranu ale téměř nevíme, jak ve skutečnosti vypadal.

Velká pozornost je věnována vzniku rytířstva a jeho místu ve společnosti. Richard Lví srdce, více Francouz než Angličan, byl vnímán jako rytíř se vším všudy, přesto měla jeho osobnost i stinné stránky, které se Flori pokusil odhalit. Pracuje s vybranými „rytířskými“ pojmy jako jsou udatnost, štědrost, dvornost nebo milosrdenství a dává je do přímých souvislostí s anglickým králem. Ukazuje, že tyto pojmy byly v Richardově době vnímány trochu jinak, než je tomu dnes. Kapitolou samou pro sebe je pak komplikovaný Richardův vztah k ženám. Jeho určitě „nejmilovanější ženou“ byla jeho matka, v jejíž náruči i zemřel.

Součástí textu jsou četné citace z dobových pramenů různé povahy. V knize najdeme i dvě mapy, rodokmeny Plantagenetů a Kapetovců a několik černobílých reprodukcí středověkých vypodobnění krále Richarda, z nichž většina se vztahuje k jeho účasti na třetí křížové výpravě a k bojům se Saladinem.

Flori napsal čtivý, objektivní a zároveň objevný životopis anglického krále Richarda, zvaného Lví srdce, rytíře, který byl již svými současníky obdivován i nenáviděn, jenž je však (a to i svou zásluhou) stále vnímán jako jeden z největších rytířů druhé poloviny 12. věku, ne-li celého středověku. Kniha společně s výše uvedeným životopisem Eleonor Akvitánské je rovněž velice zajímavou a podnětnou sondou do světa rytířů a rytířsko-dvorské kultury a určitě osloví širší čtenářskou obec.

 

Marek Zágora

 

Jean Flori, Richard Lví srdce. Král a rytíř, Argo, Praha 2016, 476 stran, doporučená cena 478 Kč

 

Internet:

http://www.argo.cz/knihy/206717/richard-lvi-srdce/

 

O knize „Eleanora Akvitánská. Vzpurná královna“:

http://www.stavitele-katedral.cz/praha-zivotopis-eleonory-akvitanske-francouzskeho-medievisty-jeana-floriho/

 

Obsah:

ÚVOD. Rytíř na královském trůnu?

 

ČÁST PRVNÍ: PRINC, KRÁL, KŘIŽÁK

1. Mladá léta

2. Richard, mladší syn a hrabě z Poitou (1174-1183)

3. Richard, nejstarší syn a vévoda akvitánský (1184-1189)

4. Král Richard

5. Richard na Sicílii (1190-1191)

6. Kypr a Akkon

7. Richard proti Saladinovi (1191-1192)

8. Lev v kleci (1192-1194)

9. Richard proti Filipu Augustovi (1194-1198)

10. Lev umírá (1199)

 

ČÁST DRUHÁ: KRÁL A VZOR RYTÍŘE

11. Richardova image a svět rytířů

12. Rytířstvo a jeho místo ve společnosti před Richardem

13. Richardovy vztahy vůči trojímu lidu

14. Rytířská udatnost

15. Udatný král Anglie

16. Richardovy hrdinské činy ve Svaté zemi

17. Štědrost hodná krále

18. Rytířské chování

19. Richard a ženy

20. Richard a jeho legenda


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru