podoby českých králů detailznámá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: zikmund lucemburský jako římský král na kresbě s dvěma dalšími vládci

Známá a neznámá vyobrazení českých panovníků ve středověku: Zikmund Lucemburský jako římský král na kresbě s dvěma dalšími vládci

 

V grafické sbírce pařížského Museé du Louvre najdeme velice zajímavou, šedou barvou lavírovanou kresbu černou tuží o rozměrech 26,5 x 20 cm, na níž jsou zobrazeni celkem tři panovníci. Pouze pod prostřední postavou se nachází identifikační nápis: Sigmu(n)dis rex romanoru(m), doplněný ještě letopočtem 1424.

Před sebou máme tři stojící mužské postavy ve slavnostním oděvu. Všichni jsou oděni v brnění, vedle něhož jsou ještě výrazné dlouhé pláště a luxusní pokrývky hlavy. Panovníci drží v levé ruce královská jablka, která se podobně jako brnění liší v detailech, v pravici pak tyč, která je dokončena, přesněji dokreslena pouze u prostřední postavy do podoby halapartny.

Je jasné, že nejdůležitější postavou je panovník stojící uprostřed, o čemž svědčí i fakt, že obě krajní postavy jsou natočeny směrem k němu. Jak oznamuje výše zmíněný identifikační nápis, jedná se o zobrazení římského krále Zikmunda Lucemburského. Je vyobrazen jako nejstarší z mužů, v roce 1424 měl padesát šest let. Má dlouhé vlasy i vous, na hlavě má korunu s kamarami, která je položena na do tvaru turbanu smotané látce, z níž spadá králi na záda dlouhý závoj.

Velice luxusní je i Zikmundův plášť s hermelínovým límcem, který kryje i jeho ramena. Celý plášť, který sahá až na zem, je podšitý rovněž hermelínem. Plášť je dokonce tak dlouhý, že na něm král pravou nohou stojí, levou pak má nakročenou dopředu. Na první pohled zaujme i Zikmundova šavle, jejíž uchycení je velice pečlivě zachyceno. Je možné, že se jedná o jeden z darů, které král obdržel od srbského vládce, jak o tom vypráví ve svém díle o životě Zikmunda Lucemburského Eberhard Windecke (Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Zeitalters Kaiser Sigismunds).

Panovník po králově pravici drží v pravé ruce tyč, která je částečně zahalena jeho pláštěm. Ten je velice dlouhý a jeho cíp je „stočen“ do levého dolního rohu kresby. Plášť je celý hladký, není tak honosný jako Zikmundův. Mužovu tvář zdobí špičatý vous, ale zdá se být mladší než prostřední postava. Zajímavá je jeho pokrývka hlavy. Jedná se o klobouk s výraznou krempou bohatě zdobený perlami. U pasu mu visí meč, jehož uchycení ale není vůbec vidět.

Nejmladší je panovník po Zikmundově levici, což je dáno především jeho hladce oholenou tváří. Podobně jako Zikmund stojí pravou nohou na svém plášti a levou má vykročenou dopředu. Plášť je obdobný jako u jeho protějšku. Na hlavě má špičatou „frygickou“ čapku se zvýrazněnou krempou. I tuto pokrývku zdobí četné perly. U pasu má meč, možná delší dýku. Ani její uchycení není vidět.

Kdo jsou panovníci doprovázející římského krále Zikmunda Lucemburského? Starším vladařem je nejpravděpodobněji Jan VIII. Palaiologos, jenž byl od roku 1425 do 1448 byzantským císařem. Do současnosti se nám dochovalo několik jeho vyobrazení, která odpovídají jeho zobrazení na kresbě. V roce 1424 strávil celkem osm týdnů v Budíně. Ve stejné době se v Budíně vyskytoval i Zikmundův bratranec Erik Pomořanský, švédský, norský a dánský král, který v roce 1424 byl na cestě do Orientu. Je tedy vysoce pravděpodobné, že se tito tři panovníci v Budíně setkali a při této příležitosti, či krátce po jejich setkání vznikla i výše popsaná kresba.

Je zřejmé, že se autor kresby pokusil o zachycení skutečné podoby všech tří vládců. Nejvíce dobových zobrazení se nám dochovalo u Zikmunda Lucemburského, který stejně jako jeho otec, římský císař a český král Karel IV., kladl velký důraz na panovnickou reprezentaci a sebeprezentaci. Rysy jeho tváře odpovídají jeho skutečné podobě, kterou známe z ostatních dochovaných vizuálních pramenů.

 

Marek Zágora

 

Foto z Imre Takács (ed.), Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437, Mainz 2006.


Copyright (c) 2008 stavitele-katedral.cz | Tisk | Kontakty | XHTML 1.0 Strict | TOPlistStatistiky toplist | Zpět nahoru